Saturday, July 23, 2016

Akefale

STHLE TOU QEOU TOU ZWGREIS THN EPISTOLHN

SE KALW, TON AKEFALON
TON KTISANTA GHN KAI  OURANON
TON KTISANTA NUKTA KAO HMERAN
SE TON KTISANTA FWS KAI SKOTOS
SU EI OSORONNWFRIS, ON OUDEIS SIDE PWPOTE
SU EI IABAS
SU EI IAPWS
SU DEIKREINAS TO DIKAION KAI TO ADIKON
SU EPOIHSAS QHLU KAI ARREN
SU EDEIXAS SPORAN KAI KARPOUS
SU EPOIHSAS TOUS ANQRWPOUS ALLHLOFILEIN KAI ALLHLOMISEIN

EGW EIMI MOUSHS O PROFHTHS SOU, W PAREDWKAS TA MUSTHRIA SOU TA SUNTELOUMENA ISTRAHL
SU EDEIXAS UGRON KAI XHRON KAI PASAN TROFHN
EPAKOUSON MOU, EGW EIMI AGGELOS TOU FAPRW OSORONNWFRIS
TOZTO ESTIN SOU TO ONOMA TO ALHQINON
TO PARADIDOMENON TOIS PROFHTAIS ISTRAHL


EPAKOUSON MOU
AR... QIAW, REIBET, AQELEBERSHQ, A... BLAQA, ABEU, EBEN, FI, CITASOH, IB... QIAW
EISAKOUSON MOU KAI APOSTREYON TO DAIMONION TOUTO

EPIKALOUMAI SE TON EN TW KENW PNEUMATI DEINON KAI AORATON QEON
AROGOGOROBRAW, SOCOU, MODORIW, FALARCAW, OOO, APE, AKEFALE
APALLAXON TON DEINA APO TON SUNECONTOS AUTON DAIMONOS

ROUBRIAW, MARIWDAM, BALBNABAWQ, ASSALWNAI, AFNIAW, I, QWLHQ, ABRASAS, AHOWU, ISCURE, AKEFALE
APALLAXON TON DEINA APO TON SUNECONTOS AUTON DAIMONOS

MA, BARRAIW, IWHL, KOQA, AQORHBALW, ABRAWQ
APALLAXON TON DEINA

 AWQ, ABAWQ, BASUM, ISAK, SABAWQ, IAW
OUTOS ESTIN O KURIOS TWN QEWN
OUTOS ESTIN O KURIOS THS OIKOUMENHS
OUTOS ESTIN ON OI ANEMOI FOBOUNTAI
OUTOS ESTIN O POIHSAS FWNHN PROSTAGMATI EAUTOU
PANTWN KURIE, BASILEU, DUNASTA, BOHQE
SWSON YUCHN

IEOU, PUR, IOU, PUR, IAWT, IAHW, IOOU, ABRASAX, SABRIAM, OO, UU, EU, OO, UU, ADWNAIE, HDE, EDU, AGGELOS TOU QEOU, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACANNA, CORUN

EGW EIMI O AKEFALOS DAIMWN EN TOIS POSIN ECON THN ORASIN ISCUROS, TO PUR TO AQANATON
EGW EIMI H ALHQEIA O MEISWN ADIKHMATA GEINESQAI EN TW KOSMW
EGW EIMI O ASTRAPTWN KAI BRONTWN
EGW EIMI OU ESTIN O IDRWS OMBROS EPIPEIPTWN EPI THN GHN INA OCEUH
EGW EIMI OU TO STOMA KAIETAI DI OLOU
EGW EIMI O GENNWN KAI APOGENNWN
EGW EIMI H CARIS TOU AIWNOS
ONOMA MOI KARDIA PERIEZWSMENH OFIN
EXELQE KAI AKOLOUQHSON
TELETH THS PROKEIMENHS
GRAYAS TA ONOMATA EIS KAINON CARTARION KAI DIATEINAS APO KROTAFON EIS KROTAFON SEAUTOU
ENTUGCANE PROS BOREAN TOIS S ONOMASI, LEGWN

UPOTAXON MOI PANTA TA DAIMONIA
INA MOI H UPHKOOS PAS DAIMWN OURANIOS KAI AIQERIOS KAI EPIGEIOS KAI UPOGEIOS KAI CERSAIOS KAI ENUDROS KAI PASA EPIPOMPH KAI MASTIX QEOU KAI ESTAI SOI TA DAIMONIA PANTA UPHKOA
ESTIN DE TO AGAQON ZWDION
Hans Thoma

No comments:

Post a Comment