Monday, November 26, 2018

Arkana Prvosveštenica u tarotu

Papesa Pierpont Morgan Bergamo špila
NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

„Ja sam sve što je bilo, sve što jeste i što će biti, i moj veo nikada nijedan smrtnik još nije podigao.“[1]

Ona nosi broj dva, što je po Elifasu Leviju, broj žene. U Marseljskom špilu, Papesa, odnosno Prvosveštenica, kako je kasnije nazvana, predstavlja ženu krunisanu trostrukom krunom kako sedi na tronu i u krilu drži otvorenu knjigu. U kontekstu hrišćanske kabale, ta knjiga je Sveto Pismo, otvoreno na Jevanđelju po Jovanu. Pogled joj je usmeren blago ka levo. Njen plašt je plave boje i predstavlja vodeni, odnosno magnetni element, što znači da je ona skrivena. Nasuprot tome, njena unutrašnjost je električna, crvena, vatrena. Na glavi, kao podlogu za njenu krunu, ima belu maramu (Izidin veo). Takođe nosi žutu poveznicu koji joj drži plašt, dok je iznad knjige predstavljen žuti krst. Dakle, imamo trostruku krunu, krst, knjigu, tron. Knjiga ukazuje na mudrost, učenje, krst na misteriju a kruna na uzvišenost, vlast i autoritet. Ponegde je ta kruna trostruka, a što označava trojedinstvo papstva, Crkve i Svete Sofije (mudrosti) oličenoj u papesi Jovani. Iza Papese se nalazi veliki veo poduprt sa dva stuba, što stvara utisak da ona sedi na ulazu u neko svetilište. Zato je ona nepokretna i pasivna.

Seli Nikols primećuje da njena tijara i knjiga ukazuju na skladištenje i tradiciju. U pogledu stubova koji se naziru iza vela, Nikols kaže da oni ponavljaju dualnost izraženu Papesinim brojem dva naglašavajući paradoks kao njenu suštinu. Po Nikols, Papesa obuhvata sve, dobro i zlo, život i smrt, predsedava kako životom tako i smrću. Nikols je lepo primetila njenu introvertnost koja stoji u suprotnosti spram ekstrovertnosti i muškosti Opsenara. Kako ona kaže, Papesina magija je pod velom, skrivena kao i njena kosa. Upravo je ta skrivena kosa razlikuje i od Carice. Time je nagoveštena suštinska ženska tajna, svojevrsni ženski svet skriven od muškog domašaja, odnosno esencijalne tajne prirode nedostupne svima koji nisu odabrani. Zato je, kako kaže Nikols, njeno carstvo dubokog unutrašnjeg iskustva a svet spoljnog znanja ne pripada njoj. Papesa je sećanje.
Marseljski špil

Otvorena knjiga ukazuje na egzoterizam, a ne na ezoteriju, što stvara poveznicu ove figure na ideju i učenje Crkve koja je egzoterična a ne ezoterična institucija. Međutim, otvorena knjiga ima i dublje značenje, jer otvoreno znači otpečaćeno, polomljeni su pečati, a u alhemijskom smislu reč je o obrađenoj finoj supstanci. U toj knjizi možemo prepoznati, kako Fulkaneli kaže, veliku knjigu prirode koja sadrži objavu svetovnog znanja i svetih tajni.[2] U Pierpont Morgan Bergamo špilu Papesa drži zatvorenu knjigu, što ukazuje na tajnu, odnosno nešto skriveno, ezoterno. U Mantenja tarokiju, karta Papa u jednoj ruci drži ukrštene ključeve a u drugoj zatvorenu knjigu. Fulkaneli daje alhemijsko tumačenje knjizi. Govoreći o otvorenoj knjizi on kaže da je njeno glavno obeležje radikalno rastvaranje metalnog tela, koje je, ostavivši svoje nečistoće, postalo otvoreno. Otud otvorena knjiga. Zatvorena knjiga, po Fulkaneliju, označava materiju koja sadrži rastvarač. Prirodne supstance izvađene iz svojih zemnih ležišta koje su prošle kroz procese topljenja hermetički se, kaže Fulkaneli, nazivaju zatvorenom ili zapečaćenom knjigom. Izlaganje materija označenih zatvorenom knjigom alhemijskom radu, primenom okultnih postupaka, u ikonografiji se prevode kao otvorena knjiga.

U Keri Jejl Viskonti Sforca špilu, ideja ove karte izražena je dostojanstvenom ženom koja u desnoj ruci ima ogledalo[3] u kome se ogleda, dok levom drži dete koje doji. Ova karta nosi naziv Milosrđe. U tom smislu ogledalo je simbol uma ili božanskog intelekta i osim toga ima značajnu ulogu u magijskim obredima i divinaciji – poznato čarobno ogledalo. Isto tako, Rečnik simbola ukazuje na srce i dušu koji mogu biti povezani sa simbolikom ogledala. Vratimo se trenutak na detalj ispušten iz kasnijih varijanti tarota, a to je motiv deteta koje Papesa doji. Njeno dete nije tek neki beznačajan detalj, budući da porod Prvosveštenice nije neka obična ličnost. Papesino dete je oličenje knjige, a knjiga je Reč Božja. Otud je njeno dete isto što i knjiga, živi nosilac Reči Božje. To je dete mesija. Odmah nam pada napamet veza Izida – Horus i Devica Marija – Isus Hrist. Mesija, odnosno dete Horus, Hrist, Knjiga, izražavaju ideju ovaploćenja Reči Božje u čoveku. To je mitološka činjenica. U magijskom smislu, Reč označava reči moći, moćne inkantacije. Prvosveštenica je stoga majstor goecije i invokacije, verbalnih formula i bajanja. Džerald Masi je pisao o tome da je u drevnom Egiptu mistična reč moći, kao „živa reč“ bila ženska te je bila obožavana u liku boginje Apt. Moguće da je u pitanju neki oblik Izide, jer je upravo ona bila poznata kao čarobnica, pa je stoga sasvim logično zašto su okultisti povezali kartu Papesa sa Izidom.
Mantenja taroki

Papesa, odnosno Prvosveštenica, poput Čarobnjaka, takođe opčinjava. Ona je čarobnica, tajna, gnoza, skrivena istina, naposletku mudrost te predstavlja izraz sile koja aktuelizuje stvari, vodi od potencijalnog ka aktuelnom. Pojam ezoterije i ezoteričnog nema bolji simbol u tarotu od ove karte. U tom smislu ona je suprotnost Papi, tj Hijerofantu koji predstavlja egzoternu, spoljašnju religiju. Prvosveštenica bi, recimo, bila misticizam, ezoterna religioznost. Stuart Kaplan je u Enciklopediji tarota predložio ideju da ova karta zapravo oličava papstvo kao instituciju, što automatski povlači pitanje čemu onda karta Papa? Pa ipak, ne bih tako lako odbacio Kaplanovu tvrdnju, jer bi u tom smislu, kako kaže Robert O’Nil, Papesa mogla predstavljati Crkvu (ili dogmu dodao bih, odnosno i jedno i drugo). U tom ključu bismo mogli posmatrati i par Car – Carica kao suverena i državu. Papesa u ulozi Crkve podseća na apokaliptičke prikaze Kurve Vavilonske koja jaše na sedmoglavoj Zveri okrunjena trostrukom papskom tijarom. Ova slika izjednačava prokazanu biblijsku Kurvu sa Majkom Crkvom ukazujući na njenu iskvarenost. U hrišćanskom ključu tumačenja, Prvosveštenica, kao Crkva, bila bi simbol Hristove neveste, a kao takva, ona je u neku ruku i telo Hristovo. U starozavetnom duhu, Prvosveštenica bi predstavljala Jahveovu nevestu – Izrael.

O’Nil ukazuje na to da je legendarna papa Jovana, kao pretpostavljeni uzor za lik karte Papesa, neretko bila motiv renesansne umetnosti. Navodno, ona je postala monahinja prerušivši se u muškarca. Vremenom je izgradila karijeru u crkvenoj hijerarhija te tako dospela do toga da bude izabrana za papu. Njena tajna je bila otkrivena nakon što je rodila dete, pa je otud bila crtana sa detetom, što je motiv o kome je već bilo reči. Najdžel Džekson daje jednu zanimljivu natuknicu koja kao uzor Papese tarota vidi ženskog pontifeksa trinaestovekovne milanske milenarističke sekte, isceliteljke, češke princeze Vilhelmine od Bohemije. Ona je propovedala novu obnovljenu i pročišćenu Crkvu na čijem će čelu biti žene (papese). Njeni sledbenici su verovali da ona predstavlja inkarnaciju Svetog Duha i da nagoveštava dolazak novog doba koje pripada upravo Svetom Duhu.

U Mantenja tarokiju, pandani Papese su Papa (koji sedi i drži dva ključa i knjigu) i ženski lik Vere (koja stoji dok u levoj ruci drži veliki krst a u desnoj pehar na čijem je vrhu hostija sa motivom raspeća[4]). U drugoj Viskonti Sforca verziji tarota, Papesa se pojavljuje u monaškoj odori. U desnoj ruci drži štap sa krstom na vrhu, a u levoj verovatno Sveto Pismo. Takođe nosi i trostruku krunu. Sličan motiv postoji u već pominjanoj Skrovenji kapeli u Padovi gde je Đoto, između ostalog, naslikao Veru (Fides) sa otvorenim svitkom u levoj i dugim štapom sa krstom u desnoj ruci. Za razliku od tarotskih predstava, kod Đota ona ne sedi nego stoji i kao da desnom nogom lagano iskoračuje, a što ukazuje na kretanje.
Viskonti di Madrone

Primetićemo da je lik Lude dinamičan, on je odlučno krenuo negde. Zatim lik Opsenara / Čarobnjaka stoji, ali je aktivan, dok je Papesa nepomična i usredsređena. Od XVII veka, Papesa je uvek prikazivana u sedećoj pozi, što je preko Vivil špila postalo standard u Marseljskom, kao i u kasnijim spekulativnim, odnosno okultnim tarotima. U Vejtovom špilu iza lika Prvosveštenice nalaze se dva stuba, iza kojih se nazire more. Motiv dva stuba (Joakin i Boas) iza kojih se nalazi more pominje se u biblijskoj Prvoj knjizi kraljeva (7:21-26). Zapravo tu nije reč o pravom moru nego o velikom obrednom kupatilu. Dakle, ako smem zaključiti, Vejtova Prvosveštenica ukazuje na prisustvo božanske Šekine u ambijentu obrednog kupatila. Istovremeno, dva stuba Solomonovog hrama, o kojima je zapravo reč, jesu simbolički prisutna u obredima Zlatne zore i slobodnih zidara. Pod Prvosveštenicinim stopalima nalazi se mesečev srp, dok se njen plavi plašt pretvara u vodu. U Vejtovom špilu vodeni tok je prisutan na kartama Carica, Car, Kočija i Smrt, što Robert O’Nil tumači kao ideju četiri reke koje izviru iz Rajskog vrta. O’Nil paralelu Prvosveštenice sa Izidom, tumači time da ova egipatska boginja nije bila nepoznata Evropljanima u renesansnom periodu, te u tom smislu ukazuje na sliku u Vatikanu koja prikazuje Izidu u društvu sa Mojsijem i Hermesom. Ona u krilu drži knjigu dok se iza nje nalaze dva stuba.

U Marseljskom špilu ona gleda levo, što čini i Čarobnjak. U Pierpont Morgan Bergamo špilu ona gleda desno, u jednoj ruci drži sveštenički štap a u drugoj knjigu. U liku Prvosveštenice prepoznajemo prirodu i načelo Meseca, odnosno već pominjanu boginju Izidu (ili Kibelu). Fulkaneli, u knjizi Misterija katedrala, opisujući jednu od retkih preostalih statua Izide koje se čuvaju u katedralama, kaže da je njena glava bila prekrivena velom. Dve suve dojke visile su s njenih grudi poput dojki kod Dijane iz Efesa. Koža je bila obojena crveno, a plašt koji ju je omotavaocrno. Naposletku, ne bi trebalo smetnuti sa uma i činjenicu da su u nekim starijim špilovima, karte Papa i Papesa, kao neprihvatljive za kler, bile zamenjene predstavama rimskog Jupitera i Junone. Osim ovoga, u liku Prvosveštenice možemo prepoznati antičku lunarnu trijadu Hekata - Artemida - Dijana. Dakle, to je Izida koja inicira i ukazuje na drevni obred novačenja muških posvećenika misterija Velike Majke, motiv suve stare čarobnice koja na vrhuncu energija ekstatičkog obreda izlazi iz svete pećine, daje znak i reč posvećenja iniciranom. Tada bi bio žrtvovan bik (a ta životinja je duh karte Hijerofant, odnosno Papa). Setimo se da je Izida majka svih stvari koje drži u svom krilu. Kod nje su ključevi otkrovenja i inicijacije. Osim Izide i grčke lunarne trijade boginja, u liku Prvosveštenice takođe možemo prepoznati i rimsku boginju Vestu (grčka Hestija). Budući zavetovana na devičanstvo, ona je otelovljavala čistotu svete vatre, odnosno vatru grada Rima i vatru domaćeg ognjišta. U tom smislu ona predstavlja zaštitu, napredak i blagostanje. Po Seli Nikols, Papesa je simbol primarnog jina, odnosno ženski vid božanstva i otelovljuje kvalitete Izide, Ištar i Astarte, odnosno svih boginja koje su gospodarile ritualima ženskih misterija. Takođe ona je i Devica Marija te Sofija, božanska mudrost.
Vejtov špil

Robert Plejs motiv Papese pronalazi i u venecijanskoj mističnoj romansi Hypnerotomachia iz 1499. godine.[5] Priča pripoveda san u kojem Polifil (ljubavnik Polije), vođen potragom za svojom ljubavnicom, dolazi u ruševine drevnog grada. Pred kraj priče ljubavnici su ujedinjeni i pojavljuju se pred Venerinom sveštenicom. Na drvorezu, koji prikazuje scenu, sveštenica sedi na prestolu, odevena u dugu haljinu i na glavi ima trostruku krunu, što podseća na Papesu tarota. Plejs povodom ovog naglašava da iako je ovaj drvorez objavljen 1499., on sledi stariji stil u renesansnoj umetnosti u kojem se klasične figure prikazuju u tada savremenom obliku umesto u onom izvornom, antičkom. Otud je visoka sveštenica Venere odevena poput njenog savremenog ekvivalenta, pape. U ovom detalju jasno vidimo vezu Papese sa prirodom Venere, i što je važnije, kako zaključuje Robert Plejs, ta činjenica ukazuje da povezivanje Papese sa paganskom prvosveštenicom, kako su to okultisti uradili, nije bez osnove.
Drveorez iz Hypnerotomachia,1499.

Kabalistički, karta Prvosveštenica može biti dovedena u vezu sa drugom sefirom Drveta života - Hokmah / Mudrost. Po Kroliju ona predstavlja najčistiju i najuzvišeniju ideju o Mesecu, najproduhovljeniji vid Izide. To je gola Izida čija je jedina odeća svetlost. O toj svetlosti Kroli kaže da za visoki stepen inicijacije važno je ne smatrati Svetlost savršenom manifestacijom Večnog Duha, nego pre koprenom koja taj Duh skriva. Kako Kroli kaže, Prvosveštenica ukazuje na istinu iza vela svetlosti, ukazuje na misao iza svih obličja, zato je ona devica istovremeno kao i boginja plodnosti. Po Kroliju, ona je skrivena u svetlosti čime se iskazuje njegov stav da je svetlost nešto što skriva stvari. On je ovu kartu povezao sa alhemijskim načelom Žive. Inače, veo kao simbol, po Rečniku simbola, ukazuje na skrivenost tajnih stvari. Otud je skidanje vela povezano sa otkrivenjem, spoznajom i posvećenjem. Autori Rečnika podsećaju i da je Mojsije velom pokrio lice onda kada se Jahve kroz njega obraćao narodu. Takođe, u Jerusalimskom hramu, veo je razdvajao svetilište nad svetilištima, dok je drugi veo odvajao predvorje tog svetilišta. I konačno, Rečnik simbola ukazuje na dva stiha iz Jevanđelja po Mateju (27:51) – da se u trenutku Hristove smrti veo poderao odozgo na dole, i (Matej, 10:26) – da ništa nema skriveno što neće biti otkriveno. Dakle, veo nije tu samo da skriva istinu, ili tajnu od neposvećenih, nego i da neposvećene štiti od istine. Lik Prvosveštenice bi mogao imati tu dvosmernu ulogu.

I konačno, o temi vela na liku ove arkane možemo pridodati egipatski mitski sadržaj gde je lunarna sveta majmunica u stanju menstruacije označena kao mlada pod velom. Takođe, i boginja Izida nosi crni veo te silazi u podzemlje tragajući za ubijenim Ozirisom. U tom smislu pokriveni lik Papese sedi ispred ulaza u sam Had, odnosno Amentu. Isto tako, mesto gde ona sedi može označavati i ulaz u pećinu posvećenja, odnosno ulaz u matericu. Budući nevina, ona je himen, dok je Carica izraz same materice.
Krolijev špil

U daljem koraku, Prvosveštenica / Papesa je žena u transu, ali je i simbol lucidnog sanjanja i magije snova. Ona je i proročica te je mnogi autori dovode u vezu sa likom antičke Sibile koja takođe drži knjigu. Nasuprot Papi / Prvosvešteniku koji predstavlja operativno, pojedinačno sećanje (ili učenje napamet), ona je izvor svih sećanja, univerzalni trezor memorije. U praktičnom smislu to bi značilo kolektivno sećanje. U Krolijevom špilu jedan od simbola Prvosveštenice je kamila, vozilo kroz pustinju, čuvarka vode budući da ona prebacuje putnike / posvećenike preko apstraktnog ambisa svesti. Kao takva ona je simbol same suštine svesti kao izvora svih voda. Ona je vozilo, nosač reči, vibracije koju ogrće svetlošću. Ona je izvor svih modaliteta vibracija. Kod Krolija, njena svetlost, površina njenih voda, treperi nebrojenim spiralnim oblicima. Tako dolazimo do još jednog bitnog značenja ove karte a to je regulisanje fluktuacija, odnosno upravljanje energijom, sadržajem, stvaranjem puteva kako će se nešto ostvariti. Upravo je ta vibracija prisutna na ovoj karti u Eteja špilu, gde mi vidimo nagu mladu ženu u prirodi okruženu spiralom koja kao da predstavlja pulsirajuću auru. Sličan, ali malo apstraktniji koncept Prvosveštenice nalazimo i kod Krolija, gde je ona takođe naga, sedi raširenih ruku, dok u krilima drži luk i strelu.

Elifas Levi smatra da ova karta simbolizuje stubove hrama i magijsku ravnotežu. U prostornoj kocki Pola Fostera Kejsa ona označava njenu donju ravan. U tom smislu reč je o osnovi na kojoj stojimo, ali i o simbolu htonskog i podzemnog. Po kabali Zlatne zore, ova karta označava stazu gimel koja povezuje prvu (Keter) i šestu sefiru (Tifaret). To možemo shvatiti kao izraz uticaja Tvorca na Čoveka. U mikrokosmosu je to zamišljena linija koja povezuje teme (ili treće oko) sa solarnim pleksusom. To znači da Prvosveštenica predstavlja sredstvo delovanja vrhovnog trojstva (tri prva sefirota Drveta života). Regardijeov učenik Robert Vong u tom smislu primećuje da pet karata koje predstavljaju staze na Drvetu života, a koje vode od nižih sefira ka vrhovnoj trijadi, formiraju pentagram koji ima sledeći raspored: Hijerofant je Zemlja, Ljubavnici su Vazduh, Kočija je Voda, Car je Vatra, dok Prvosveštenica označava peti element – Duh. U takvom smislu ona je ženstveni aspekt Duha, odnosno Sveti Duh ili pak označava mističnu mudrost u liku Sofije. 
Keri Jejl Viskonti Sforca špil

U šemi Drveta života ova staza prelazi preko Bezdana, odnosno lažne sefire Daat (Znanje), što znači da bi njena pretpostavljena funkcija bila da aktuelizuje događaje, odnosno da vodi od potencijalnog ka aktuelnom. Njena ezoterična titula u doktrini Zlatne zore je Princeza ili Sveštenica Srebrne zvezde, što je analogija koja je nesumnjivo povezuje sa Mesecom i sa konceptom adeptstva. Ona je simbol prelaska u najviši ili skriveni Red posvećeništva. U kontekstu sinkretičke kabale Zlatne zore, Prvosveštenicu bi trebalo posmatrati kao najviši od tri dela Srednjeg stuba Drveta života, čija sredina pripada Umerenosti a donji deo Svetu, odnosno Univerzumu (a što je predstavljeno sa tri nijanse plave boje, od svetloplave u gornjem delu Stuba, preko tamnoplave do indigo na dnu).

Osvald Virt sa Prvosveštenicom povezuje sazvežđe Kasiopeja,[6] koje po grčkoj mitologiji, nosi ime žene etiopskog kralja Kefeja (Čarobnjak) i majke Andromede (Zvezda). Zbog svoje taštine i hvalisavosti uvredila je morske nimfe čiji je otac Posejdon kaznio Kasiopeju tako što je poslao morsko čudovište da opustoši njeno kraljevstvo. Da bi se čudovište umirilo Kefej je morao da mu prinese odgovarajuću žrtvu, a što je u tom slučaju bila njegova ćerka Andromeda, koju je oslobodio junak Persej (Obešeni čovek). Ovaj mit ukazuje na pretpostavljenu mračnu stranu karaktera Prvosveštenice, a to je njena taština koja uznemirava vodeni element i priziva nemani htonskih dubina. To je prokletstvo požude, koja lišena ostvarenja, tvori otrovnu iluziju punu izopačenih fantazmagoričnih čudovišta: intuicija zaslepljena fascinacijom, parališuća samorefleksija itd. U svom mračnom aspektu Prvosveštenica je žaba ili kakvo drugo htonsko biće vodenih dubina, amfibija, riboliki atavizam koji upravlja mrežom snova i snoviđenja, tamna strana Meseca itd. Evolucija ovog lika od Papese, hrišćanskog milosrđa, do razotkrivene Izide okultista ukazuje na jedan kolosalni trend simboličke promene uloge žene u ezoterijskim misterijama.
Vivil špil

[1] Natpis, koji je, po Plutarhu, bio uklesan na Izidinom kipu u Saisu.
[2] Ta knjiga: „Ako je otvorena, onda je onaj koji je čita shvatio njen sadržaj. Srce se upoređuje sa knjigom: ako je otvoreno, ono nudi svoje misli i osećaje; ako je zatvoreno, skriva ih.“ Rečnik simbola, odrednica Knjiga.
[3] U Rečniku simbola, odrednica Ogledalo počinje na sledeći način: „Od speculum (ogledalo) potiče reč spekulacija: spekulisati je izvorno značilo promatrati nebo i kretanja zvezda uz pomoć ogledala. Od sidus (zvezda) isto tako je nastala reč consideration (razmatranje), što etimološki znači gledati skup zvezda. Te dve apstraktne reči, koje danas označavaju visoko intelektualne radnje, ukorenile su se u proučavanju zvezda odraženih u ogledalu. Otuda dolazi da je ogledalo kao površina koja odražava nosilac izuzetno bogate simbolike u poretku znanja.“
[4] U donjem desnom uglu ove karte prikazan je mali pas.
[5] Na engleski se obično prevodi kao The Dream of Poliphilo, odnosno Polifilijev san.
[6] Verujem da bi ovom sazvežđu isto tako mogli pripisati kartu Carica, jer Kasiopeja jeste vladarka.  

Sunday, November 18, 2018

Alfabet želja i Drvo života


Dijagram „Alfabeta želja“ Ostina Osmana Spera

Ovaj tekst objavljen je u digitalnom izdanju moje knjige "Mistični okultizam" koju možete skinuti OVDE

Alfabet želja jeste jedna od zanimljivih zaostavština britanskog okultiste Ostina Osmana Spera (1886-1956). Na dijagramu iznad dat je kružni prikaz mikrokosmosa, odnosno psihokosmosa sačinjenog od simbola i značenja njegovog alfabeta želja, odnosno atavističke azbuke, čije svako slovo, kako to kaže Kenet Grant, predstavlja jedno seksualno načelo, dovoljno moćno da pokrene iskonske atavističke naslage u psihi. Iz priloženog dijagrama vidimo 18 simbola kojima je označeno po jedno stanje / emocija / strast, podeljenih na šest trijada koje poseduju planetarne atribucije. Tako dobijamo sledeću tabelu:

Saturn / Smrt = Olakšanje, Uništenje, Atrofija;
Jupiter / Želja = Radost, Privlačnost, Pohlepa;
Mars / Mržnja = Gnev, Agresija, Gađenje;
Venera / Ljubav = Zanos, Strast, Privrženost;
Merkur / Strah = Užas, Strava, Averzija;
Mesec / Seks = Rastvaranje, Požuda, Frustracija;

U ovoj šemi nedostaju Sunce kao Razum i njegovi atributi, pa sam dodao još tri pojma povezanih sa solarnom prirodom: Vizija, Razumevanje i Znanje, što predstavljaju uobličenja intelektualnih strasti i želja, ako tako mogu da se izrazim. Sperov dijagram je koristan i za povlačenje paralela sa kabalističkim putevima stvaranja. Evo kako bi mogao izgledati saobrazni niz elemenata kabale, alfabeta želja, astroloških i prostornih atribucija:

Sefire
1. Keter / Kruna = Imaginacija = prvi pokretač = sever;
2. Hokmah / Mudrost = Volja = zvezde = severoistok;
3. Binah / Razumevanje = Smrt = Saturn = severozapad;
4. Hesed / Milost = Želja = Jupiter = istok;
5. Geburah / Strogost = Mržnja = Mars = zapad;
6. Tifaret / Lepota = Razum = Sunce = gore;
7. Necah / Pobeda = Ljubav = Venera = jugoistok;
8. Hod / Sjaj = Strah = Merkur = jugozapad;
9. Jesod / Temelj = Seks = Mesec = jug;
10. Malkut / Kraljevstvo = Senzacija = Zemlja = dole;
Lažna sefira Daat / Znanje = Misao = centar;
Staze

11. Alef = Ludilo = element Vazduh = linija koja po sredini spaja gornju i donju ravan kocke;
12. Bet = Užas = Merkur = gornja ravan kocke;
13. Gimel = Rastvaranje = Mesec = donja ravan kocke;
14. Dalet = Zanos = Venera = prednja (istočna) ravan kocke;
15. He = Agresija = Ovan = gornja istočna vodoravna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
16. Vav = Privrženost = Bik = severoistočna uspravna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
17. Zain = Strava = Blizanci = donja istočna vodoravna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
18. Het = Požuda = Rak = gornja severna vodoravna linija koja spaja istočnu (prednju) i zapadnu (zadnju) ravan kocke;
19. Tet = Znanje = Lav = severozapadna uspravna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
20. Jod = Averzija = Devica = donja severna vodoravna linija koja spaja istočnu (prednju) i zapadnu (zadnju) ravan kocke;
21. Kap = Radost = Jupiter = zadnja (zapadna) ravan kocke;
22. Lamed = Strast = Vaga = gornja vodoravna zapadna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
23. Mem = Frustracija = element Voda = linija koja po sredini spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;
24. Nun = Gađenje = Škorpija = jugozapadna uspravna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
25. Samek = Privlačnost = Strelac = donja vodoravna zapadna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
26. Ain = Uništenje = Jarac = gornja vodoravna južna linija koja spaja istočnu (prednju) i zapadnu (zadnju) ravan kocke;
27. Pe = Gnev = Mars = severna (leva) strana kocke;
28. Cadi = Atrofija = Vodolija = jugoistočna uspravna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
29. Kof = Pohlepa = Ribe = donja južna vodoravna linija koja spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;
30. Reš = Vizija = južna (desna) strana kocke;
31. Šin = Razumevanje = element vatre = linija koja po sredini spaja levu (severnu) i desnu (južnu) ravan kocke; 
32. Tau = Olakšanje = Saturn i element Zemlje = centar kocke;

Takođe, dopunjene atribucije Sperovog alfabeta želja možemo projektovati na Drvo života na sledeći način:

11. Imaginaciju i Volju (zamišljene kao sefire) povezuje Ludilo ili Ludost (zamišljeno kao staza), odnosno izlaz iz razuma. Istovremeno ludilo povezuje ali takođe i ometa povezivanje Imaginacije i Volje; Alef
12. Imaginaciju i Smrt povezuje Užas; Bet 
13. Imaginaciju i Razum povezuje Rastvaranje; Gimel
14. Volju i Smrt povezuje Zanos; Dalet
15. Volju i Razum povezuje Agresija - agresijom volja primorava razum na pokoravanje a razum agresijom racionalnosti sputava volju; He
16. Volju i Želju povezuje Privrženost; Vav
17. Smrt i Razum povezuje Strava; Zain
18. Smrt i Mržnju povezuje Požuda; Het
19. Želju i Mržnju povezuje Znanje; Tet
20. Želju i Razum povezuje Averzija; Jod
21. Želju i Ljubav povezuje Radost; Kap
22. Mržnju i Razum povezuje Strast; Lamed
23. Mržnju i Strah povezuje Frustracija; Mem
24. Razum i Ljubav povezuje Gađenje; Nun
25. Razum i Seks povezuje Privlačnost; Samek
26. Razum i Strah povezuje Uništenje; Ain
27. Ljubav i Strah povezuje Gnev; Pe
28. Ljubav i Seks povezuje Atrofija; Cadi
29. Ljubav i Senzaciju (osete) povezuje Pohlepa; Kof
30. Strah i Seks povezuje Vizija; Reš
31. Strah i Senzaciju povezuje Razumevanje; Šin
32. Seks i Senzaciju povezuje Olakšanje; Tau

Vidimo da Srednji stub Drveta povezuju tri staze odozdo naviše: Olakšanje, Privlačnost i Rastvaranje. Staza Gimel je upravo to Rastvaranje koje od Tifareta / Razuma preko bezdana Misli vodi do čiste Imaginacije koju projektuje Beskrajni Um (Ain Sof). Može se doći do značajnih uvida kontemplirajući na ove stvari i odnose. Sledeći predočene odrednice možemo u imaginaciji izgraditi simboličku kocku i unutar nje proučavati i otkrivati određene zakonitosti okultnog univerzuma.