Tuesday, March 27, 2018

Sefer jecirah i tarot

NAPOMENA:
Ovaj tekst preuzet je iz moje knjige Ideologija tarota

Mistični spis „Sefer jecirah“ (nastao između V i VI veka nove ere), odnosno „Knjiga oblikovanja“ jeste jedan od važnijih, ako ne i najvažniji izvor određenja tarota u kabalističkim ključevima. Ta knjiga na jedan sistematičan i aksiomatski način iznosi temeljne činjenice kabalističke kosmogonije koristeći se simbolizmom slova hebrejskog alfabeta, sefira Drveta te staza koje ih spajaju, povezujući ih sa astrološkim značenjima, delovima ljudskog tela, mesecima, danima u nedelji, emocijama, stanjima itd. Do naših dana je doprlo nekoliko verzija knjige „Sefer jecirah“, koje su uglavnom iste, ali njihove međusobne razlike od značaja za našu temu odnose se na astrološke atribucije hebrejskih slova. Jedan od problema je u tzv duplim slovima, koja se izgovaraju na dva načina. Autori „Sefer jeciraha“ su svakom od tih slova dodelili po jednu planetu i ti se atributi razlikuju (vidi tabelu 1.). Teško je utvrditi koja je od ovih atribucija ispravna, a nisam siguran da postoje samo tri verzije. Naposletku, šta je tačan kriterijum tačnosti? Pa ipak, ako mogu da primetim, „Sefer jecirah” u dodatku Četvrtog poglavlja svakom duplom slovu pripisuje po jedan otvor na glavi:

Bet = desno oko; 
Gimel = desno uvo; 
Dalet = desna nozdrva; 
Kap = levo oko; 
Peh = levo uvo; 
Reš = leva nozdrva; 
Tau = usta. 

U poznatoj knjizi Izraela Regardijea[1] imamo sledeći raspored: 

Saturn = desno uvo; 
Jupiter = levo uvo; 
Sunce = desno oko; 
Mesec = levo oko; 
Mars = desna nozdrva; 
Venera = leva nozdrva
Merkur = usta. 

Taj raspored je u skladu sa skalom broja Sedam u Agripinoj „Okultnoj filozofiji“ i sasvim je logičan, čak i ako ga posmatramo iz ugla planetarnih atribucija sefirota. Saturn odgovara Binahu, koji je na levoj strani dijagrama Drveta života, ali ukoliko se složimo da je Drvo postavljeno kao odraz u ogledalu, onda se ta atribucija odnosi na desnu stranu posmatrača. Jupiter, kao predstavnik sefire Hesed, prirodno je na levoj strani ljudske glave itd. Tako imamo rešenje da su dve najudaljenije planete predstavljene u ušima, dok je Merkur, u skladu sa svojom prirodom, dodeljen ustima.

„Sefer jecirah“ predstavlja hebrejsku doktrina slova čija su značenja i atribucije okultisti XIX veka, Elifas Levi, Pol Kristijan,[2] Papus,[3] kao i utemeljivači Zlatne zore koristili u odnosu na velike arkane tarota. Oni su jednostavno povezali 22 slova hebrejskog alfabeta sa 22 arkane, ali nikada nisu postigli saglasnost u vezi redosleda slika-slovo, tako da je to pitanje bilo predmet raspre među njima. U suštini, možemo identifikovati dve škole okultnog tarota: francusku i britansku. Prvi koji je sugerisao povezivanje velikih arkana tarota sa slovima hebrejskog alfabeta bio je de Mele,[4] autor eseja o tarotu u enciklopediji Mond primitif Kur de Žebelina 1781.[5] U suštini, Eteja,[6] de Mele i de Žebelin bili su prvi koji su u svrhu tumačenja tarota sinkretički kombinovali ono što su znali o Egiptu i jevrejskoj kabali. De Mele je bio prvi koji je tarot nazvao Knjigom Tota. To je u neku ruku slično ukoliko bi recimo trigramima i heksagramima Ji đinga pridodali neka značenja i atribucije koja ona izvorno nemaju, potom od toga napravili posve drugačiji sistem i onda to i dalje nazivali Ji đingom. Tehnički, to bi i dalje bio Ji đing, ali zapravo ne bi bio. Isto tako su i okultne škole uradile sa tarotom, načinivši od njega instrument vlastitih aspiracija i doktrina.

Tabela 1. Planetarne atribucije duplih slova hebrejskog alfabeta

 

V.V.Vestkot[7]

Elifas Levi[8]

Zlatna zora

Kirher

Bet

Mesec

Mesec

Merkur

Sunce

Gimel

Mars

Venera

Mesec

Venera

Dalet

Sunce

Jupiter

Venera

Merkur

Kap

Venera

Mars

Jupiter

Mesec

Peh

Merkur

Merkur

Mars

Saturn

Reš

Saturn

Saturn

Sunce

Jupiter

Tau

Jupiter

Sunce

Saturn

Mars

 
Tabela 2. Atribucije velikih tarot arkana i slova hebrejskog alfabeta [9]

Slovo

Zlatna zora

De Mele

Elifas Levi

H.B.L.[10]

Alef

Luda

Svet

Mag

Mag

Bet

Mag

Sud

Papesa

Papesa

Gimel

Papesa

Sunce

Carica

Carica

Dalet

Carica

Mesec

Car

Car

He

Car

Zvezda

Hijerofant

Hijerofant

Vau

Hijerofant

Kula

Ljubavnici

Ljubavnici

Zain

Ljubavnici

Đavo

Kočija

Kočija

Het

Kočija

Umerenost

Pravda

Pravda

Tet

Snaga

Smrt

Pustinjak

Pustinjak

Jod

Pustinjak

Obešeni

Točak sreće

Točak sreće

Kap

Točak sreće

Snaga

Snaga

Snaga

Lamed

Pravda

Točak sreće

Obešeni

Obešeni

Mim

Obešeni

Pustinjak

Smrt

Smrt

Nun

Smrt

Pravda

Umerenost

Umerenost

Samek

Umerenost

Kočija

Đavo

Đavo

Ajin

Đavo

Ljubavnici

Kula

Kula

Pe

Kula

Hijerofant

Zvezda

Zvezda

Cadi

Zvezda

Car

Mesec

Mesec

Kof

Mesec

Carica

Sunce

Sunce

Reš

Sunce

Papesa

Sud

Sud

Šin

Sud

Mag

Luda

Svet

Tau

Svet

Luda

Svet

Luda

 
Na osnovu tabela 2. i 3. možemo uvideti razlike između francuske i britanske okultne škole i njihovih tarot atribucija. Samo iz ovoga biva očigledno da su njihova tumačenja velikih arkana tarota suštinski zavisila od predstava i znanja koja su oni imali o kabali i astrologiji. Okultne škole su, u nameri da tarot usklade sa dijagramom Drveta života i opadajućim redosledom slova hebrejskog alfabeta od vrha ka dnu, sam tarot okrenuli naopačke (osim De Melea). Postavili su Čarobnjaka / Opsenara ili Ludu na vrh Drveta previdevši ili zanemarivši samu prirodu tarota da svaka karta u nizu na neki način trijumfuje i nadilazi prethodnu. Vrhovna karta tarota je Svet, ali to očito nije bilo u skladu sa njihovim idejama. Usklađivanje tarot arkana sa kabalističko-astrološkim atributima stvorilo je nerešive probleme koje je premošćavala rastegljiva spekulacija vodećih imena okultizma. 

Pa ipak, ne možemo a ne zapitati Francuze zašto karti Sunce nisu dodelili slovo koje je u „Sefer jecirahu“ pripisano Suncu? Logično je da Snaga bude Mars i da slovo pe (što znači usta) dovedemo u vezu sa Merkurom, ali otkud tu karta Zvezda? Takođe, zašto u oba sistema karta Mesec nije jednostavno dodeljena slovu čija je atribucija Mesec itd? Razlog tome jeste načelo da se nekako uskladi redosled hebrejskih slova sa numeričkim redosledom arkana, a poseban problem u svemu tome jeste činjenica da karta Luda nije numerisana. Otud je glavni problem bio sa kojom kartom povezati prvo slovo alfabeta – alef? Zlatna zora je to rešila povezujući je sa Ludom, ali alef kao slovo ima brojčanu vrednost 1, što su Francuzi rešili tako što su karti Čarobnjak dodelili to slovo. 

U svemu tome, žreci Zlatne zore i njihovi sledbenici imali su dogmatski razlog za to jer su verovali u mističnu ispravnost izvora iz kojeg su crpli svoje znanje. Taj izvor je tajanstveni šifrovani manuskript (Cypher MS) koji su osnivači Zlatne zore nasledili od Keneta Mekenzija i za koji su verovali da pripada izvornoj rozenkrojcerskoj tradiciji u Nemačkoj. Kenet Mekenzi,[11] mason i rozenkrojcer, značajna je ličnost u istoriji britanskog okultizma jer se on smatra izvorom (autorom ili samo posednikom) tajanstvenog rukopisa koji je sadržavao sistematizovano i okultno znanje na kojem je utemeljen red Zlatna zora kao najprominentnija okultistička organizacija modernog doba. Po drugim izvorima, nije Mekenzi nego Robert Ventvort Litl[12] u londonskoj masonskoj biblioteci pronašao spise sa starim rozenkrojcerskim ritualima. Šta god da je istina, ti materijali poslužili su kao doktrinarni temelj potonjeg okultnog reda koji je ostavio velikog traga u okultnim tokovima današnjice, a čiji su vođi bili pominjani Vilijam Vestkot i Mekgregor Meters.[13] Meters je, kao što je poznato, u Zlatnu zoru uveo Alistera Krolija. Inače, prvi koji je sugerisao da je zapravo Mekenzi bio autor tajanstvenog navodno rozenkrojcerskog manuskripta bio je član Zlatne zore i autor jednog od najpopularnijih tarota modernog doba, Artur E. Vejt.[14]

Upravo je stvaranje podudarnosti između staza koje povezuju sefirote na dijagramu Drveta života, (pritom svakoj stazi odgovara po jedno hebrejsko slovo), sa velikim arkanama tarota inovacija Zlatne zore. Tih staza, nazvanih Stazama mudrosti, ima 32 i označavaju tip kabalističkih inteligencije te se odnose na 22 poveznice sefirota i na same sefirote.[15] Svaka od tih staza postoji u četiri nivoa kabalističke šeme univerzuma, što znači da ukupno ima 128 varijacija (a sa klipotskim varijantama ukupno 160). Svakoj stazi, na svakom nivou, odgovara po jedna boja ili mešavina boja. Tako je čitav univerzum obuhvaćen paletom boja. To znači da je Zlatna zora, povezavši kabalističke staze mudrosti sa arkanama tarota, otvorila mogućnost tumačenja karata na četiri nivoa, istovremeno unoseći u tarot četvorostruku kabalističku skalu boja, što je u najvećoj meri ispoštovao Tot špil Alistera Krolija i Fride Haris. 

Tabela 3. Prikaz slova hebrejskog alfabeta i njihovih astro-tarot atribucija[16]

Sefer jecirah

Papus

Zlatna zora

Alef – vazduh

Mag

Luda

Bet – planeta

Papesa – Mesec

Mag – Merkur

Gimel – planeta

Carica – Venera

Papesa – Mesec

Dalet – planeta

Car – Jupiter

Carica – Venera

He – ovan

Hijerofant

Car

Vau – bik

Ljubavnici

Hijerofant

Zain – blizanci

Kočija

Ljubavnici

Het – rak

Pravda

Kočija

Tet – lav

Pustinjak

Snaga

Jod – device

Točak sreće

Pustinjak

Kap – planeta

Snaga – Mars

Točak sreće – Jupiter

Lamed – vaga

Obešeni

Pravda

Mim – voda

Smrt

Obešeni

Nun – ribe

Umerenost

Smrt

Samek – strelac

Đavo

Umerenost

Ajin – jarac

Kula

Đavo

Pe – planeta

Zvezda – Merkur

Kula – Mars

Cadi – vodolija

Mesec

Zvezda

Kof – ribe

Sunce

Mesec

Reš – planeta

Sud – Saturn

Sunce – Sunce

Šin – vatra

Luda

Sud

Tau – planeta

Svet – Sunce

Svet – Saturn

 
Po pitanju konteksta boja, autoriteti Zlatne zore preporučuju meditaciju i rad sa stazama-slovima-arkanama prateći skalu boja u Acilutu (Kraljeva skala), a za sefirote skalu u Brijahu (Kraljičina skala).[17] U okviru kabale to je genijalno, ali kakve veze to ima sa izvornim tarotom? Teško da ima, ali mora se priznati da bi jedina uloga tarotskih slika bila da služe kao sidra za pamćenje svojstava apstraktnih kabalističkih fenomena. U tom svetlu tarot može poslužiti svrsi kabalizma, ali sam uveren da to nije bila namera onih koji su sve to uvezali u jedan sistem. Boje dodeljene stazama izvedene su iz pitagorejske teorije boja. Osnovna skala boja odgovara planetama, dok skala od dvanaest boja odgovara zodijačkim znacima. 

Autor Najdžel Džekson, u knjizi Fortuna’s Wheel, daje osnovnu strukturu velikih tarot arkana, u skladu sa trodelnom društvenom stratifikacijom Srednjeg veka, a što arkane svrstava u tri sedmočlane grupe (Luda je van tog sistema). Načelno, kartama od 1 do 7 izražena je društvena hijerarhija, svet ljudi. Karte od 8 do 14 jesu alegorije moralnih vrlina, dok karte od 15 do 21 predstavljaju duhovne tajne. Tri osnovne klase su sveštenstvo, aristokratija i seljaštvo. Glavni simbol klera je Papa, čija je priroda Jupiter. Simbol aristokratije je marcijalni Car, dok je venuzijanska Carica, kao izraz plodnosti, predstavnik seljaštva. Ljubavnici, čija je priroda Venerina, su izraz koda viteške i dvorske ljubavi, dok Kočijaš kao marcijalni predstavnik simbolizuje umeće ratovanja. U drugoj sedmorci Pravda je izraz istoimene vrline, Pustinjak je razboritost, Točak sreće je preokret sudbine (i izraz vere u sudbinu), Snaga je upravo to što predstavlja, Obešeni odricanje od Smrti, dok je Umerenost ta ista vrlina. Poslednja sedmorka počinje sa Đavolom i njegovom Kulom, nastavlja sa nebeskim sferama predstavljenim Zvezdom, Mesecom i Suncem (tri svetla), zatim ulazi u Sudnji dan te završava u Novom Jerusalimu čiji je simbol karta Svet. U ovome je vidljiv uticaj hrišćanske teologije – 13 je smrt, 15 je pakao, 20 sud a 21 nebesa. U neku ruku slikovni sistem tri sedmorke jeste skraćena verzija univerzuma Mantenja tarokija.

Tabela 4. Prikaz staza Drveta života i njihovih slovnih, astroloških i tarot atribucija u sistemu Zlatne zore[18]

Veza između sefirota[19]

Hebrejsko slovo

Astrološki atribut

Velika arkana

1 – 2

Alef

Vazduh

0 Luda

1 – 3

Bet

Merkur

1 Mag

1 – 6

Gimel

Mesec

2 Prvosveštenica

2 – 3

Dalet

Venera

3 Carica

2 – 6

He

Ovan

4 Car

2 – 4

Vau

Bik

5 Hijerofant

3 – 6

Zain

Blizanci

6 Ljubavnici

3 – 5

Het

Rak

7 Kočija

4 – 5

Tet

Lav

11 Snaga

4 – 6

Jod

Devica

9 Pustinjak

4 – 7

Kap

Jupiter

10 Točak sreće

5 – 6

Lamed

Vaga

8 Pravda

5 – 8

Mim

Voda

12 Obešeni

6 – 7

Nun

Škorpija

13 Smrt

6 – 9

Samek

Strelac

14 Umerenost

6 – 8

Ajin

Jarac

15 Đavo

7 – 8

Pe

Mars

16 Kula

7 – 9

Cadi

Vodolija

17 Zvezda

7 – 10

Kof

Ribe

18 Mesec

8 – 9

Reš

Sunce

19 Sunce

8 – 10

Šin

Vatra

20 Sud

9 – 10

Tau

Saturn

21 Svet

               
Tabela 5. Prikaz staza Drveta života i njihovih boja te slovnih, astroloških i tarot atribucija u sistemu Zlatne zore[20]

Arkana

Slovo

Zodijak

Staza

boja – muzička nota

0 Luda

Alef

Vazduh

1 – 2

Sjajno svetložuta E

1 Mag

Bet

Merkur

1 – 3

Žuta E

2 Prvosvešt.

Gimel

Mesec

1 – 6

Plava G#

3 Carica

Dalet

Venera

2 – 3

Zelena F#

4 Car

He

Ovan

2 – 6

Crvena C

5 Hijerofant

Vau

Bik

2 – 4

Crveno-oranž C#

6 Ljubavnici

Zain

Blizanci

3 – 6

Narandžasta D

7 Kočija

Het

Rak

3 – 5

oranž-žuta D#

11 Snaga

Tet

Lav

4 – 5

Žuta E

9 Pustinjak

Jod

Devica

4 – 6

Žuto-zelena F

10 Točak

Kap

Jupiter

4 – 7

Ljubičasta A#

8 Pravda

Lamed

Vaga

5 – 6

Zelena F#

12 Obešeni

Mim

Voda

5 – 8

Plava G#

13 Smrt

Nun

Škorpija

6 – 7

Plavo-zelena G

14 Umeren.

Samek

Strelac

6 – 9

Plava G#

15 Đavo

Ajin

Jarac

6 – 8

Indigo A

16 Kula

Pe

Mars

7 – 8

Crvena C

17 Zvezda

Cadi

Vodolija

7 – 9

Ljubičasta A#

18 Mesec

Kof

Ribe

7 – 10

Purpurna B

19 Sunce

Reš

Sunce

8 – 9

Narandžasta D

20 Sud

Šin

Vatra

8 – 10

Crvena C

21 Svet

Tau

Saturn

9 – 10

Indigo A

 
Tabela 6. Prikaz boja, nota i planeta

Boja

Nota

Zlatna zora

H.P. Blavacka[21]

Crvena

Do

Mars

Mars

Narandžasta

Re

Sunce

Sunce

Žuta

Mi

Merkur

Merkur

Zelena

Fa

Venera

Saturn

Plava

Sol

Mesec

Jupiter

Indigo

La

Saturn

Venera

Ljubičasta

Si

Jupiter

Mesec

Purpur

Do[22]

 

 

 
U tabeli 7. usudio bih se da iznesem moje razumevanje podudarnosti planetarnih priroda sa velikim arkanama tarota, povezujući ih sa tradicionalnim atrubicijama:

Planeta

Glava

Telo

Nauka

Vrlina

Arkana

Saturn

Desno uvo

Desna noga

Astronomija

Vera

Papa

Jupiter

Levo uvo

Glava

Retorika

Nada

Zvezda

Mars

Desna nozdrva

Desna ruka

Geometrija

Hrabrost

Snaga

Sunce

Desno oko

Srce

Gramatika

Pravda

Pravda

Venera

Leva nozdr-va

Polni organi

Muzika

Ljubav

Ljubavnici

Merkur

Usta

Leva ruka

Aritmetika

Umerenost

Umerenost

Mesec

Levo oko

Leva noga

Dijalektika

Razboritost

Pustinjak[1] Israel Regardie, The Original Account of the Teachings, Rites, and Ceremonies of the Hermetic order of Golden Dawn, The 6th Edition, Llewellyn Worldwide, 1989, na str 103.
[2] Jean-Baptiste Pitois, 1811-1877, francuski okultista poznat po knjizi Istorija magije objavljenoj 1870. Radi je u Pariskoj biblioteci što mu je omogućilo uvid u literaturu sa ezoterijskom tematikom. On se posebno bavio povezivanjem tarota sa kabalističkom astrologijom. Bio je uveren da su tarot arkane osmišljene od strane egipatskih sveštenika.
[3] Gérard Anaclet Vincent Encausse, poznat kao Papus, 1865–1916, francuski okultista. Za njega je tarot predstavljao ključeve za tajno znanje te predstavlja najstariju knjigu na svetu. On je istorijski put tarota povezao započevši od egipatskih žreca, preko gnostika, arapskih alhemičara, templara, Ramona Ljulja, rozenkrojcera, sve do masona i martinista.
[4] Louis-Raphael-Lucrece de Fayolle, Comte de Mellet (1727–1804).
[5] Antoine Court de Gebelin (1725-1784), mason i zagovornik ideja Prosvetiteljstva, začetnik tumačenja tarota kao zaostavštine skrivene ezoterijske doktrine poreklom iz drevnog Egipta. 
[6] Jean-Baptiste Alliette, poznat pod pseudonimom Eteja / Etteilla (zvezda) – 1738-1791, francuski okultista i veliki popularizator tarota. Objavio je korespondencije tarota sa astrologijom i klasičnim učenjem elemenata.
[7] Verzija koju je objavio Vilijam Vin Vestkot 1887. godine. Vestkot (1848-1925), osnivač je Hermetičkog Reda Zlatna zora (1888). Vestkotov prevod Sefer Jeciraha je poslužio kao primarni izvor za rituale i Lekcije Znanja Zlatne zore. Reference iz tabele su iz trećeg izdanja Vestkotovog prevoda, prvi put objavljenog 1887. Delove Vestkotovog prevoda u Srbiji objavljeni su 1994. godine (izdavač Helios Lux Aeterna). Iste atribucije nalaze se i u Gra verziji Sefer Jeciraha koju je preveo Arjeh Kaplan, 1934–1983, američki ortodoksni rabin i veliki poznavalac kabale.
[8] Elifas Levi, (Alphonse Louis Constant, 1810-1875), jedan od najpoznatijih francuskih okultista, koji je u značajnoj meri uticao na tokove modernog okultizma.
[9] Komparativni pregled preuzet iz: Ronald Decker and Michael Dummett, A History of the Occult Tarot, Duckworth Overlook, London, 2002, eBook 2013, str 114.
[10] Hermetic Brotherhood of Light (Hermetičko bratstvo svetlosti).
[11] Kenneth Robert Henderson Mackenzie (1833-1886).
[12] Robert Wentworth Little (1840-1878), mason i osnivač Drevnog i primitivnog Reda Mizraima u Engleskoj.
[13] Samuel Liddell MacGregor Mathers, 1854-1918.
[14] Arthur Edward Waite, 1857-1942.
[15] Opis tih staza Vestkot je preuzeo iz Ritangelijusovih prevoda hebrejskih tekstova iz 1642 (Joannes Stephanus Rittangelius, 1606-1652), a takođe se mogu naći i u Kirherovoj knjizi Oedipus Aegyptiacus iz 1653.
[16] Ronald Decker and Michael Dummett, A History of the Occult Tarot, str 115.
[17] Za skale boja vidi Alister Kroli, Liber 777.
[18] Ronald Decker and Michael Dummett, A History of the Occult Tarot, str 133.
[19] Sefire su izražene brojevima. Prikazani raspored slova i veza u dijagramu Drveta života potiče od Atanasijusa Kirhera. Naravno, hebrejski kabalisti osim tog rasporeda, koriste i nekoliko drugačijih, na primer, Isak Lurija je koristio dve verzije Drveta sa sasvim različlitim rasporedom slova-staza. Takođe, postoji i grčko kabalističko Drvo.
[20] Wade Coleman, Sepher Sapphires: A Treatise on Gematria, The Magical Language of the Mysteries, vol I, Fraternity of the Hidden Light, 2009, str 350.
[21] Menli Palmer Hol, Tajna učenja svih epoha, str 353 i 356.
[22] Kao viša oktava crvene boje.