Thursday, January 17, 2019

Četvorostruka svastika i skarabej (autor Dorijan Nuaj)

U ovom radu predstaviću simbol četvorostruke svastike i njene kabalističke izvedbe. Reč je o figuri dobijenoj spajanjem četiri svastike na komplementaran način, kao što sugerišu donje dve ilustracije: 

Tako dobijena figura ukazuje na svojstva Hermesovog zakona – kako je gore, tako je i dole – ali i podseća na skarabeja, koji je htonski simbol, jer predstavlja ponoćno, odnosno podzemno Sunce, kao i prapočetak, muklo predrođenje. Ovaj stilizovani skarabej čini četvorostruka sila predstavljena svastikama. Ta četvornost ukazuje na četiri elementa. Skarabej četvorostruke svastike komplementaran je tarot karti XVIII Mesec.

Figura može biti podeljena na šesnaest jednakih kvadrata, a što asocira na Jupiterovu kameju, odnosno magični kvadrat 4x4. Osim toga, ova figura je saobrazna geomantijskoj figuri Coniunctio koja ima veze sa znakom Device, a shodno tome i sa planetarnom prirodom Merkura. 
simboli geomantijske figure Coniunctio
To su glifovi provođenja gornje energije ka dole i donje energije ka gore. Znamo da je ljudsko biće tokom svog života izloženo delovanju raznih energija. Neposredno smo izloženi uticaju donjih, htonskih energija, koje nam omogućavaju da živimo, krećemo se, delujemo i ostvarujemo našu nameru. Previše ove energije čini nas teškim, inertnim i statičnim. Naposletku, ova energija je i jedan od glavnih nevidljivih uzročnika starenja. Nasuprot toj energiji postoji i ona gornja, nebeska, duhovnija, misaona, odnosno uranska energija kojoj zahvaljujemo na idejama, mentalnim slikama, entuzijazmu itd. Praksa mnogih magijskih vežbi sastoji se u tome da se gornja energija sprovodi ka dole, ne bi li se praktikant oslobodio viškova inertne energije čineći sebe lakšim u tom smislu. Sve što dovodi energiju ili svetlost odozgo na dole jeste oblik takvog rada. Međutim, da bi se neka želja ili namera ostvarila, neophodno je staviti u pogon htonsku energiju. Uranska energija podmlađuje, htonska ubrzava starenje, ali je zato ona delotvorna u pogledu ostvarenja namere magičara.

Ta četvorostrukost ukazuje i na sfingu koja po legendi izranja iz peska. Da bi ukazao na bremenitost simbola četvorostruke skarabej-svastike poslužiću se numerološkom šemom tzv kabale devet dvorana za latinski alfabet, koja odgovara tradicionalnoj postavci Saturnovog kvadrata (3x3), s tim što je pet slova izdvojeno u formu X. U ovoj šemi je izostavljeno slovo K te umesto njega služi slovo H ili Q. Slova U i V su zapravo jedno, budući da V pokriva glasove "v" i "u". Tako dobijamo sistem od 22 slova, čime se postiže podudarnost sa sistemom tarota, kao i sa hebrejskim, odnosno feničanskim alfabetom. 

Na osnovu priložene tabele i rasporeda brojeva u Saturnovom kvadratu možemo izvesti numeričku vrednost za svako slovo. Naglasiću, ove brojčane atribucije odudaraju od svih tradicionalnih numeroloških šema. 

A,B = 4; C,D = 9; E,F = 2; G,H = 3; I,L = 5; M,N = 7; O,P = 8; Q,R = 1; S,T = 6. 

Iz ove postavke možemo izvesti radnju numerisanja svakog od priloženih slova (pored sam dodao i astrološke atribucije za svako slovo po uzoru na Agripinu Okultnu filozofiju)

A = 4 - Saturn 
B = 40 - Ovan 
C = 9 - Bik 
D = 90 - Blizanci 
E = 2 - Jupiter 
F = 20 - Rak 
G = 3 - Lav 
H = 30 - element Zemlja i/ili Duh kao peti element
I = 5 - Mars 
L = 50 - Devica 
M = 7 - Vaga 
N = 70 - Škorpija 
O = 8 - Sunce 
P = 80 - Strelac 
Q = 1 - element Voda 
R = 10 - Jarac 
S = 6 - Vodolija 
T = 60 - Ribe 
V (U) = 100 - Venera / Merkur
X = 200 - element Vazduh 
Y = 300 - Mesec 
Z = 400 - element Vatra 

Ako primenimo ovako izvedenu brojčanu vrednost latiničnih slova možemo doći do vrednosti reči napisanih na tim slovima. Na primer, reč BABALON bi se u osnovnoj formi mogla prevesti u sledeće cifre: 40440450870 te predstavlja jedinstveni brojčani kod za tu reč. Sabiranjem tih brojeva 40+4+40+4+50+8+70 = 216, dobijamo solarni broj. Solarni broj 666, za koji je u Apokalipsi rečeno da je broj Zveri i čoveka, ako bi bio rastavljen na tri šestice koje bismo posle pomnožili (6x6x6) dobili bismo 216. Arjeh, hebrejska reč za lava, koji je solarna životinja, ima brojčanu vrednost takođe 216: alef (1) + reš (200) + jod (10) + he (5) = 216. Takođe, reč geburah, kako glasi ime marcijalne sefire na Drvetu života, što znači snaga, takođe ima brojčanu vrednost 216: gimel (3) + bet (2) + vav (6) + reš (200) + he (5) = 216. Lav kao snaga jeste prikazan tarot kartom XI Strast odnosno Snaga, čiji je atribut znak Lava u zodijaku. Indikativno, iskaz koji se pominje u Starom ZavetuJehova Šemeš, odnosno Bog je Sunce („Jer je Gospod Bog, sunce i štit”, Psalmi 84:12, prevod Lujo Bakotić), takođe ima brojčanu vrednost 666: jod (10) + he (5) + vav (6) + he (5) = 26; šin (300) + mem (40) + šin (300) = 640; 26 + 640 = 666. Broj 666 ima dvanaest delioca, što ima svoju analogiju u isto toliko znakova zodijaka.  

Evo primera za brojčane vrednosti i šifre za neke indikativne reči: 
SOL, jedinstvena šifra je 6850, a vrednost 64; 
ATLANT, jedinstvena šifra je 4605047060, a vrednost 248; 
ISIS = šifra 5656, vrednost 22;
ZEVS = šifra 40021006, vrednost 508;
AL = šifra 150, vrednost 51;
NUIT = 70100560 / 235;
HAD = 30490 / 124;
RA = 104 / 14;
LVX = 50100200 / 350;
NOX = 708200 / 278;
DEUS = 9021006 / 198;
U ovom sistemu reči koje počinju sa K, na primer KHABS, pisali bi kao CHABS, što daje 9304406 / 89 itd.
Na osnovu vrednosti i oblika svakog polja u okviru Saturnovog kvadrata, možemo u svako od 16 polja skarabeja upisati brojčanu vrednost. Tako je na primer, ako pogledamo strukturu skarabeja, gore levo upisan broj 9, zato što 9 u skarabeju odgovara obliku kvadrata u šemi kabale devet dvorana. Ukupna vrednost svih brojeva u skarabeju iznosi 80. Svaka svastika koja čini figuru ima vrednost 20. Hebrejski numerički ekvivalent broju 20 jeste slovo kaf, što znači dlan, a u Krolijevom špilu to slovo odgovara tarot karti X Točak sreće koji, između ostalog, predstavlja i kretanje, odnosno obrtanje, revoluciju, na šta se i simbol svastike odnosi. Tako u simbolu skarabeja imamo sinergiju četiri revolucije, četiri dlana, četiri točka. Broj 80 ima svog pandana u slovu peh, što znači usta, tj u karti XVI Kula koja se odnosi na planetu Mars, a ima i armagedonsku konotaciju, pošto je po bibliji Bog uništio prvo čovečanstvo vodom, odnosno potopom, drugo će biti uništeno vatrom. 
Na arapskom slovo peh se čita kao fattah, što znači otvarač, čime se ta reč i slovo povezuju sa egipatskim bogom Ptahom koji je takođe onaj ko otvara. A šta to otvara Ptah? Da li kao Allah otvara srca ili otvara dan? Ptah kao Veliki Arhitekta slobodnog zidarstva otvara masonsku ložu, unosi svetlost u nju. Sledeći taj asocijativni niz dolazimo do starog egipatskog obreda otvaranja usta pokojniku, kako bi ovaj mogao da izgovori istinu pred bogovima. Takođe, hebrejsko značenje slova Peh – usta, osim sa Merkurom kao glasnikom, možemo povezati i sa zmajem kao bljuvačem vatre. Dalje, usta su i izvor kletvi, bajalica, pljuvačke, bacanja čini i prokletstva te mogu biti izvor otrova, smrti, sredstvo crnomagijskog uticaja itd. Oblik slova Peh (פ) predstavlja nešto otvoreno, poput nečeg iz čega izbija obilje darova, materijalnih i duhovnih. Osim toga, Peh je otvor kroz koji vaz(duh) struji, ali i kovački meh koji pročišćuje metal itd.

Ako se udaljimo iz asocijativnog sistema hebrejskih slova, broj 80, skladno gornjoj numeričkoj shemi, odgovara latiničnom slovu P, što je zanimljiva podudarnost (vatreni znak Strelca, figura Acquisitio), dok broj 20 predstavlja slovo F (vodeni znak Raka, figura Populus). I u grčkom alfabetskom numeričkom sistemu broj 80 odgovara slovu П (pi). Iz svega ovog mogu se izvesti lepe spekulacije, ali to bi poremetilo pravac izlaganja. Takođe, natpis koji čine brojevi u kvadratu skarabeja na latinici bi izgledao ovako:

CMGC
GQQM
GCCM
QMGQ

Na hebrejskom:

Tet-Zain-Gimel-Tet
Gimel-Alef-Alef-Zain
Gimel-Tet-Tet-Zain
Alef-Zain-Gimel-Alef

I na grčkom bi slovni niz bio sličan kao hebrejskom, osim što umesto Tet izogovorimo Teta, umesto Zain kažemo Zeta, Gimel je Gama, Alef je Alfa. Naizgled besmislena, ovo su sricanja za duboku meditaciju.

Sklon sam verovanju da je svaki sistem brojčane atribucije alfabeta ispravan, budući da tumačenja zavise od mašte i mudrosti onoga ko sa time radi, koji je aspekt sklon da primeti i naglasi te stavi u širi kontekst analize određene reči, imena, formule ili čitave rečenice.

Takođe, ovde bih četvorostruku svastiku povezao i sa hebrejskim slovom Alef (א), jer Alef, između ostalog, jeste svastika ali i kocka. Glif Alefa sačinjen je od osam krajeva (poput uglova kocke), šest od njih se odnose na šest pravaca (istok-zapad, sever-jug, gore-dole, baš poput stranica kocke), dok se dodatna dva pravca odnose na Boga koji je izvan prostor-vremenske dimenzije i koji obuhvata sve u svim pravcima. Četiri grupe od po dva kraja slova Alef odnose se na Tron Slave koji nose četiri sveta živa bića, odnosno četiri heruvima hajot ha’Kodeš (חיות הקודש). Svako od ovih bića ima četiri lica i po četiri krila, kako je to opisao prorok Jezekilj (1:6). Tako je skarabej od četiri svastike sličan Alefu. U pogledu značenja same reči Alef, ona se odnosi na vola u kontekstu predvodnika, moćnog. Setimo se da je vo, odnosno bik, prastara obredna žrtva važnim božanstvima starog sveta. Bik predvodi, sledi prvi, on je, poput Ptaha-fattaha - otvarač (puteva). Pametnom dosta, a budale neka cepidlače i hvataju se za detalje koji su na prvi pogled neuklopivi, ali tako je samo iz perspektive koja ne vidi širu sliku čiji su motivi krajnje praktični. Na višem nivou razumevanja sve je povezano. Nema ničeg što je stvorio ili uobličio ljudski duh a da nije i ne može biti povezano sa bilo kojom drugom tvorevinom ili uobličenjem ljudskog duha ma kog vremena i geografske datosti.
Vidi slične teme: Geomantija i Ji ĐingGeomantijski alfabet