Friday, November 18, 2016

Alfabet želja, tarot i Drvo života (autor Dorijan Nuaj)Alfabet želja jeste jedna od zanimljivih zaostavština britanskog okultiste Ostina Osmana Spera (1886-1956). Na dijagramu iznad dat je kružni prikaz mikrokosmosa, odnosno psihokosmosa sačinjenog od simbola i značenja njegovog alfabeta želja, odnosno atavističke azbuke, čije svako slovo, kako to kaže Kenet Grant, predstavlja jedno seksualno načelo, dovoljno moćno da pokrene iskonske atavističke naslage u psihi.

Iz priloženog dijagrama vidimo 18 simbola kojima se označava po jedno stanje-emocija-strast podeljenih na šest trijada koje poseduju planetarne atribucije. Tako dobijamo sledeću tabelu:
Saturn / Smrt = Olakšanje, Uništenje, Atrofija;
Jupiter / Želja = Radost, Privlačnost, Pohlepa;
Mars / Mržnja = Gnev, Agresija, Gađenje;
Venera / Ljubav = Zanos, Strast, Privrženost;
Merkur / Strah = Užas, Strava, Averzija;
Mesec / Seks = Rastvaranje, Požuda, Frustracija;

Primećujemo da nedostaje Sunce i njegovi atributi, pa sam, radi ostvarenja moje namere povezivanja Sperovog alfabeta sa velikim tarot arkanama, dodao još tri pojma povezanih sa solarnom prirodom: Mudrost, Razumevanje i Znanje. Kabalistički senzitivisani čitaoci će odmah u tome prepoznati imena sefira sa Drveta Života: Hokmah, Binah i lažna sefira Daat. Znanje, razumevanje i mudrost su izrazi artikulacije intelektualnih strasti i želja, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, moja intervencija nije prosto dodatak na Sperov alfabet, niti je to moja namera, nego - ponavljam - deo procesa sinteze odgovarajućih saobraznosti između alfabeta želja i velikih tarot arkana. Takođe, Sperov dijagram je koristan i za povlačenje paralela sa kabalističkim putevima stvaranja. Evo kako izgleda saobrazni niz elemenata kabale, tarota, alfabeta želja, astroloških i prostornih atribucija (tzv prostorna kocka Pola Fostera Kejsa):
Sefire
1. Keter/Kruna = Asovi tarota = Imaginacija = prvi pokretač = sever;
2. Hokmah/Mudrost = Dvojke tarota = Volja = zvezde = severoistok;
3. Binah/Razumevanje = Trojke tarota = Smrt = Saturn = severozapad;
4. Hesed/Milost = Četvorke tarota = Želja = Jupiter = istok;
5. Geburah/Strogost = Petice tarota = Mržnja = Mars = zapad;
6. Tifaret/Lepota = Šestice tarota = Razum = Sunce = gore;
7. Necah/Pobeda = Sedmice tarota = Ljubav = Venera = jugoistok;
8. Hod/Sjaj = Osmice tarota = Strah = Merkur = jugozapad;
9. Jesod/Temelj = Devetke tarota = Seks = Mesec = jug;
10. Malkut/Kraljevstvo = Desetke tarota = Senzacija = Zemlja = dole;
Lažna sefira Daat/Znanje = Misao = centar;

Staze
11. Alef/vo = karta Luda = Ludilo = element Vazduh = linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
12. Bet/kuća = karta Mag = Užas = Merkur = gornja ravan kocke;
13. Gimel/kamila = karta Prvosveštenica = Rastvaranje = Mesec = donja ravan kocke;
14. Dalet/vrata = karta Carica = Zanos = Venera = prednja (istočna) ravan kocke;
15. He/prozor = karta Car = Agresija = Ovan = severoistočna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;   
16. Vav/klin = karta Prvosveštenik = Privrženost = Bik = jugoistočna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
17. Zain/mač = karta Ljubavnici = Strava = Blizanci = gornja istočna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
18. Het/ograda = karta Kočija = Požuda = Rak = donja istočna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
19. Tet/zmija = karta Strast (Snaga) = Znanje = Lav = gornja severna linija koja spaja istočnu (prednju) i zapadnu (zadnju) ravan kocke;
20. Jod/šaka = karta Pustinjak = Averzija = Rak = donja severna linija koja spaja istočnu (prednju) i zapadnu (zadnju) ravan kocke;
21. Kap/dlan = karta Točak sreće = Radost = Jupiter = zadnja (zapadna) ravan kocke;
22. Lamed/bič = karta Ravnoteža (Pravda) = Strast = Vaga = severozapadna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
23. Mem/voda = karta Obešeni čovek = Frustracija = element Voda = linija koja spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;    
24. Nun/riba = karta Smrt = Gađenje = Škorpija = jugozapadna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
25. Samek/stub = karta Umerenost (Veština) = Privlačnost = Strelac = gornja zapadna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
26. Ajin/oko = karta Đavo = Uništenje = Jarac = donja zapadna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
27. Pe/usta = karta Toranj = Gnev = Mars = severna (leva) strana kocke;
28. Cadi/udica = karta Zvezda = Atrofija = Vodolija = gornja južna linija koja spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;
29. Kof/potiljak = karta Mesec = Pohlepa = Ribe = donja južna linija koja spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;
30. Reš/lice = karta Sunce = Mudrost = južna (desna) strana kocke;
31. Šin/zub = karta Eon (Sud) = Razumevanje = element vatre = linija koja spaja levu (severnu) i desnu (južnu) ravan kocke;    
32. Tau/krst = karta Univerzum (Svet) = Olakšanje = Saturn i element Zemlje = centar kocke;

Ovim sistemom atribucija dobijamo nove elemente za tumačenje poruka koje dobijamo preko tarota. Ukratko: Luda = Ludilo; Mag = Užas; Prvosveštenica = Rastvaranje; Carica = Zanos; Car = AgresijaPrvosveštenik = PrivrženostLjubavnici = StravaKočija = PožudaStrast (Snaga) = Znanje; Pustinjak = AverzijaTočak sreće = RadostRavnoteža (Pravda) = StrastObešeni čovek = FrustracijaSmrt = GađenjeUmerenost (Veština) = PrivlačnostĐavo = UništenjeToranj = Gnev; Zvezda = AtrofijaMesec = PohlepaSunce = Mudrost; Eon (Sud) = RazumevanjeUniverzum (Svet) = Olakšanje;

Takođe, možemo dopunjene atribucije Sperovog alfabeta želja projektovati na Drvo života na sledeći način:

Imaginaciju i Volju (zamišljene kao sefire) povezuje Ludilo ili Ludost (zamišljeno kao staza), odnosno izlaz iz razuma. Istovremeno ludilo povezuje ali takođe i ometa povezivanje Imaginacije i Volje; Imaginaciju i Smrt povezuje Užas; Imaginaciju i Razum povezuje Rastvaranje;

Volju i Smrt povezuje Zanos; Volju i Želju povezuje Privrženost; Volju i Razum povezuje Agresija - agresijom volja primorava razum na pokoravanje a razum agresijom racionalnosti sputava volju;

Smrt i Mržnju povezuje Požuda; Smrt i Razum povezuje Strava; 

Želju i Mržnju povezuje Znanje; Želju i Razum povezuje Averzija;

Mržnju i Razum povezuje Strast; Mržnju i Strah povezuje Frustracija;

Razum i Ljubav povezuje Gađenje; Razum i Strah povezuje Uništenje; Razum i Seks povezuje Privlačnost;

Ljubav i Strah povezuje Gnev; Ljubav i Seks povezuje Atrofija; Ljubav i Senzaciju (osete) povezuje Pohlepa; 

Strah i Seks povezuje Mudrost; Strah i Senzaciju povezuje Razumevanje;

Seks i Senzaciju povezuje Olakšanje;

Vidimo da Srednji stub Drveta povezuju tri staze odozdo naviše: Olakšanje, Privlačnost i Rastvaranje. Staza Gimel/Prvosveštenica upravo je to Rastvaranje koje od Tifareta/Razuma preko bezdana Misli vodi do čiste Imaginacije koju projektuje Beskrajni Um (Ajin Sof). 

No comments:

Post a Comment