Saturday, February 13, 2021

Dorijan Nuaj, Sabrana dela, tom I, Božanska revolucija katastrofe: Beleška o autoru

Zovem se Dorijan Nuaj. Za podneblje u kome sam odrastao i u kome trenutno živim, moje nesvakidašnje ime i prezime ukazuje na moj stav neprianjanja uz karakteristična identitetska poistovećivanja ne samo za ovaj deo sveta, već i šire. Moj izrazito mizantropski stav potvrđen je i u odbijanju same odrednice čovek. Rođen sam 1971. godine u Prištini, gradu u čijoj sam napetoj, ali i čudesnoj atmosferi, postavio temelje jednog ezoterijskog svetonazora predstavljenog ovom knjigom. U Prištini je, gde sam proveo prvih 27 godina života, sredinom devedesetih XX veka nastala i prva verzija Božanske revolucije katastrofe, pisana rukom, više kao skica. Od tada je ta skica rasla i menjala se kako sam učio i usvajao nova iskustva te uplive drugih pogleda na svet. U međuvremenu je ova knjiga doživela dva štampana izdanja kod beogradskog izdavača Ukronija, a koje sam u ovom konačnom obliku, u priličnoj meri izmenio i dopunio produbivši početne premise. Objavio sam još nekoliko knjiga, kao i veliki broj tekstova na blogu, ali sam rešio da izvršim veliku reviziju i kodifikaciju celokupnog mog pisanog rada i to objavim u elektronskom obliku pod zbirnim imenom Sabrana dela razvrstano po tomovima. Smatram da je taj način sasvim u skladu sa duhom vremena, a što uvećava i mogućnosti domašaja mog rada. Lepo je imati knjigu na hartiji, dodirnuti je, omirisati, osetiti njenu težinu, ali taj oblik objavljivanja ima svoja ograničenja i pretpostavlja ulazak u nekakve odnose i opštenje sa ljudima, izdavačima, knjižarima, troškove, promocije, a što sam želeo da izbegnem. Nije mi cilj da zaradim od prodaje knjige, jer smatram da bi one trebalo biti besplatne i dostupne svima. Zarađivati ili živeti od pisanja jeste budalasti ideal u kome danas uživaju retki pisci plitkih bestselera koja mahom ne zavređuju čitalačku pažnju profinjene ličnosti. Uostalom, u mojoj kućnoj biblioteci na hartiji držim još samo kapitalna dela, klasike, rečnike i enciklopedije.
Prvi tom mojih Sabranih dela u PDF-u pod nazivom Božanska revolucija katastrofe možete preuzeti na sledećem linku:


Uskoro slede i drugi tomovi.

Sadržaj Božanske revolucije katastrofe

O autoru.......................................................................... 8
Predgovor........................................................................ 9
Poglavlje I Kosmologija
Dijalektika i metafizika....................................................... 15
Chao ab Ordo (Red iz Haosa ili Haos iz Reda)......................... 20

Poglavlje II Psihologija
Svest kao svetlost.............................................................. 24
Mentalna kakofonija i kosmička tišina................................... 27
Kontinuitet i linearna svesnost............................................. 30 

Poglavlje III Antropologija
Metasvetska ideja............................................................... 37
Uspon umnog dela duše...................................................... 45
O demonima i taborima čovečanstva..................................... 53
Uopšteno o daimonima........................................................ 58
Prvobitni magijski jezik........................................................ 60
Dvojnik i blizanci................................................................. 62
 
Poglavlje IV Kulturologija
Kultura kao kalup................................................................ 65
Kultura i pseudocivilizacija.................................................... 70
Užasi praktičnog idealizma.................................................... 73
 
Poglavlje V Istorija
Jedan spekulativni pogled na geografski determinizam mitskog Zlatnog doba...82
Modernost kao istorijski klimaks............................................. 85
Crno bratstvo i solarni simbolizam.......................................... 90
Neoatlantizam..................................................................... 95
Amerika.............................................................................. 98
Ezoterijski atlantizam........................................................... 103
Metafizički Zapad i duh Atlantide............................................ 108
 
Poglavlje VI Politika
Revolucija i pseudorevolucija.................................................. 112
Politika kao zavera................................................................ 115
Ka idealnoj vladavini Razuma.................................................. 121
Tri pseudocivilizacijske opcije.................................................. 126
Galaksizacija, panseksualizam, transhumanizam........................ 131
Veštačka seksualna inteligencija i transhumanizam..................... 145
Magijsko poreklo rasizma........................................................ 148
Neomaltuzijanizam i njegovi protivnici...................................... 152
Vreme, novac, zlatna podloga čovečanstva................................ 155
Doba Vodolije i svetski socijalizam............................................ 158
Kolektivna svest, pad čoveka i survavanje zlata.......................... 162
 
Poglavlje VII Ideologija
Ideja i ideologija.................................................................... 166
Ideal objektivnosti.................................................................. 171
 
Poglavlje VIII Pedagogija
Višak inteligencije................................................................... 174
Uzgoj genijalnosti................................................................... 178
 
Poglavlje IX Humanizam
Humanizam, individualizam i kolektivizam.................................. 183
Pseudocivilizacijski humanizam................................................. 187
Moć i transhumanizam............................................................. 192

Poglavlje X Religija i tradicija
Točak zakona i mehanizam vremena.......................................... 196
Doba Vodolije i prorok Isaija..................................................... 199
O masoneriji........................................................................... 204
Moloh zapadne civilizacije......................................................... 210
Religija i manipulacija.............................................................. 212
O viziji, veri i iskustvu.............................................................. 217
Sistem istine, istina o sistemu i istina izvan sistema..................... 220
Teorija matriksa...................................................................... 224
O delovanju astralnog svetla..................................................... 227
Tradicionalizam, napredak i duh vremena................................... 230
Trimurti božanske revolucije katastrofe....................................... 235
O Svetom Gradu i kraljevstvu.................................................... 240
Abortusi novog eona i mesijansko Dete...................................... 243
O doktrini trodelnosti............................................................... 249
 
Poglavlje XI Tanatologija
Proces umiranja...................................................................... 252
Neki pogledi na zagrobnu egzistenciju........................................ 256
Nekromantija.......................................................................... 260
Geozofija................................................................................ 263
 
Poglavlje XII Revolucionarni satanizam
Radikalno zlo u službi revolucije................................................. 267
Razum revolucije..................................................................... 273
Teorijske pretpostavke ugovora sa đavolom................................. 277
Magijska struja Božanske revolucije katastrofe............................. 281
Egzorcizam Velikog belog bratstva.............................................. 285
Uputstvo za aspiranta Božanske revolucije katastrofe: 
magijsko iskušavanje pohote...................................................... 288
Uputstvo za aspiranta Božanske revolucije katastrofe: država uma.. 292
Uputstvo za aspiranta Božanske revolucije katastrofe: 
sećanje kao ključ sanjanja .........................................................295
Uputstvo za aspiranta Božanske revolucije katastrofe: poza Bafometa.. 298
Revolucija, ništavilo i svet četiri elementa....................................... 299
Džek Trbosek, Zlatna zora i Božanska revolucija katastrofe............... 303
Portret jednog aspiranta Božanske revolucije katastrofe................... 306
Inicijacija................................................................................... 311
 
Poslanica revolucionarima....................................................... 314

No comments:

Post a Comment