Sunday, May 12, 2019

O magijskim znacima - uvod u Veliki ritual pentagrama - (autor Dorijan Nuaj)

Na ovom blogu sam pisao o doktrini, strukturi i praksi izvođenja malog (terajućeg) rituala pentagrama (vidi tekstove: MTRP, teorijske pretpostavke, MTRP, primer izvođenja, Pentagram i heksagram). U ovom tekstu osvrnuo bih se na simbolizam magijskih znakova koji se koriste Velikom ritualu pentagrama i drugim ritualima iz korpusa učenja Zlatne zore. Da bismo otvorili temu Velikog rituala pentagrama koristilo bi da prethodno obratimo pažnju na staro učenje o sedam delova ili nivoa duše koje ima svoje verzije u Egiptu, Indiji i na drugim mestima. Tih sedam nivoa duše možemo podeliti tako da se četiri odnose na elemente: Zemlju, Vazduh, Vodu i Vatru, peti nivo je povezan sa biljnim, šesti sa životinjskim svetom, dok sedmi nivo odgovara svetu duha, odnosno svetu čoveka. Po Džeraldu Masiju, egipatska podela duše izgleda ovako: 1. Duša krvi, mračna senka - khaibit2. Duša svetlosti, odnosno svetla senka - ba3. Duša daha, dišuće srce predstavljeno ideogramom srca - hati4. Duša moći uzdizanja - sekhem5. Proslavljeno telo, odnosno telo večnosti - sahu6. Duša čistoće, odnosno duh - khu7. Duša večnog trajanja - kaSvaki od ovih oblika može biti predstavljen sa po jednim božanstvom (ili imenom Boga, ukoliko stvari posmatramo monoteistički) ili više njih. Svakom božanstvu, odnosno imenu Boga, odgovara po jedan osoben stav tela, odnosno poza, što je u sistemu Hermetičkog Reda Zlatne zore predstavljeno položajima tela koji odlikuju hijerarhijske stepenove, čime se ukazuje na nivo postignuća člana Reda. U magiji pokret i stav tela je stariji i nosi veću moć od glasovne artikulacije i govornih formula, a ove od pisane reči, nacrtanih znakova ili simbola. Zato bi pokrete i stavove tela koji se koriste u ritualu valjalo temeljnije proučiti.

Nivo duše povezan sa elementom Zemlje i predstavljen egipatskim bogom Setom odgovara desetoj sefiri Drveta života Malkut (Kraljevstvo):
sefira Malkut, element Zemlja, bog Set koji se bori
Nivo duše povezan sa elementom Vazduha i predstavljen egipatskim bogom Šu odgovara devetoj sefiri Drveta života Jesod (Temelj):
sefira Jesod, element Vazduh, bog Šu pridržava nebo
Nivo duše povezan sa elementom Vode i predstavljen egipatskom boginjom Auramot odgovara osmoj sefiri Drveta života Hod (Sjaj):
sefira Hod, element Voda, boginja Auramot
Nivo duše povezan sa elementom Vatre i predstavljen egipatskom boginjom Tum-eš-Neit odgovara sedmoj sefiri Drveta života Necah (Pobeda):
sefira Necah, element Vatra, boginja Tum-eš-Neit
Prelaz iz elementarnog u viši svet duha predstavljen je znakovima vela Paroketa, koji se otvara i zatvara, u zavisnosti od namere operatora.
Nakon ovog imamo nekoliko stavova koji su povezani sa šestom sefirom Tifaret (Lepota), tzv LVX, odnosno znaci svetlosti, odnosno svetlost krsta. Prvi znak je Ubijeni Oziris i odnosi se na nivo ljudskog bića i element Duha. To je znak Tau, obeležje krsta, ritualna potvrda muškosti, simboličko samostvaranje kao muškarca, poistovećenje sa krstom, ritualna smrt u kojoj umire dečak a rađa se muškarac, temelj patrijarhata kao izraz delovanja solarne prirode.
sefira Tifaret, prvi znak LVX - Ubijeni Oziris 
Drugi znak je u obliku svastike, odnosi se na nivo biljnog sveta i nazvan je Ožalošćena Izida (koja tuguje za ubijenim Ozirisom): 
sefira Tifaret, drugi znak LVX - Ožalošćena Izida 
Treći znak je u obliku tridenta, odnosi se na nivo životinjskog sveta i nazvan je Tifon:
sefira Tifaret, treći znak LVX - Tifon ili Apofis
Četvrti znak se odnosi na nivo ljudskog bića i nazvan je Vaskrsli Oziris. To je dečak koji je prošao ritual puberteta i postao muškarac. Potvrda muškosti, uzdizanje patrijarhata i prepoznavanje linije nasleđivanja po Ocu, zaokruživanje solarne sile.
sefira Tifaret, četvrti znak LVX - Vaskrsli Oziris
U neku ruku, svaki od četiri LVX znaka ima izvesnu podudarnost sa četiri znaka elemenata. Znak boga Seta koji se bori podudaran je znaku Vaskrslog Ozirisa; znak boga Šu koji pridržava nebo podudaran je znaku Tifona; znak boginje Auramot podudaran je znaku Ožalošćene Izide; znak boginje Tum-eš-Neit podudaran je znaku Ubijenog Ozirisa. To su simboli sila raznih nivoa ljudske duše i spoljnih sila koje odgovaraju svakom nivou. U Velikom ritualu pentagrama koriste se znaci od 1. do 6. (ukoliko ritualu prethodi izvedba kabalističkog krsta, onda to uključuje i znake 7. i 10.). U ritualima heksagrama (veliki i mali) koriste se znaci od 7. do 10. Njihovom upotrebom osvešćuju se sve navedene sile i prirode (o detaljima vezanim za bogove vidi moj tekst: Magijske formule).
znaci koji se koriste u Velikom ritualu pentagrama
Osim znakova elemenata, znaka otvaranje-zatvaranja vela Paroketa i LVX znakova, imamo i pet NOX znakova, što sa dva znaka koja se koriste u Malom ritualu pentagrama (znak Tišine i znak Ulazećeg, a odnose se na Horusa i koriste se Malom ritualu pentagrama), čine ukupno 17 znakova, odnosno 16+1 ukoliko znak otvaranja i zatvaranja vela tretiramo kao jedan, što se, primetićete, poklapa sa brojem geomantijskih figura i dvorskih karata tarota. Pitanje porekla tih znakova je nejasno, ali nekako sam uveren da je njihovo poreklo masonsko. Na primer, LVX znake možemo zapaziti na mormonskoj hramskoj odeždi iz druge polovine XIX veka (slika ispod):
Ovi znaci nose naziv ugao i kompas te na neki način lociraju posvećenika u poretku univerzuma. Umesto da predstavljaju arhitekturu univerzuma na spoljni način u odnosu na osobu koja operiše, što je slučaj u masoneriji, u doktrini Zlatne zore ovi znaci predstavljaju izraz volje osobe koja se nalazi u centru operacije. Dakle, oni su internalizovani. U masoneriji Bog, odnosno Veliki Arhitekta je izvan čoveka, u Zlatnoj zori, ako njenu doktrinu ispravno razumem, Bog je deo svesti čoveka, deo mikrokosmosa. U praktičnom smislu, ako mason koristi ove znake, onda on "maše" nekom izvan sebe, dok adept Hermetičkog Reda "maše" nečem što i nije baš izvan njega. To je izraz shvatanja da duša stiče iskustvo kroz formu čoveka, jer čovek je, podsetiću na detalj iz Prvog stupnja kodeksa Ordo Explorarum, samo jedna od stanica na putevima razvoja kosmičkog bića. Ovo ukazuje na mistični karakter učenja Zlatne zore. U ovom trenutku zadržavam pravo na grešku po ovom pitanju. Ono što je neupitno jeste isti izvor iz kojeg su se razvile masonske i neohermetičke doktrine.
znaci LVX i NOX
Znaci NOX predstavljaju komplementarne aspekte nivoa duše čije su atribucije znaci elemenata i otvaranja/zatvaranja vela. Time se jasno ocrtava doktrina o 14 podnivoa (14 Raovih ka) i 7 glavnih nivoa duše (7 Raovih ba) - o tome vidi moj tekst: Totov tarot i duše Raove. To znači da svi navedeni znaci, izuzev znakova Tišine i Ulazećeg, predstavljaju 14 podnivoa duše, dok ova pomenuta dva oličavaju celovitost bića u dvostrukom ključu. Na ovom mestu istakao bih jedan značajan momenat koji je osvetlio Danijel Gunter, objašnjavajući doktrinu Eona Horusa izraženu kroz magijske formule. Ovo je važno kako bismo podvukli razliku u doktrinama i time razumeli smisao promene koja je u svet okultizma došla sa Alisterom Krolijem, a neka čitaoci procene sami:
"Kao što smo videli, jedna od glavnih karakteristika Eona Ozirisa bila je davanje prednosti simbolima svetlosti. Formula L.V.X. kroz koju su adepti izrazili svoje razumevanje činjenica prirode i sredstava za njihovo prevazilaženje, iako delotvorna, predstavlja nepotpunu percepciju univerzuma. Naša predstava o Vrhovnom Božanstvu kao solarnom više ne zahteva sukob svetlosti i tame kao osnovnu pretpostavku... U ovom Eonu, centralna formula nije L.V.X., već N.O.X. Mnogo više od ravnoteže ili suprotna L.V.X.-u, formula N.O.X. je formula Majke, dok je L.V.X. bila formula Sina. Prva je nekada otvarala Riznicu Abiegnusa; druga otvara Kapije Grada Piramida. Primetite korišćenje prošlog vremena u prvom slučaju, jer L.V.X. više ne otvara Riznicu Planine Adepata; ona sada otvara Četiri Kapije Palate u podnožju te Planine. Nije to više reč Sina Tifareta, nego Kćeri Malkut koja je na granici sa Ljušturama. Formula I.N.R.I. nema veze sa ovom formulom L.V.X. i prevashodno je korisna onima koji još uvek nisu prihvatili Zakon Teleme." (Danijel Gunter, Inicijacija u Eon Deteta, Alef, Beograd, 2015, str 30-31)
Nivo duše povezan sa elementom Vatre iznad Tifareta i predstavljen egipatskim bogom Horusom odgovara petoj sefiri Drveta života Geburah (Strogost / Snaga). U drugoj verziji ovaj znak se izvodi sa podignutom desnom rukom pod uglom od 45 stepeni i stisnutom pesnicom leve ruke na grudima te predstavlja ratnički, Horusov gest (busanje u grudi), a u modernom obliku to je izraz vojničke ili sudske zakletve (...so help me God).
sefira Geburah, znak Puer, Khem, Horus i Mentu
Nivo duše povezan sa elementom Vode iznad Tifareta i predstavljen egipatskim bogom Amonom odgovara četvrtoj sefiri Drveta života Hesed (Milost). U drugoj verziji, a koja je svakom detetu poznata, ovaj znak nije ništa drugo do poza ruganja, s tim što su palci postavljeni na slepoočnice dok ostalim prstima mašemo i plazimo jezik. Ništa nije bliže ideji Pana od ovog.
sefira Hesed, znak Vir, Pater, Amon, Bakus, Pan
Nivo duše podudaran zatvaranju donjeg vela i elementu Vazduha iznad Tifareta, jeste onaj koji odgovara iskoraku preko ponora a u vulgarnom smislu predstavlja pozu odanosti (na primer dok svira himna mi držimo desnu ruku na srcu). Izida kao Devica.
znak Puella, beba Ambisa
Nivo duše podudaran otvaranju donjeg vela i elementu Vazduha iznad Tifareta odgovara izrazu boginje Izide kao Majke, a što može označavati i boginju Hator. Ovaj znak je izraz jarosti, radosti i trijumfa, karakteristična poza navijača koji ustaje i slavi pogodak na utakmici. U drugom smislu to je simbol predaje, (odnosi se na kapitulaciju), a u mističnom na predaju najvišem. Kao izraz životne činjenice reč je o životinjskoj majci sa mnogo dojki koja se otvorila kao izvor hrane za svoje mladunce. To je velika misterija totemizma, gde je majka izvor mleka, ali i izvor krvi, odnosno stav je u duhu kulture poznavanja krvnog srodstva po majci, izraz matrijarhata i potonjeg bratstva nastalog na osnovu krvne linije majke, pa je otud ovaj znak Alister Kroli povezao sa Babalon. Mulier je u sistemu NOX znaka interno komplementaran znaku Puella, jer Mulier je žena koja (po)rađa dok je Puella - Devica. Primetićemo da su svi NOX znaci iznad Heseda ženski.
znak Mulier, babalon, stav Bafometa
Nivo duše podudaran elementu Zemlje iznad Tifareta odgovara boginji Izidi kao dojilji, a što može biti i boginja Neftis. To je ostvarena Velika Majka, ona koja drži dete. U prenosnom značenju to dete je sam adept, budući da zagrljaj Velike Majke predstavlja potvrdu njegove pripadnosti Bratstvu u Gradu Piramida, jer to je bratstvo po majci. Velika Majka je njegov tron. 
sefira Binah, znak Izide kao Majke koja trijumfuje, Izida sa Horusom kao detetom
Sada kada smo malo razgrnuli veo sa znakova, možemo nastaviti ka praktičnom delu Velikog rituala pentagrama.
NASTAVAK SLEDI