Monday, February 19, 2018

O elementima i bojama slova i reči (autor Dorijan Nuaj)

Henri Kornelijus Agripa je u knjizi De occulta philosophia, odeljak o elementima, opisao njihova svojstva na sledeći način:

Vatra - suvo i vruće;
Voda - hladno i vlažno;
Vazduh - vruće i vlažno;
Zemlja - hladno i suvo;

Na osnovu ove sheme uviđamo da su elementi Vatre i Vode suprotnih svojstava. Vatra i Zemlja imaju kao zajedničku prirodu suvoću, dok Vazduh i Voda dele svojstvo vlažnosti itd. Takođe, Agripa daje i Platonovu podelu koja u obzir uzima po tri svojstva elemenata:

Vatra - sjajno, lagano i pokretno;
Voda - tamno, čvrsto i pokretno;
Vazduh - tamno, lagano i pokretno;
Zemlja - tamno, čvrsto i nepokretno;

U Platonovoj shemi uviđamo da samo element Vatre poseduje sjaj, dok je samo Zemlja nepokretna. Za razliku od svojstava koje daje Agripa, u Platonovoj podeli suprotnost se očituje između elemenata Vatre i Zemlje. U suštini, obe klasifikacije se nadopunjuju, tako da u praktičnom razmatranju možemo uzeti u obzir svih pet svojstava za svaki element radi promišljanja njihove prirode. Tako naposletku imamo potpuniju listu:

Vatra - sjajno, lagano i pokretno / suvo i vruće;
Voda - tamno, čvrsto i pokretno / hladno i vlažno;
Vazduh - tamno, lagano i pokretno / vruće i vlažno;
Zemlja - tamno, čvrsto i nepokretno / hladno i suvo;

Dalje u tekstu, u pomenutoj knjizi, Agripa je predstavio prirodu elemenata u proporcionalnoj shemi. Tako je, po njemu, element Vatre četiri puta sjajniji od Vazduha, ovaj dva puta sjajniji od Vode, dok je Voda dva puta sjajnija od elementa Zemlje. Vatra je tri puta pokretljivija od vazduha, ovaj je četiri puta pokretljiviji od Vode, dok je Voda četiri puta mobilnija od Zemlje. U ovim Platonovim svojstvima elemenata prepoznajemo sličnost sa indijskim pojmom gune, koja označava kakvoću supstance. Sjaj ukazuje na gunu satvas, pokretljivost na radžasčvrstoća na tamas. Na osnovu Agripine sheme dolazimo do liste sledećih proporcija elemenata:

Vatra:Vazduh / sjaj - 4:1; pokretljivost - 3:1; čvrstina 1:2;
Vazduh:Voda / sjaj - 2:1; pokretljivost - 4:1; čvrstina 1:3;
Voda:Zemlja / sjaj - 2:1; pokretljivost - 4:1; čvrstina 1:3;

Na osnovu ove sheme možemo izračunati apsolutne vrednosti sva tri svojstva. U pitanju su fiktivne jedinice koje odražavaju odnos proporcije pomenutih svojstava:

Vatra / sjaj - 16; pokretljivost - 48; čvrstina - 1;
Vazduh / sjaj - 4; pokretljivost - 16; čvrstina - 3;
Voda / sjaj - 2; pokretljivost - 4; čvrstina - 9;
Zemlja / sjaj - 1; pokretljivost - 1; čvrstina - 18;

U raznih ezoterijskim školama određene boje pripisane su elementima. Vatra je crvene boje, Vazduh žute, Voda plave a Zemlja zelene. Naravno, može i drugačije, ali se meni ovakva klasifikacija čini funkcionalnijom, mada to zavisi od toga šta je zapravo nečiji cilj. U praktičnom smislu to znači da tri preostale boje iz palete osnovnih sedam duginih boja, predstavljaju mešavine elemenata. U ovom slučaju zelenu boju tretirao sam kao boju mešavine elemenata Vazduha (žuta) i Vode (plava), dok sam indigo boju pripisao prirodi elementa Zemlje ili mešavini elemenata Zemlje i Vode. Možda se neko ne bi sa ovim složio, ali voleo bih onda da vidim kako bi taj rešio čitav sistem.

Po kabali hermetičkog reda Zlatna zora, svakom slovu hebrejskog alfabeta, kao i svakoj sefiri na dijagramu Drveta života, pripisana je po jedna boja za svaki od četiri nivoa kabalističke sheme univerzuma. Tako imamo 22 slova i 10 sefira u četiri varijante boja, što daje jednu složenu paletu od 128 nijansi. U praktičnom smislu uglavnom se koriste, za sefire - brijaha (arhanđeoska ravan), a za slova, koja predstavljaju staze koje povezuju sefire, boje boje aciluta (najviše, odnosno božanske ravni). Acilut je predstavljen vatrenim, a brijah vodenim elementom. Ono što je meni podovom ovoga palo napamet jeste da izračunam vrednosti sjaja slova hebrejskog alfabeta u skladu sa shemom koju je izneo Agripa. To sam učinio polazeći od boja datih u skalama koje je koristila Zlatna zora. Čvrstinu i pokretljivost u ovom slučaju nisam uzimao u obzir, jer mi se čini da je prirodnije predmetu ovog ogleda pristupiti prvo preko boja, odnosno vizuelno, a što otvara put i ka audionom. 

Na listi koja sledi predstavljeno je svako slovo hebrejskog alfabeta, njegov latinični ekvivalent, brojčani izraz sjaja, pripisanu kabalističku boju, akord i pol, dok poslednji atribut u nizu čini nešto što sam prirodao kako bih u apstraktnim jedinicama prisustva elemenata, a na osnovu kabalističke boje, odredio elementarnu prirodu svakog slova. Primetićete da elementarna priroda koju sam pridodao ne odgovara uvek pripisanoj elementarnoj prirodi nekog određenog slova. Na primer, slovo samek predstavlja vatreni znak Strelca, ali pošto je njegova boja u brijahu plava, otud je iz te perspektive priroda tog slova zapravo vodena, dok recimo slovo vav ima tri vatrene i jednu vazdušnu prirodu kao ekvivalente njegovoj crveno-narandžastoj boji itd.;

Alef, A, 4, bledo-žuta, E, uglavnom muško, vazduh 4x;
Bet, B, 4, žuta, E, muško, vazduh 4x;
Gimel, G, 2, plava, G#, žensko, voda 4x;
Dalet, D, 3, zelena, F#; žensko, vazduh 2x i voda 2x; 
He, H/E, 16, crvena, C, žensko, vatra 4x;
Vav, V/U/O, 14, crveno-oranž, C#, muško, vatra 3x i vazduh 1x;
Zain, Z, 10, oranž, D, muško, vatra 2x i vazduh 2x;
Het, Ch, 7, oranž-žuta, D#, žensko, vatra 1x i vazduh 3x;
Tet, T, 3.75, žuto-zelenkasta, E#, žensko, vazduh 3x i voda 1x; 
Jod, I, Y, 3.5, zeleno-žuta, F, žensko, vazduh 3x i voda 1x;
Kap, K, 2.25, ljubičasta, A#, muško, vazduh 1x, voda 2x i zemlja 1x;
Lamed, L, 3, zelena, F#, žensko, vazduh 2x i voda 2x;
Mem, M, 2, tamnoplava, G#, uglavnom žensko, voda 4x;
Nun, N, 2.5, plavo-zelenkasta, G, muško, vazduh 1x i voda 3x;
Samek, S, 2, plava, G#, muško, voda 4x;
Ain, O/A'a, 1, indigo, A, muško, zemlja 4X;
Pe, P/F, 16, crvena, C, žensko, vatra 4x;
Cadi, C, 2.25, ljubičasta, A#, žensko, vazduh 1x, voda 2x i zemlja 1x;
Kof, Q, 5.75, crveno-ljubičasta (purpurna), B, muško, svi elementi po 1x;
Reš, R, 10, oranž, D, muško, vatra 2x i vazduh 2x;
Šin, Š, 14, crveno-oranž, C, uglavnom muško, vatra 3x i vazduh 1x;
Tau, Th, 1.25, indigo, A, uglavnom muško, zemlja 3x i voda 1x;

Sada već imamo dovoljno materijala da se upustimo u određivanje boja i određenog nivoa pojavnosti nekih reči. Na primer, reč Jahve (IHVH) ima sjaj 12.37, što je približno frekvenciji nijanse boje na pola puta između crvene i oranž (reč je o aritmetičkoj sredini vrednosti sjaja: 3.5+16+14+16 / 4). To ne znači da je ono na šta se reč odnosi takođe te boje, nego je sam izraz j-a-h-v-e narandžasto-crvenog kolorita onako kako se on opaža u jecirahu. U prevodu, koristeći se atribucijama boja brijaha, mi na nivou jeciraha (u astralnom svetlu, uslovno govoreći - anđeoski nivo, element Vazduha) - formiramo otisak frekvencije IHVH. Da bismo to postigli potrebno je da u imaginaciji stvorimo tu boju i održimo je na mentalnom ekranu dovoljno dugo da ona postane autonomni fotizam. Ovde valja naglasiti da u pojedinim knjigama na temu praktičnog okultizma ili meditacija, autori naglašavaju da je meditacija na boje opasna jer stvara probleme u svesti. U tom smislu imam i ličnih iskustava, ali ih ne mogu svrstati u pozitivne niti u negativne. Međutim, da bismo bili sigurni u to šta radimo, nije dovoljno preplaviti svoju imaginaciju određenom bojom, jer to stvara nekakav kontakt sa entitetima astralne prirode saobraznim datoj boji, a oni mogu biti prijateljski, neutralno ili neprijateljski raspoloženi prema nama, ili prosto da reflektuju sadržaje naše svesti. Dakle, u tom smislu možemo razumeti upozorenja o opasnostima, pa ipak ne znači da se ne možemo zaštititi niti upravljati tim sadržajima. 
Kako sam ušao u ovu raspravu u prethodnom pasusu, koristeći se primerom imena biblijskog boga, ma šta mnogi mislili o njemu, red bi bilo da na tom primeru i dovršim misao. Dakle, nećemo odmah početi sa vizuelizacijom crveno-narandžaste boje bez ikakve kontrole. Prvo ćemo se usredsrediti na pojam prve sefire Keter, koja predstavlja ono najviše, dok na ljudskom telu odgovara oblasti neposredno iznad glave. Zatim ćemo belu svetlost Ketera spustiti na nivo našeg srca i projektovati ispred sebe na manje od pola metra. Kada to uradimo zamislićemo kvadrat u boji koja predstavlja prelaz između crvene i narandžaste, a onda kada u imaginaciji učvrstimo tu sliku, u kvadrat zamislimo hebrejska slova jod-he-vau-he. Zašto kvadrat? Zato što reč IHVH sadrži četiri slova. Ako bi u pitanju bila reč od tri slova, zamislili bismo trougao, za pet slova - pentagram ili pentagon itd. Potrebno je sve vreme u svesti održati ideju da je naša imaginacijska konstrukcija sadržana, poput kartuša, u svetlosnom kontejneru poreklom iz sefire Keter. Tek se onda možemo prepustiti da nas nose talasi formule IHVH u boji koju smo zamislili. Naravno, to nije kraj, jer putevi odavde vode bilo u astralnu projekciju, bilo u invokaciju ili nešto treće, zavisno od našeg senzibiliteta. Sve to ima svoje metode, a u pogledu invokacije frekvenciju imena možemo pojačati iscrtavanjem sigila rukom u zamišljenom kvadratu. Za formiranje sigila imena IHVH možete koristiti dijagram koji na simbolički način predstavlja ružu (vidi Ružin krst Zlatne zore). Alternativno, reč IHVH može biti zamišljena i na način prikazan na ilustraciji iznad.

Dakle, reč IHVH je energija crveno-oranž boje, 3/4 ženske prirode, te u sebi sadrži dominantni element Vatre sa značajnim prisustvom elementa Vazduha. Možemo ga audiono predstaviti akordom C#, ili kao kompoziciju F-C-C#-C. Ukoliko imamo sluha, možemo reč j-a-h-v-e otpevati ili odvibrirati u tom redosledu u nekoj akustičnoj prostoriji, pojačavajući i nadopunjujći utisak naše vizuelizacije. Ko ima averziju prema IHVH neka peva i zamišlja nešto drugo. Ko želi da priziva klifot neka željeno ime stavi u kartuš crnog plamena donjeg ketera koji pripada vrhu klifotičnog Drveta smrti. Na ovaj način možemo kontemplirati prirodu svake reči i izraza, pa i onih koji nisu pisani na hebrejskom, jer pravila koja važe za hebrejski alfabet mogu važiti i za ekvivalente hebrejskih slova u drugim alfabetima, ali napominjem da oko toga ne postoji saglasnost među autoritetima, da se tako izrazim.

AL, odnosno El - alef-lamed (bog Heseda) je energija sjaja 3.5, zeleno-žute boje, ujednačene hermafroditske prirode, koja sadrži dominantni vazdušni element uz manjinsko prisustvo vodenog elementa. Odgovarajući akord je F, odnosno zvučna sukcesija akorda E i F#. Vizuelno može biti predstavljeno kao krst u krugu.
AHIH, Ehejeh - alef-he-jod-he (bog Ketera) je energija sjaja 9.87, oranž boje, 3/4 ženske prirode, sadrži dominantni vatreni element (50%) uz gotovo istovetno prisustvo vazdušnog (45%) i vodenog elementa (5%). Akord je F, odnosno zvučna sukcesija akorda E i F#. Vizuelno može biti predstavljeno kao kvadrat.
IHŠVH, Jehošua - jod-he-šin-vau-he (hebrejsko ime za Isusa) je energija sjaja 11.9, odnosno crveno-narandžaste boje, ali sa jačom narandžastom komponentnom nego ona u imenu njegovog oca IHVH. Polna priroda je 3/5 ženska i 2/5 muška te sadrži dominantan vatreni element uz značajno prisustvo vazdušnog. Akord je D, odnosno zvučna sukcesija F-C-C-C#-C. U vizuelnom smislu Jehošua je pentagram.
ADNI, Adonaj, sjaj 3.25, zeleno-žuta boja, akord F, odnosno E-F#-G-F. Pol: ujednačeni hermafrodit, 2/3 Vazduh i 1/3 Voda. Kvadrat.
ŠDI, Šadaj (bog Meseca i Jesoda), sjaj 6.83, oranž-žuta, akord D#, odnosno C-F#-F, 2/3 žensko, 2/4 Vazduh, 1/4 Vatra i 1/4 Voda, oblik je trougao.  
MIM, Majim (voda), sjaj 2.5, plavo-zelenkasta boja, akord G, odnosno G#-F-G#, potpuna ženska priroda, trougao.
AIN, Ain (ništavilo), sjaj 3.33, zeleno-žuta boja, akord F, odnosno E-F-G, 2/3 muška priroda. Trougao.
ALHIM, Elohim (jedno od Božjih imena), sjaj 5.7, crveno-ljubičasta (purpurna) boja, akord B, tj E-F#-C-F-G#, 4/5 ženska priroda. Pentagram.
ŠTN, Šatan, sjaj 6.75, oranž-žuta boja, akord D#, tj C-E#-G, 2/3 muška priroda. Trougao. 
MIKAL, Mihael, sjaj 2.95, zelena boja, akord F#, odnosno G#-F-A#-E-F#, 3/5 žensko. Pentagram.
BLIAL, Belijal (demon), sjaj 3.5, zeleno-žuta boja, akord F, odnosno E-F#-F-E-F#, 3/5 žensko. Pentagram. 
itd.

Ovo su bili neki od primera. Da bi primeri na nekim drugim jezicima i pismima bili verodostojni trebalo bi jasnije precizirati atribucije slova, glasova i boja, ali to sada nadmašuje domet ovog teksta.