Sunday, January 14, 2018

Doktrina Mesečevog talismana (autor Dorijan Nuaj)

Foto: Besnik Hamiti
Magični kvadrati, odnosno kameje, predstavljaju geometrijsko-numerički izraz ezoteričnih priroda tradicionalno pripisanih planetama, a to su Saturn, Jupiter, Mars, Venera, Merkur, kao i Sunce i Mesec, koji su u drevnim astro-magijskim i religijskim doktrinama imale status planeta. Svaka od njih predstavlja univerzum iz perspektive određene planetarne prirode. Na primer, priroda Saturna predstavljena je kvadratom od devet polja označenih brojevima, poređanih u tri reda i tri kolone, tako da zbir brojeva svake kolone i svakog reda, kao i zbir dijagonala uvek bude isti (u tom slučaju 15). I tako za svaku planetarnu prirodu. Obično se kameje koriste za iscrtavanje sigila koji imaju svoju upotrebu u magijskim operacijama ili za izradu za talismana. O tome ima mnogo podataka na internetu i literaturi, pa se time ne bih ovde bavio, nego ću ukratko preći preko poznatih stvari a zadržaću se na onome što nije očigledno.
Shema 1 - planetarni kvadrati - kameje
Najveći broj Saturnove kameje je 9, što označava stazu slova tet na dijagramu Drveta života i tarot arkanu Strast/Snaga. Ujedno, to ukazuje na domet Saturnove kameje izraženo u terminima kabale. U svom delokrugu ona predstavlja univerzum do nivoa uravnoteženja Levog i Desnog stuba Drveta života, odnosno marcijalnog Geburaha i jovialnog Heseda, a što je izraženo upravo stazom slova tetSledeća u nizu, kameja Jupitera, sadrži sve brojeve do broja 16, a pojedinačno to je slovo jod, čija je vrednost 10. Jod je slovo staze koja povezuje Hesed sa solarnim Tifaretom, središnjom sefirom Drveta života. U tarotu, slovu jod odgovara karta Pustinjak. Kameja Marsa završava se brojem 25, dok je slovo sa najvećom brojčanom vrednošću koje ona sadrži kap - 20. Staza kap povezuje Hesed sa venuzijanskim Necahom. U tarotu to je karta Točak sreće. Dalje, najveći broj Kameje Sunca je 36, odnosno slovo lamed - 30. Lamedu pripada staza koja povezuje Geburah i Tifaret, i tarot arkana Pravda/Ravnoteža. Kameja Venere završava se brojem 49, dakle slovo mem - 40, odnosno karta Obešeni čovek, staza koja povezuje Geburah sa merkurovskim Hodom. Najveći broj Merkurove kameje je 64, odnosno slovo samek - 60, karta Veština/Umerenost, staza koja povezuje Tifaret i lunarni Jesod. I poslednja u nizu, kameja Meseca, završava brojem 81, što daje slovo peh - 80, karta Kula, odnosno staza koja povezuje Necah i Hod. 

I ukratko da sumiram, kameja Saturna dopire do Marsa, kameja Jupitera do Sunca, kameja Marsa do Venere, kameja Sunca do Sunca, kameja Venere do Merkura, kameja Merkura do Meseca, dok kameja Meseca završava iznad same sebe, ali nema domet do Zemlje. U tarot simbolizmu, Kameja Saturna određena je kartom Strast/Snaga, kameja Jupitera Pustinjakom, kameja Marsa Točkom sreće, kameja Sunca Pravdom/Ravnotežom, kameja Venere Obešenim čovekom, kameja Merkura Veštinom/Umerenošću, a kameja Meseca Kulom. Ono što je očigledno, jeste da sistem kameja ne sadrži brojeve koji odgovaraju stazama nižim od slova peh. Naravno, ovo ne znači da magijske operacije zasnovane na korišćenju kameja nemaju domet u sferi Malkuta. Njihova svrha je poput kakvih magijskih mašina za priziv i usmeravanje delovanja planetarnih sila i inteligencija na naš nivo. 

Sada očekujem od čitaoca da upotrebi moć imaginacije kako bi mogao pratiti moje dalje izlaganje. U trodimenzionalnoj predstavi, čitava shema kameja je poput zigurata od sedam spratova koji odgovaraju po jednoj planeti. Svako polje sadržano u kamejama može biti predstavljeno kao posebna soba, što znači da univerzum sedam planeta sadrži 280 soba, odnosno po 10 soba za svaku mesečevu fazu, kojih ima 28. Tako uticaj sedam planeta biva podeljen na po deset jedinica za svaki lunarni dan. Na priloženoj shemi 2, vidimo kako mesečeve faze korespondiraju sa mikrokosmosom. Prva faza punjenja Meseca, odnosno novi Mesec pa do polovine, počinje od temena (čakra sahasrara) i zaključno sa osmom fazom dolazi do srca (čakra anahata). Druga faza punjenja, od polovine do uštapa, počinje od srca i zaključno sa fazom 15 dolazi do nivoa čakre muladare. Treća faza, odnosno opadanje, od muladare penje se naviše do faze 22, odnosno srca - anahate. Četvrta  i završna faza dolazi nazad do temena glave, odnosno čakre sahasrara. Kabalistički, mlada mesečina u punjenju, izvire iz Ketera, i kako raste, ide levom stranom čoveka (na dijagramu Drveta života to je Desni stub), da bi se pri uštapu, mikrokosmička lunarna putanja našla u sefiri Malkut. Opadanje Meseca predstavlja uzdizanje desnom stranom čoveka (Levi stub). To veoma podseća na meditaciju kruženja svetlosne struje koja predstavlja korak dalje nakon vežbe Srednjeg stuba, datog u kurikulumu Zlatne zore. Ovde uviđamo značajnu kosmičku simboliku izraženu dijagramom Drveta života, na kome Levi i Desni stub, kao elementi Drveta spoznaje dobra i zla, predstavljaju Mesec u opadanju, odnosno u punjenju. U tom smislu Levi stub (desna strana čoveka) je opadajući Mesec, odnosno sila koja ide odozdo ka gore, dok je Desni stub (leva strana čoveka) - Mesec u rastu, odnosno sila koja ide odozgo ka dole. Tako na osnovu lunarne faze možemo biti svesni gde se tačno na našoj mikrokosmičkoj mapi nalazi Mesec. Sada je jasno zašto je pun Mesec povezan sa fenomenom likantropije, jer se uštap poklapa sa čakrom muladarom.
Shema 2 - mikrokosmička putanja Mesečevih faza
Obratite sada pažnju na kameju Meseca (vidi sliku 3.). U njenom središtu je broj 41, koji predstavlja oblik ekspanzije broja 5, a koji se takođe nalazi u centru Saturnove kameje. Dakle, u središtu ove dve kameje imamo pentagram. Broj 41 jeste mem-alef, odnosno Obešeni čovek i Luda (geomantijske figure Via i Fortuna Minor). Kombinacija njihovog značenja je dvojaka. To su dva majčinska slova kabale te označavaju elemente Vodu i Vazduh. Tako u tome možemo videti duh nad primordijalnim vodama, odraz duha u ogledalu vode, refleksiju najviše mudrosti ali i odraz ludila, vode zaborava. Sa druge strane Via i Fortuna Minor ukazuju na put odražene svetlosti. U lunarnoj kameji, iznad broja 41 nalazi se njen najveći broj - 81, a tik središta smešten je ulazni broj kameje - 1. Ulaz, izlaz i centar lunarne kameje su praktično jedan do drugoga. Takođe, čitava ta kolona brojeva u sebi sadrži broj jedan, odnosno slovo alef, (čiji hebrejski glif označava simbolizam dvostrukosti i podseća na oznaku za procente % ili slovo N). Ta središnja kolona predstavlja vertikalni krak lunarnog krsta i deli kameju na dve jednake polovine - levu i desnu, što odgovara dvema osnovnim fazama Mesečevog ciklusa. Svi brojevi desno od te osnovne ose pripadaju fazama opadanja, dok ovi levo označavaju period punjenja. Horizontalni krak tog krsta deli brojeve lunarne kameje na gorenje i donje: gornje - kada je Mesečev disk većim delom svoje površine pod senkom, bilo da raste ili opada, i donje - kada je Mesečev disk većim delom svoje površine osvetljen. Donji desni kvadrant lunarne kameje jeste Mesec u opadanju nakon uštapa do polovine (faze od 15 do 22) i ima prirodu vatrenog elementa. Gornji desni kvadrant označava faze od 22 do 28, od polovine do mladine te ima prirodu vodenog elementa. Gornji levi kvadrat jeste mladina u punjenju do prve polovine (faze 1 do 8), vazdušni element. Donji levi kvadrat je od prve polovine do uštapa (faze 8 do 15). Kao što vidimo, tok lunarnih faza u kameji Meseca ima smer nasuprot kretanja kazaljke na satu.

Primetićemo da su svi brojevi centralnog krsta lunarne kameje neparni i kada ih svedemo na proste brojeve dobijamo sledeći niz: 384951627, što jeste niz brojeva od 1 do 9, samo u drugačijem redosledu. Njihov zbir daje broj 45, što istovremeno predstavlja i zbir svih brojeva kameje Saturna. Time dolazimo do još jedne podudarnosti između kvadrata Saturna i Meseca, prve i poslednje kameje. Lunarni krst stoga ima zbir 90, izraženo prostim brojevima, dok njihova puna vrednost iznosi 369, odnosno 738, kada saberemo vrednost oba kraka krsta. U osnovi svih tih brojeva nalazi se kabalistički broj lunarne sfere - 9. Broj 369 je vrednost imena mesečevog duha - Hasmodaja. 

Obratite sada pažnju na donji desni deo kameje Meseca, fokusirajući se na oblik koji obrazuju sledećih pet brojeva: 53, 3, 43, 75, 35. Na istom položaju u preostala tri kvadranta videćete da neparni brojevi zauzimaju isti takav položaj u L obliku. To je, primetićete ugao od 90 stepeni. Dakle, imamo krst formiran od neparnih brojeva, a onda i četiri L, takođe formirana od neparnih brojeva, a što asocira na srpski simbol krsta sa četiri ocila. Međutim, tu ima još jedan detalj, jer su četiri broja u samim uglovima lunarne kameje takođe neparni. Sada slika rasporeda svih neparnih brojeva u lunarnom kvadratu daje krst sa polumesecom i zvezdom u svakom kvadrantu. To podseća na tradicionalni Mesečev pečat, ali daje drugačiju perspektivu.
Takođe, ono što je karakteristično za lunarnu kameju jeste da dijagonala brojeva koja ide od donjeg levog ugla ka gornjem desnom, izražena u prostim brojevima daje niz od devet petica. To je dijagonala petice. Nasuprot njoj je dijagonala od 1 do 9, naravno, izraženo prostim brojevima. Broj pet koji se ovde pojavljuje povezan je sa prirodom Geburaha, odnosno Marsa, a što ima veze sa snagom. U kabali, bog Meseca je Snažni, Svemoćni, Šadaj, bog života. Ime lunarne sefire na Drvetu života je Jesod, što se prevodi kao temelj. Mesec je stoga temelj čitave konstrukcije Drveta, a što podseća na antičkog Atlasa ili egipatskog boga Šu koji pridržava nebo (vidi znak Theoricus stepena Zlatne zore).
Slika 3 - Mesečeva kameja (talisman)
Dalje, središnji krst Mesečevog talismana ukazuje na dve prirode duha. Horizontalna središnja linija brojeva (57, 17, 49, 9, 41, 73, 33, 65, 25) ukazuje na pasivni vid duha. Polja pod brojevima 57, 17, 49, 9 jesu pasivni aspekt duha u odnosu na element Zemlje. Polja pod brojevima 73, 33, 65, 25 predstavljaju pasivni aspekt duha u odnosu na element Vode. 

Vertikalna središnja linija brojeva (21, 71, 31, 81, 41, 1, 51, 11, 61) ukazuje na aktivni vid duha. Od toga, polja pod brojevima 21, 71, 31, 81 predstavljaju aktivni aspekt duha u odnosu na element Vazduha, a polja pod brojevima 1, 51, 11, 61 označavaju aktivni aspekt duha u odnosu na element Vatre. 

Brojevi u krajnjim uglovima kameje označavaju polja gde je elementarna priroda najizraženija. Tako je polje pod brojem 77 izraz najzemaljskijeg vida elementa Zemlje, polje 45 je vatreni aspekt Vatre, polje 5 vodeni aspekt Vode, dok je 37 vazdušni aspekt Vazduha. Dalje, brojevi 45, 44, 76 i 4 jesu vatreni kvadrant vatrenog kvadranta Mesečeve kameje; isto tako 77, 28, 68 i 36 su zemljani kvadrant zemljanog kvadranta kameje itd za svaki ugao. Brojevi 66, 34, 35 i 75 čine vodeni kvadrant vatrenog kvadranta kameje. Svaki broj, u skladu sa svojim položajem na kameji, predstavlja posebnu prirodu sačinjenu od kombinacije elemenata. Mislim da sam ovim dao dosta natuknica kome bi posvećenijem istraživaču bile od velike koristi za dalji rad u ovom pravcu.  
Vidi slično: Mesec, zvezde i mikrokosmos