Friday, May 4, 2018

Geomantija i Ji Đing (autor Dorijan Nuaj)

Pokušajmo univerzum simbolički predstaviti jedinicama i nulama. Neka jedinica grafički predstavlja punu liniju a nula prekinutu liniju. Jedinica je otud obeležje aktivnog jang principa, dok je nula pasivno jin načelo. Iz jin i jang načela izvodimo četiri operativna elementa, 11 kao manifestovani jang element, 00 kao manifestovani jin element, zatim 10 i 01 kao mešovite elemente. 

Element 11 možemo porediti sa vatrenim svojstvom, dok bi u kabali time označili tri vrhovna sefirota na dijagramu Drveta života, kao i deo duše koju kabalisti nazivaju nešamah (viši aspekt bića). Takođe, ovom elementu pripisali bismo hebrejsko slovo šin koje označava duh ali i vatru. Simbolički, element 11 može biti prikazan krugom.

Element 00 možemo povezati sa zemljanim svojstvom. Na Drvetu života tom elementu odgovara deseta i poslednja sefira malkut. Deo duše je nefeš, (sfera osećanja i snova) a slovo mem koje označava vodu, ali u okviru ovog ogleda neka predstavlja vezu sa zemljanim elementom. Simbolički, element 00 može biti prikazan kvadratom.

Elementi 10 i 01 jesu vazdušni i predstavljaju sefirote koji sačinjavaju središnji deo Drveta života i deo duše zvan ruah (intelekt). Element 10 mogao bi biti vatreni deo vazduha, budući da je jedinica ispred nule te time određuje vladajuće načelo jang. Simbolički, element 10 može biti prikazan vatrenim trouglom. Element 01 je vodeni deo vazduha, što označava dominaciju jin principa i može biti prikazan obrnutim, odnosno pasivnim trouglom. Elementi 10 i 01 ukršteni obrazuju simbol heksagrama. Radi potreba ovog ogleda, neka element 10 ima vazdušnu prirodu u užem smislu a 01 vodenu. 

Dakle, sada imamo formirana četiri elementa sačinjena kombinacijama i množenjem jang (1) i jin (0) načela. Tako smo dobili "dvigrame". Iz ova četiri osnovna elementa možemo dalje proizvesti osam trigrama koji čine temelj Ji đinga.

Iz vatrenog 11 elementa proizilazi trigram Nebo 111, kome takođe možemo pripisati svojstva sefire hokmah (zvezdano nebo);
Iz zemljanog 00 elementa proizilazi trigram 000 Zemlja, koji možemo povezati sa sefirom binah, odnosno Saturnom;  
Iz vazdušnog 10 elementa proizilaze trigrami 101 Vatra / sefira tifaret - Sunce; zatim 100 Planina / sefira necah - Venera. U drugom aspektu imamo trigram 110 Vetar koji može biti povezan sa sefirom hod - Merkur;
Iz vodenog 01 elementa proizilaze trigrami 010 Voda (Ambis) / sefira jesod - Mesec; zatim 011 Jezero / sefira hesed - Jupiter. U drugom aspektu imamo 001 Grom / sefira geburah - Mars. Neka trigram 001 Grom ovde bude shvaćen kao munja koja udara u zemlju;
Prva sefira - keter i poslednja - malkut, mogu biti izražene simbolima (puna linija) jang i (isprekidana linija) jin.

Tako sada imamo razvijene trigrame iz kojih dalje gradimo geomantijske figure. Trigrami Ji đinga uslovno mogu biti shvaćeni kao sefire a geomantijski tetragrami predstavljaju staze koje ih povezuju na dijagramu Drveta života.
1. Iz trigrama 111 Kian/Nebo, izvedena je figura 1111 Via/Put čija je planetarna atribucija Mesec (mladina);
2. Iz trigrama 000 Kun/Zemlja, izvedena je figura 0000 Populus/Narod, koja takođe ima veze sa Mesecom (uštap);
3. Iz trigrama 101 Li/Vatra, izvedene su figure 1001 Carcer/Rak (planeta Saturn), 1011 Puella/Devojka (Venera), 1101 Puer/Dečak (Mars), 1010 Amissio (Venera); 
4. Iz trigrama 010 Kan/Voda, izvedene su figure 0110 Coniunctio/Veza (Merkur), 0010 Albus/Beli (Merkur), 0100 Rubeus/Crveni (Mars) i 0101 Acquisitio (Jupiter)
5. Iz trigrama 001 Čen/Grom, izvedena je figura 0001 Tristitia/Tuga (Saturn);
6. Iz trigrama 100 Gen/Planina, izvedena je figura 1000 Laetitia/Radost (Jupiter);
7. Iz trigrama 011 Dui/Jezero, izvedene su figure 0111 Caput Draconis/Zmajeva glava i 0011 Fortuna Maior/Velika sreća (Sunce);
8. Iz trigrama 110 Sun/Vetar, izvedene su figure 1110 Cauda Draconis/Zmajev rep i 1100 Fortuna Minor/Mala sreća (Sunce);
Naravno, da bi ovako povezana struktura bila verodostojna morali bismo izmeniti uobičajene načine tumačenja geomantijskih figura i prilagoditi ih polaznim značenjima trigrama.

Sada, kada smo stvorili ovoliko izvedenica možemo povezati početka načela sa krajnjim rezultatima.
Jang element 11 ovaploćuje se kroz figuru Via; 
Jin element 00 ovaploćuje se kroz figuru Populus; 
Mešoviti element 10 ovaploćuje se kroz figure Carcer, Puella, Puer, Laetitia, Cauda Draconis, Fortuna Minor i Amissio;
Mešoviti element 01 ovaploćuje se kroz figure Coniunctio, Albus, Rubeus, Acquisitio, Caput Draconis, Fortuna Maior i Tristitia;

Geomantijske figure takođe mogu biti razmatrane u svojstvu članova porodice, na način kako se to čini u slučaju trigrama Ji đinga: 111 Nebo je otac, 000 Zemlja je majka, 001 Grom je najstariji sin, 110 Vetar je najstarija ćerka, 010 Voda je srednji sin, 101 Vatra je srednja ćerka, 100 Planina je najmlađi sin, 011 jezero je najmlađa ćerka. Tako možemo doći do sledećih familijarnih analogija geomantijskih figura:
1111 Via - otac
0000 Populus - majka
0001 Tristitia - najstariji sin
1110 Cauda Draconis - najstarija ćerka
0110 Coniunctio - srednji sin
1001 Carcer - srednja ćerka
0010 Albus - stariji srednji sin
0100 Rubeus - mlađi srednji sin
1101 Puer - starija srednja ćerka
1011 Puella - mlađa srednja ćerka
1000 Laetitia - najmlađi sin
0111 Caput Draconis - najmlađa ćerka
Figure 0011 Fortuna Maior, 1100 Fortuna Minor, 1010 Amissio i 0101 Acquisitio ovom podelom nisu obuhvaćene jer imaju ambivalentnu strukturu.

Ukratko, geomantijske figure predstavljaju simbolički izraz kosmičkih principa istog reda poput trigrama ili heksagrama Ji đinga, odnosno tarot karata. One imaju mitološko i magijsko utemeljenje u tradiciji Severne Afrike i Bliskog Istoka, gde su najviše korišćene u svrhu predviđanja sudbine. U tom smislu one predstavljaju izraze raznih božanstava ili grupa bogova, odnosno duhova. Poput Ji đinga, koji u svojim kombinacijama tvore 64 heksagrama, tako i 16 geomantijskih figura tvore 256 oktagrama, čineći jednu daleko složeniju divinacijsku strukturu koja se tradicionalno praktikuje u zapadnoj Africi (Ifa sistem). 

Eksperimenta radi, trigrame možemo poređati u poredak nalik sefirotima Drveta života. Kome je bliska simbolika Drveta života neće mu biti teško da zamisli. Pošto sam gore već izneo jednu verziju koja povezuje sefire i trigrame, sada bih prikazao jedan nacrt Drveta života sačinjenog od ovih elemenata:
0111 Caput Draconis je staza koja spaja malkut i 010 Vodu/jesod/Mesec; Caput Draconis označava otvorenost prema uticaju višeg, gornji jin, ženski duhovni princip, a u krajnjoj liniji može označavati ženske polne organe, žensko tajno društvo. Simbolička slika je visoka žena sa polumesecom na glavi - ženska moć, veštice, intuicija, vidovitost, ulaz, glasnik, blještavost; tarot karta XXI Univerzum, staza tau;
1110 Cauda Draconis povezuje malkut i 110 Vetar/hod/Merkur; Cauda Draconis je vulkanski vetar, čekić kovača, mač, izlaz, ali i seksualna vrelina, muški polni organi, muška moć, erekcija, donji jin, otvorenost ka dole, ka materijalnom i atavističkom, ujed zmije, stanje nadvladanosti strastima i događajima; tarot karta XX Eon/Sud, staza šin;
1000 Laetitia povezuje malkut i 100 Planinu/necah/Veneru; Laetitia označava uspon ka vrhu mistične planine, ka gornjem jangu, stremljenje ka visinskoj tački projekcije. Dalje, to je radost, obnova moći, povratak snage, oporavak, čvor, trajanje, kontemplacija itd; tarot karta XVIII Mesec, staza kof;
0101 Acquisitio povezuje 010 Vodu/jesod/Mesec i 101 Vatru/tifaret/Sunce, a u drugom svojstvu povezuje 011 Jezero/hesed/Jupiter i 100 Planinu /necah/Veneru; Acqusitio je strela odapeta odozgo ka dole, primanje svetlosti od Sunca ka Mesecu, prikupljanje snage, otvorenost za uticaj odozgo i njegovo usmeravanje ka dole, uzimanje, izdaja, posedovanje, preuzimanje, uspešna trgovina i kupovina, sticanje, osvajanje; tarot karte XIV Veština/Umerenost i X Točak sreće, staze samek i kap;
0001 Tristitia povezuje 010 Vodu/jesod/Mesec i 100 Planinu/necah/Veneru; Tristitia je poniranje u dubinu ka utrobi planine, ka središtu Zemlje, fokusirana misao koja prodire duboko ka dole pritisnuta težinom neba. Takođe, znači i melanholiju, promenu, izopačenje, pad, obrt situacije, ali i bipolarnu snagu, psihičku energiju i ravnotežu; tarot karta XVII Zvezda, staza cadi;
0100 Rubeus povezuje 100 Planinu/necah/Veneru i 101 Vatru/tifaret/Sunce; Rubeus je crvena solarna vatra koja uranja u vode rastvaranja, marcijalna toplina koja se davi u mutnim dubinama podzemnih voda, sumrak, izokrenut pehar, silovito rasprskavanje, opasnost, krv, povreda, ranjavanje, nasilje, uspešan lov ili ratovanje, ubijanje neprijatelja. Takođe, Rubeus je znak za primordijalnu zmiju; tarot karta XIII Smrt, staza nun;
1001 Carcer povezuje 110 Vetar/hod/Merkur i 101 Vatru/tifaret/Sunce; Carcer je otvoreno oko, fokusiran pogled, budnost, kružnost, ali označava i zatvoren proces, kuvanje, pečenje, vatru u ložištu, trudnoću, kavez, kamen, ograničenje, zaštitu, vezanost, debljinu, izobilje, sitost, punoću, unutrašnju mekoću i spoljašnju čvrstinu, sever; tarot karta XV Đavo, staza ain;
0110 Coniunctio povezuje 101 Vatru/tifaret/Sunce i 011 Jezero/hesed/Jupiter, a u drugom svojstvu povezuje keter i 000 Zemlju/binah/Saturn; Coniunctio je zatvoreno oko, san, ali označava i otvoren proces, uopšteno ideju otvaranja i povezivanja, spajanja nebeskog i zemaljskog, gornjeg i donjeg, seksualni akt, susret, društveni život, a može značiti i raskršće, magijsko mesto, uskrsnuće, unutrašnju čvrstinu i spoljašnju mekoću, glad, mršavost, predator, neprijateljsko okruženje, jug; tarot karte IX Pustinjak i I Mag, staze jod i bet;
1011 Puella povezuje 101 Vatru/tifaret/Sunce i 001 Grom/geburah/Mars, a u drugom smislu 111 Nebo/hokmah i 000 Zemlju/binah/Saturn; Puella je ratnica i barata moćima i oruđima rata, mačevima/munjama i vatrom, ona je kontrolisana energija, takođe izražava ideju ženskih grudi, čistotu, devicu, ponos, govor, visoko mesto ili položaj; tarot karte VIII Ravnoteža/Pravda i III Carica, staze lamed i dalet;
1111 Via povezuje 001 Grom/geburah/Mars i 110 Vetar/hod/Merkur, a u drugom svojstvu povezuje keter i 101 Vatru/tifaret/Sunce; Via je put i potpuna aktivnost (desne strane ljudskog bića), veliki jang, može označavati štap, osu ili stub sveta, ali i vodeni tok, reku, potok, prolaz, kanjon, život, dan, putovanje, buđenje, rađanje, decu, ideju, jedinstvo, jedinstvenost, trag, struju, svetlost, sile svetlosti, okrenutost istoku, istok; tarot karte XII Obešeni čovek i II Prvosveštenica, staze mim i gimel;
0011 Fortuna Maior povezuje 011 Jezero/hesed/Jupiter i 001 Grom/geburah/Mars; u drugom svojstvu povezuje 110 Vetar/hod/Merkur i 010 Voda/jesod/Mesec; Fortuna Maior spaja aktivno i pasivno, levu i desnu stranu, ona je izraz radosti uravnoteženja, ali je načelno otvorena prema gornjim uticajima koji usmeravaju njenu aktivnost usmerenu ka dole, takođe ona predstavlja i ideju pehara, svetog grala, podnevnog sunca. Takođe, ova figura označava omladinu, zdravlje, napredak, pomoć koja dolazi, nešto unutrašnje itd; tarot karte XI Strast i XIX Sunce, staze tet i reš;
1101 Puer povezuje 111 Nebo/hokmah i 101 Vatru/tifaret/Sunce, a u drugom svojstvu povezuje 100 Planinu/necah/Veneru i 110 Vetar/hod/Merkur; Puer je silovita marcijalna snaga, vetar sa planine, vitalnost, buntovna omladina, uopšte pobuna, moć, vlast, ambicija, sloboda, širokogrudost, beznačajna žena, impulsivnost i nepromišljenost; tarot karte IV Car i XVI Kula, staze he i pe;
0000 Populus povezuje 001 Grom/geburah/Mars i 000 Zemlju/binah/Saturn; Populus je mnoštvo, masa, rulja, gužva, narod, banda, vojska, novac, mrtvi preci, senka, dvojnik, isprazan govor, brige, neizvesnost, zatim more, veliko jin, sile tame, noć, zapad itd; tarot karta VII Kočija, staza het;
1100 Fortuna Minor povezuje keter i 111 Nebo/hokmah; Fortuna Minor je izokrenuti pehar, sunce pri zalasku, opadanje, prosipanje, brzo nestajanje, nesreća, oružje, nešto spoljašnje, moćan čovek; tarot karta 0 Luda, staza alef;
0010 Albus povezuje 101 Vatru/tifaret/Sunce i 000 Zemlju/binah/Saturn; Albus označava belinu, smrt, onostrano, mir, večnost, siromašan i nevažan muškarac, očeva kuća, pehar u koji se ulivaju gornji uticaji i koji te uticaje kontrolisano prosleđuje ka dole. Osim toga, budući da je povezana sa Merkurom, ova figura ukazuje na analizu i alhremijsko načelo rastvaranja (solve). Takođe, ova figura označava i nestabilnost htonskih sila, klizište, regeneraciju, izdržljivost, celibat, napuštanje dece, prerano rođenje, ranu fazu trudnoće itd; tarot karta VI Ljubavnici, staza zain;
1010 Amissio povezuje 111 Nebo/hokmah i 011 Jezero/hesed/Jupiter; Amissio predstavlja ideju gubitka, izbacivanja, ali takođe i isijavanja, zračenja, harizme ili seksualne privlačnosti jer oblikom podseća na istažajne ženske obline, žensku plodnost. Takođe, označava tuđe ljude, prestiž, prodaju, predaju, davanje, prigovaranje itd; tarot karta V Hijerofant, staza vau;