Saturday, June 3, 2017

Razmišljanja o velikim arkanama XV - XXI (autor Dorijan Nuaj)

Ovo je treći u nizu nastavak mog serijala o tarotu. Vidi prethodna dva: Razmisljanja o velikim arkanama 0 - VII , Razmišljanja o velikim arkanama VIII - XIV

XV Đavo
Osnovno značenje: opsesija;
Značenje:
Iako to nije vidljivo u simbolici kojom je Kroli predstavio ovu kartu, u klasičnim špilovima Đavo je prikazan kao androgina himera čije je telo sačinjeno od delova koji pripadaju raznim životinjama, što podseća na sfingu - s tom razlikom što đavo nema ljudsku nego životinjsku glavu. Kod Krolija ta karta ukazuje na spiralnu silu, kreativnu energiju, ali je svojstvo ove karte takođe sirova moć. Vidimo uzvišenog jarca, moćni falus itd. To je moć koja materijalizuje, koja manipuliše astralnim svetlom. Elifas Levi je u ovoj arkani prepoznao Bafometa (više o simbolizmu androgina i Bafometa vidi u tekstu: Androgin i ženska moć). Bafometova desna ruka je podignuta i ukazuje na nebo, dok je leva uperena ka zemlji. To je simbolizam formule E pluribus unum (Iz mnoštva jedno), odnosno solve et coagula (širenje i skupljanje). Pluribussolve, jeste načelo ekstrovertnosti, načelo rasta, budući da širi i rasteže magijski lanac. Načelo Bafometove leve ruke je unum, coagula, sažimanje, ujednačavanje, unifikacija, sabijanje, skupljanje, koncentrisanje, fokusiranje. Levom rukom figura postiže svoje utemeljenje, uzemljenje, centriranost, dok desnom stalno održava kružnu ili spiralnu inicijativu. U negativnom značenju ova karta ukazuje na ograničenje, sputavanje, vezivanje, zablude, razdor, zarobljavanje, zlu sudbinu, negaciju, laž, opsesije, magijsku zloupotrebu okultnih sila. To je Saturn koji jede svoju decu, ali sa druge strane, kao Velika Majka neprekidno ih rađa. Osim Bafometa i Saturna, u ovoj karti prepoznajemo i Tifona, Pana, Seta, hrišćanskog Satanu / Lucifera itd. 
Na osnovu Sperovog alfabeta želja, ova karta može biti dovedena u vezu sa atrofijom. Za Krolija, između ostalog, arkana Đavo predstavlja zenit, vrhunac nekog procesa, obreda, dok Elifas Levi nju karakteriše i kao simbol crne magije. Zapravo, reč je načelno o obrednom simbolizmu.
Kejsovoj prostornoj kocki karta Đavo poistovećena je sa donjom zapadnom (zadnjom) ivicom, tj sa zapadnom dubinom. Moje shvatanje svrhe prostorne kocke ovu kartu, čija je atribucija kardinalni znak Jarca, postavlja na severnu (levu) gornju ivicu, odnosno severnu visinu. Tako Đavo predstavlja liniju koja razdvaja gornju stranu kocke (I Mag) - percepciju i levu (zapadnu) stranu (XVI Kula) - buđenje. Ivica kocke koja se nalazi nasuprot ovoj, pripisanoj karti Đavo, je VII Kočija, čiji je astrološki znak Rak, a koja označava volju. To je, dakle opsesija nasuprot volji. Sperovski rečeno, to je atrofija naspram frustracije.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore arkana Đavo je povezana sa hebrejskim slovom ain čija je astrološka atribucija znak Jarca, dok je u hrišćanskom tarot sistemu to slovo samek. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara znaku Jarca je R.
Na Drvetu života staza koju predstavlja karta Đavo povezuje solarnu šestu sefiru (Tifaret, svest) sa osmom merkurovskom (Hod, intelekt). U mikrokosmosu to je zamišljena linija koja spaja desni kuk sa solarnim pleksusom. Osnovna boja ove arkane je indigo. Geomantijska atribucija znaka Jarca je figura Carcer čija osnovna poruka glasi: "strpi se".
Osvald Virt kartu Đavo povezuje sa sazvežđem Auriga (Kočijaš) čija je glavna zvezda Kapela.

XVI Kula
Osnovno značenje: buđenje;
Značenje:
Buđenje, rušenje, rat, oslobađanje velike energije, kazna, Božji gnev, pad, dekadencija, sunovrat, udar groma, meteora, raketni udar, bombardovanje, nuklearna eksplozija, disperzija, izgon, rušenje Kule Vavilonske, uništenje Sodome i Gomore itd. Karta Kula ukazuje na rušenje starog poretka, istorijskog, društvenog, religijsko-magijskog, državni udar, pad carstva, naposletku urušavanje ličnog, psihičkog ustaljenog poretka pod naletom božanske prosvetljujuće sile, rušenje sistema laži i (samo)obmana pred silinom istine itd. U seksualnom smislu reč je o ejakulaciji, a u obrnutom smislu može značiti impotenciju ili prevremenu ejakulaciju i sl. U magijskom smislu ova arkana ukazuje na moć reči i vibracije, moć magijske formule, vibratorne formule, priziva i zaziva. To su reči moći, bajalice, moćna imena bogova itd. Kula je rat, sveti rat, džihad, iznenadno prosvetljenje, iskustvo susreta sa višim silama. To su bolovi napretka jer napredak je bolan pošto podrazumeva traumu rušenja. Na karti vidimo rušenje njenog vrha što ukazuje na obezglavljivanje ili obrezivanje. Takođe, prikazane su i dve ljudske figure koje padaju sa građevine koja se obrušava. To je sve ono što čovek odbacuje da bi se uzdigao (rezidua, ostatak, teret) i nag hrli ka božanskom oku budući da je božanska sila spalila sve šta stoji između čoveka i Boga. U duhu našeg vremena, taj ostatak i čitavu scenu prikazanu kartom, možemo povezati sa berzanskim slomom, bankrotstvom, propašću banaka i finansijskih institucija te sunovratom raznih finansijskih derivata, bezvrednih "hartija od vrednosti". Dakle, vidimo krah špekulacije tržištima, pucanje finansijskog balona itd. To je simboličko rušenje poslovnih oblakodera koji stvaraju vrednosnu iluziju. Karta koja izvlači situaciju prikazanu arkanom Kula je XIV Veština / Umerenost koja predstavlja sintezu nove vrednosti (na primer bitkoin, uvođenje nove tehnologije i sl).  
Na osnovu Sperovog alfabeta želja, ova karta može biti dovedena u vezu sa agresijom i mržnjom, dok Elifas Levi nju karakteriše kao simbol vradžbina i bacanja čini.
U prostornoj kocki arkana Kula zauzima levu, odnosno severnu njenu ravan, nasuprot koje, na jugu, stoji arkana XIX Sunce. To je buđenje spram regeneracije.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore arkana Kula je povezana sa hebrejskim slovom pe čija je astrološka atribucija Mars, dok je u hrišćanskom tarot sistemu to slovo ain. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara planetarnoj prirodi Marsa je I.
Na Drvetu života, karta Kula saobrazna je sa stazom koja povezuje Merkurovu sferu racionalnosti (8, Hod) sa Venerinom sferom osećajnosti-intuitivnosti (7, Necah). Staza XVI Kula vodoravno preseca uspravnu stazu XIV Veština / Umerenost. Ta tačka presecanja predstavlja susret buđenja i preobražaja, eksplozivni coniunctioU mikrokosmosu staza sa kojom korespondira karta Kula je zamišljena linija koja spaja desni i levi kuk. Osnovna boja ove arkane je crvena. Kula kao tarot simbol planetarne prirode Marsa odgovara Ji đing trigramu grom (221) čiji je makrokosmički pravac severoistok a odgovarajući deo ljudskog tela - stopala.
Osvald Virt karti Kula pripisuje sazvežđa Zmijonosac (zvezde Ras Alhag i Sabik) i Škorpija (Antares, Šaula i Sargas). U hrišćanskoj interpretaciji Zmijonosac je Mojsijev brat Aron čiji se štap pretvorio u zmiju.

XVII Zvezda
Osnovno značenje: namera;
Značenje:
Namera, težnja, nada, beskrajne mogućnosti, osećajnost, dubina, melanholija, otkriće, inventivnost, astralni svet, savest, sanjarenje, veče, plastična imaginacija, ideja, zvezda vodilja, boginja Nuit itd. U fizičkom smislu Zvezda predstavlja izvor, vrelo, ali i izvor ideja. U negativnom smislu može označavati depresiju, očajanje, ali i poplavu, bujicu, plimu, cunami, havariju povezanu sa vodenim elementom, rasipništvo, poslovni promašaj, propalu investiciju itd. U svakom slučaju, Zvezda je vesnik bujice, novog talasa, dolaska nečeg novog, novog poretka, a ako se uzme u obzir da je prva sledeća u nizu iza Zvezde karta Mesec, to znači nagoveštaj nastupajućeg perioda tame ili sna. Iz perspektive hrišćanstva karta Zvezda može predstavljati Vitlejemsku zvezda (zvezdu Maga) koja je nagovestila rođenje Hristovo. Zatim, Zvezda se može odnositi i na Stella Maris, odnosno na Našu Gospu, zvezdu od mora, a što je zapravo Bogorodica. Apokaliptički, to je žena koja će nogom smrviti zmijsku glavu. Dalje po toj liniji, sledeći misao Elifasa Levija, vidimo da se karta Zvezda može odnositi i na vaznesenje Bogorodice. Kao glif uzdizanja žene ova karta može biti dovedena u vezu sa stazom na Drvetu života koja povezuje solarnu sefiru Tifaret sa zvezdanom sefirom Hokmah, a to je hebrejsko slovo he. To je upravo ono što je uradio Alister Kroli vezujući arkanu Zvezda sa slovom he a arkanu Car sa slovom cadi (u tradiciji kabalističkog tarota te atribucije su obrnute). Astrološki, u karti Zvezda prepoznajemo planetu Veneru i/ili zvezdu Sirijus. Psihološki, Zvezda simbolizuje ljudsku dušu, konkretnije - žensku dušu. U Marseljskom špilu u pozadini ženskog lika nalaze se dva grma dok na jednom stoji ptica. Grm, žbun ili stablo povezano je sa lunarnim kultom i predstavlja mitskog pretka (od kojeg pleme ili neki narod vodi poreklo), dok je ptica sama po sebi simbol duše, a može biti i glasnik, odnosno vesnik itd. 
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa olakšanjem, dok Elifas Levi u njoj vidi simbol astrologije. 
Kejsovoj prostornoj kocki karta Zvezda poistovećena je sa desnom gornjom (južnom) ivicom, tj sa južnom visinom. Moje shvatanje svrhe prostorne kocke ovu kartu, čija je atribucija fiksni znak Vodolije, postavlja na severozapadnu uspravnu ivicu. Tako Zvezda, odnosno namera, predstavlja liniju koja razdvaja severnu stranu kocke (XVI Kula) - buđenje i zapadnu stranu (X Točak sreće) - razumevanje. Ivica kocke koja se nalazi na jugoistoku, odnosno nasuprot ovoj, pripisanoj karti Zvezda, jeste Strast / Snaga, čiji je astrološki znak Lav, a koja označava spoznaju. To je namera nasuprot spoznaji. 
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore arkana Zvezda je povezana sa hebrejskim slovom cadi čija je astrološka atribucija znak Vodolije, dok je u hrišćanskom tarot sistemu to slovo pe. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara prirodi Vodolije je S.
Na Drvetu života staza koju predstavlja karta Zvezda povezuje Venerinu sedmu sefiru (Necah) sa devetom lunarnom (Jesod). U mikrokosmosu to je zamišljena linija koja spaja levi kuk sa genitalnom zonom. Osnovna boja ove arkane je ljubičasta. Geomantijska atribucija znaka Vodolije je figura Tristitia čija osnovna poruka glasi: "ne gubi nadu".
Osvald Virt karti zvezda pripisuje sazvežđa Andromeda (zvezde Almah, Alferac i Mirah) i Ribe (Al Ferg).

XVIII Mesec
Osnovno značenje: san / iluzija;
Značenje:
San, sanjanje, lucidan san, sanjačka svest, svest dvojnika, astralni svet, senka, strah, obmana, instinkti, podsvesna struktura, tajna organizacija, tajna služba, mafija, tajna opasnost, likantropija, tajni kanali, podzemni prolazi, koridori, gluvo doba noći, početak emancipacije, noćno uskrsnuće mesije, probijanje tunela ili kroz tunel, rađanje svetlosti, najava zore, uopšte porođaj, prelaz iz jednog načina postojanja u drugo, prolazak iz ovog u drugi svet, bog Kefra, atavizam, rituali prizivanja starih bogova, demona ili atavističkih sila, spiritizam, ali i tabu, zločin, skidanje sa droga, odvikavanje od zavisnosti itd. To su mutne vode u kojima vrebaju čudovišta i ambijent prepun opasnosti, otrovi i razni oblici zagađenja. To je venska i menstrualna krv. Karta prikazuje dva psa, šakala ili vuka (ili vuka i psa). To je lik boga Anubisa, kojeg je Plutarh opisao kao liniju horizontalnog kruga koji razdvaja vidljivi svet od nevidljivog. Anubis je taj pas čuvar, odnosno čuvar praga, prolaza, prelaza, lovac koji stoji na granici solarnog kontuinuiteta i lunarnog diskontinuiteta. Karta Mesec je u nekom vidu posledica delovanja Maga, njegova projekcija, opsena koju stvara veliki opsenar.
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa radošću, dok Elifas Levi u njoj vidi simbol magijskog magnetizma i magije čarobnih napitaka.
Kejsovoj prostornoj kocki karta Mesec poistovećena je sa desnom donjom (južnom) ivicom, tj sa južnom dubinom. Moje shvatanje svrhe prostorne kocke ovu kartu, čija je atribucija promenljivi znak Riba, postavlja na njenu donju levu, odnosno severnu ivicu (severna dubina). Tako Mesec, odnosno san / iluzija, predstavlja liniju koja razdvaja severnu stranu kocke (XVI Kula) - buđenje i donju stranu (II Sveštenica) - intuicija. Ivica kocke koja se nalazi na južnoj dubini, odnosno nasuprot ovoj koja je pripisana karti Mesec, jeste Pustinjak, čiji je astrološki znak Devica, a koja označava samoposmatranje / razboritost. To je san nasuprot inteligenciji. Sperovski govoreći, imamo radost naspram averzije.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore arkana Mesec je povezana sa hebrejskim slovom kof čija je astrološka atribucija znak Riba, dok je u hrišćanskom tarot sistemu to slovo cadi. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara prirodi Riba je T.
Na Drvetu života staza koju predstavlja karta Mesec povezuje Venerinu sedmu sefiru (Necah) sa desetom zemaljskom (Malkut). Na osnovu toga zaključujemo da ova arkana ima zemaljsku i Venerinu prirodu. U mikrokosmosu to je zamišljena linija koja spaja levi kuk sa stopalima. Osnovna boja ove arkane je ljubičasto-crvena. Geomantijska atribucija znaka Riba je figura Laetitia čija osnovna poruka glasi: "prepusti se".
Osvald Virt karti Mesec pripisuje sazvežđa Rak (zvzeda Al Tarf), Veliki Pas (zvezde Sirijus, Adara, Mirzam i Vezen) i Mali Pas (Prokion). Upečatljive zvezde Sirijus i Prokion su predstavljena likovima dva psa na karti. Sazvežđe Rak je u astorloškoj tradiciji poznato kao kapija ljudskih duša kroz koju one dolaze na Zemlju i inkarniraju se (nasuprot Jarca koji predstavlja kapiju kroz koju duše odlaze sa Zemlje). 

XIX Sunce
Osnovno značenje: oslobađanje / regeneracija;
Značenja:
Praktična inteligencija, intelektualnost, zdrav razum, zlato, zlatna podloga, realna vrednost, osnaživanje, sloboda, regeneracija, detinjstvo, aspiracija, postignuće, uspeh, sreća, težnja ka višem, prosvetljenje, proglašavanje, obožavanje, budnost, svesnost, bljesak uvida, usavršavanje, kreativnost itd. U negativnom značenju može se odnositi na infantilnost, naivnost, gordost, osetljivost, hiperaktivnost, dogmatizam, ideološko slepilo i sl. Elifas Levi u ovoj karti vidi simbol Filozofskog kamena. Takođe vidi Kolektivna svest, pad čoveka i survavanje zlata.
U prostornoj kocki arkana Sunce zauzima njenu desnu, odnosno južnu ravan, nasuprot koje, na severu, stoji arkana kula. To je regeneracija spram buđenja.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore arkana Sunce je povezana sa hebrejskim slovom reš čija je astrološka atribucija Sunce, dok je u hrišćanskom tarot sistemu to slovo kof. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara prirodi Sunca je O.
Na Drvetu života, karta Sunce saobrazna je sa stazom koja povezuje Merkurovu sferu racionalnosti (8, Hod) sa Mesečevom sferom seksualnosti i snage (9, Jesod). U mikrokosmosu staza sa kojom korespondira karta Sunce je zamišljena linija koja spaja levi kuk i genitalnu oblast. Osnovna boja ove arkane je narandžasta. Sunce kao tarot simbol odgovara Ji đing trigramu nebo (111) čiji je makrokosmički pravac jug a odgovarajući deo ljudskog tela - glava (Kroli bi dodao i falus).
Osvald Virt kartu Sunce povezuje sa sazvežđem Blizanaca (mitološki Dioskuri), čije su dve najznačajnije zvezde Kastor i Poluks.

XX Sud / Eon
Osnovno značenje: vibracija;
Značenja:
Buđenje mrtvih, reaktuelizacija, odnosno oživljavanje mrtvih ili prevaziđenih koncepata, energija, sila, kultova, moći, bogova. U apokaliptičkom smislu karta predstavlja poziv arhanđela Gabrijela duvanjem u trubu čime se oživljavaju mrtvi da bi im se sudilo na kraju vremena. Dakle, reč je o sudu bogova, sudu (zubu) vremena, sudu istorije, ali i logičkom sudu, vrednosnom sudu, zakonskoj i moralnoj osudi itd. U ključu doktrine Alistera Krolija ova arkana predstavlja prikaz sila / bogova novog eona (Horus u dva oblika, boginja Nuit i krilato sunce - Hadit, slovo šin koje sadrži vatrene duše). Ovo je arkana otkrovenja, bilo da je reč o biblijskoj Apokalipsi ili krolijevskoj (egipatskoj) Steli Otkrovenja iz kairskog muzeja. Karta ukazuje na snažno prisustvo vatrenog elementa, isceljenje, pročišćenje i regeneraciju vatrom, najavljuje otvaranje novog poglavlja života, a u negativnom smislu označava uništenje, kaznu, kajanje, strah od promene itd. Elifas Levi u ovoj karti vidi simbol čudotvorstva i univerzalnog leka, a Kroli glasnika bogova.
U prostornoj kocki arkana Sud / Eon predstavlja zamišljenu liniju koja povezuje njenu levu (severnu) i desnu (južnu) stranicu, a koje su predstavljene kartama Sunce i Kula. Tako kroz vibraciju dobijamo poveznicu između buđenja i regeneracije.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore arkana Sud je povezana sa hebrejskim slovom šin čija je atribucija element Vatre, dok je u hrišćanskom tarot sistemu to slovo reš. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara prirodi Sunca je Z.
Na Drvetu života, karta Sud / Eon saobrazna je sa stazom koja povezuje Merkurovu sferu racionalnosti (8, Hod) sa zemaljskom sferom (10, Malkut). U mikrokosmosu staza sa kojom korespondira karta Sud / Eon je zamišljena linija koja spaja desni kuk i stopala. Osnovna boja ove arkane je sjajna crveno-oranž. Sud / Eon kao tarot simbol odgovara geomantijskoj figuri Cauda Draconis čija osnovna poruka glasi: "ne čini to".
Osvald Virt kartu Sud povezuje sa sazvežđem Labuda, čija je najznačajnija zvezda Deneb Adige.

XXI Svet / Univerzum
Osnovno značenje: svest / tišina / sinteza;
Značenje:
Karta Svet je svojevrsna makrokosmička mapa, bilo da makrokosmos shvatamo kao sveukupnost univerzuma ili arhitektonsko-simboličko savršenstvo hrama. Simbolički ova karta može biti prikazana kockom ili heksagramom. To je kosmos prikazan kao um. Univerzum / Svet je krst, a krst je univerzalni ključ, u ovom smislu ulaz u astralni svet. Ženski lik na slici u ruci drži dva štapa, odnosno sa obe ruke upravlja silinama spiralne zmije. To je III Carica projektovana na nižem nivou. Karta može označavati dovršenje, ispunjenje, nagradu, priznanje, sintezu, diplomiranje, utemeljenje ili neko univerzalno načelo, odnosno fenomen (globalizacija, globus, svetsko, svetska vlada, sekularno, ekumensko itd). Naposletku, karta može označavati ništavilo ili beskraj, svemoć, apsolut.
Na osnovu Sperovog alfabeta želja ova karta može biti dovedena u vezu sa uništenjem i smrću, dok Elifas Levi u njoj vidi simbol Hermesove knjige, odnosno ključ hermetizma. 
U prostornoj kocki karta Univerzum predstavlja zamišljenu tačku koja se nalazi u samom njenom središtu. To je središte kocke, odnosno centar kruga, sfere ili heksagrama te predstavlja univerzalnu svest ili sveopštu perspektivu. Osim toga, centralna pozicija arkane Univerzum (i slova tau) u kocki ukazuje na dodir sa mitskim središtem, a što samo po sebi znači ukidanje svetovnog vremena i prelazak na mitološko, odnosno kosmotvoračko vreme izvan vremena. U tom smislu karta Univerzum je simbol pupka sveta, a što je na nebesima zvezda Severnjača.
Atribucije:
Po sistemu Zlatne zore arkana Univerzum je povezana sa hebrejskim slovom tau čija je atribucija Saturn, što je istovetno i u hrišćanskom tarot sistemu. Po Agripi, latinično slovo koje odgovara prirodi Saturna je A.
Na Drvetu života, karta Univerzum saobrazna je sa stazom koja povezuje lunarni Jesod i zemaljski Malkut. U mikrokosmosu staza sa kojom korespondira karta Univerzum je zamišljena linija koja spaja genitalnu zonu i stopala. Osnovna boja ove arkane je sjajna indigo. Univerzum kao tarot simbol odgovara geomantijskoj figuri Caput Draconis čija osnovna poruka glasi: "slušaj intuiciju". Takođe, kartu Univerzum možemo povezati i sa Ji đing trigramom planina (122) čiji je pravac severozapad, a na ljudskom telu se odnosi na ruke.
Osvald Virt kartu Univerzum povezuje sa sazvežđem Mali Medved čija je najvažnija zvezda Polaris (Severnjača).