Saturday, August 13, 2016

Fravarti, valkire i anđeo čuvar (autor Dorijan Nuaj)

"Ko me vidi, taj kaže zbogom svom životu. Ti si video blistavi pogled Valkire, stoga ti sada valja s njom jezditi." Gerhard van der Leeuw
Tumačeći mazdejsku kosmogoniju, Henri Korbin navodi fravarti (ili fravaši) kao nebeske arhetipove svih bića koje obuhvata svetlosno stvaranje. Kažem, svetlosno stvaranje da bi se napravila razlika između onog što je stvorio Ormuzd, odnosno Ahura Mazda, od Ahrimanovih dela, Ormuzdovog mračnog božanskog protivnika, koji je poput Tolkinovog Saurona. U skladu sa mazdaističkim učenjem drevnog Irana, svakom biću imanentna je po jedna fravaši koja, pre svega, ima ulogu titularnog anđela. Dakle, svako ljudsko biće ima svoj nebeski pandan u obliku fravaši. I što je zanimljivo, fravaši su ženskog pola. 

Osim donekle u hurijama u islamu, iranska ideja o fravarti ima svoju paralelu u nordijskim valkirama, koje su nebeske družbenice palih ratnika u Odinovoj dvorani Valhali, ali i one koje ih upravo odvode tamo nakon pogibije. Valkire su u tom smislu, u skladu sa nordijskom tradicijom, poseban oblik fravarti - anđeli onih ratnika koji će se pridružiti Odinu u metafizičkom ratu protiv sila tame. Fravarti i valkire čuvaju i nose moć i sudbinu čoveka. Tako je, parafrazirajući van der Leeuwa o liku Brunhilde, Henri Korbin napisao da je Rihard Vagner u tom liku stvorio dražestan i dirljiv lik anđela: 
"Votanovu misao, dušu poslanu od Boga; ona je pred vitezom tako autentična Fulgija, čuvarica njegove snage i njegove sudbine, čije ukazanje uvek označava pretnju onostranog." (Henri Korbin, Svetlosni čovek u iranskom sufizmu, Sarajevo, Ibn Sina, 2003, str 70.) 
Slika o Votanovoj misli, u svojoj suštini, saobrazna je u biti mazdaističkoj predstavi iranskog sufijskog mistika Nasirudina Tusija koju Korbin navodi:
"Njegova misao postaje Anđelom koji ističe iz arhetipskog sveta, njegov govor postaje duhom koji ističe iz tog Anđela, njegovo delovanje postaje telom koje ističe iz tog duha." (Henri Korbin, Svetlosni čovek u iranskom sufizmu, str 71.)
Osim bića ovaploćenih na zemaljskoj ravni, fravašije imaju i anđeli, arhanđeli, pa čak i sam Ahura Mazda. Ta ideja podseća na Jahveovu Šekinu ili Šivinu Šakti. Fravaši su, dakle, entiteti čisto duhovne prirode (što ne znači da se na neki način ne mogu ovaplotiti), nadležni nad svakim bićem (ne ulazeći sada u to šta se pod bićem podrazumeva). One predstavljaju arhetipski lik svakog bića.
http://aditya777.deviantart.com/art/Ancient-Valkyrie-497681344
Ne može se a ne videti sličnost između fravaši i ideje o anđelu čuvaru, a koja i danas ima ulogu u nekim granama okultizma na Zapadu.  

Čovek odvojen od svog anđela, vidi samo ahrimansku senku koja je on sam. "Izgubivši značenje Anđela", kaže Henri Korbin, "čovek bez Fravarti ne može je više zamisliti doli na način karikature." Kako čovek vidi svog anđela, tako i anđeo vidi njega. Na taj način anđeo svedoči o čoveku. Anđeo je svedok. Korbin kaže da je šehid u mističnom smislu, biće čija lepota posvedočuje božansku lepotu, bivajući tako božansko objavljenje, odnosno teofanija i objašnjava:
"Zato što je svedok prisutan u božanskom Subjektu kao njegov svedok, tad je Bog taj koji kontemplira Samog Sebe u njemu, kontemplirajući tako svoje vlastito posvedočenje. Kada, dakle, mistik preuzme na sebe, kao svedok kontemplacije, ulogu onog teofanijskog svedoka, svedoka u korist božanske Lepote, prisutan u božanskoj Lepoti koja se kontemplira u njemu, tad je Bog taj koji kontemplira Sebe unutar one mistikove kontemplacije usmerene na njegovog svedoka." (Henri Korbin, Svetlosni čovek u iranskom sufizmu, str 164-165.)
Ako ne vidimo anđela, nećemo videti ni Boga, kao što ni Bog neće videti nas, koji nas kroz našeg ličnog anđela gleda. Da bi nas Bog video kao dostojna, odnosno svetlosna bića, neophodno je da budemo poput ogledala te da reflektujemo Božji lik onda kada se Bog ogleda o nas kroz oči našeg anđela. Viziji anđela, nakon vizije pohotnih ili zastrašujućih slika poreklom iz senke, prethodi viđenje fantazmičkih svetlosnih fenomena. Mistik koji u svojoj unutrašnjoj viziji opaža svetlosne fenomene, tzv fotizme, na dobrom je putu da raščišćavanjem ostataka tmine - vidi svog anđela, svoju fravarti. Tmina koja dolazi od lične senke jednostavno zaprečuje viđenje unutrašnjeg genija. Poreklo te tmine često je, da kažem, libidonozne prirode, budući da je reč o moćnom aspektu senke koja dolazi iz seksualne sfere u obliku klifotičnih apsara, hurija (fantazmičkih kurveštija, urvaši, kurvaši), seksualnih snova, sanjarija, bludnih slika itd., odnosno negativnog aspekta fravarti. 

Pojava svetlosti u meditaciji ukazuje na prisustvo fravarti, ostvaren kontakt. Sledeći nit porekla mistične svetlosti dolazimo do ideje metafizičkog istoka čiji je makrokosmički simbol fizički sever:
"Tamo gde prestaje sena, sena koja drži zatočenom svetlost, onde započinje onostrano, a to je samo tajanstvo kojeg označava simbol Severa. Severnjaci, na isti način, simbolizuju čoveka čija je duša dosegla potpunost i takav sklad da je lišena negativiteta i sene; ona nije ni istočna, niti zapadna... narodi severnog sunca, po naravi su potpuno i idealno individualizovani; narod dvojnika, tvoreći par, uosobljuje jedno stanje punoće koje takođe dobrano izražavaju forma i dimenzije njihove zemlje: zemaljski raj na krajnjem Severu, čija je konfiguracija poput one savršene kocke, nalik varu Jime, smaragdnih gradova Jabalqe i Jabarse, nalik nebeskom Jerusalimu." (Henri Korbin, Svetlosni čovek u iranskom sufizmu, str 81.)
Ta mistična zemlja je Eran Vej, odnosno Arijana Veja, mitska prapostojbina Arijaca, tj Iranaca na dalekom severu. Dolazak sebi, otkrivanje svoje prave suštine, svog anđela, unutrašnjeg genija, jednako je otrivanju ove mitske i u suštini metafizičke domovine, duhovnog kraljevstva bića u suptilnim telima (setimo se proslavljenog tela večnog života sahu koje daruje Oziris), Belog Grada bogova, Grada Piramida itd, zavisi o kojoj je tradiciji reč (vidi: O svetom gradu i kraljevstvu). Da bi uopšte bili kadri za taj metafizički povratak kući neophodno je prethodno probuditi i razviti svoje unutrašnje svetlo, pravog i savršenog svetlosnog čoveka unutar kostreti onoga što uobičajemo nazivati ljudskim bićem. 
"Čeznuti za Eran Vejom znači čeznuti za Zemljom vizija in medio mundi; to znači zadobiti središte, nebesku Zemlju, gde se ostvaruje susret sa Svetim Besmrtnicima, sa Ormuzdovom božanskom heptadom i njegovim arhanđelima. Planina vizija je psihokosmička planina, to jest kosmička planina nalik ljudskom mikrokosmosu. To je Planina praskozorja, vrh odakle se izvija most Činvat, prelaz ka onostranom, baš onde gde se nalazi mesto praskozornog susreta anđela Daene i njenog zemaljskog ega. Isto tako, arhanđeo Vohu Manah nalaže vizionarskom proroku da se oslobodi svoje odore, to jest da se reši svog materijalnog tela i organa čulnog opažanja: događaji u Eran Veju za mesto i organ imaju svetlosno suptilno telo. Tu, in medio mundi i na vrhuncu duše čuva se zoroastersko svetlosno semenje, Hvarna trojice Saošjanta ili budućih Spasitelja, onih koji će pratiti preobražaj sveta snagom čina kosmičke liturgije." (Henri Korbin, Svetlosni čovek u iranskom sufizmu, str 82.)
Mikrokosmički vid tog mističnog severa, odnosno istoka jeste srce. U srcu se dešava susret anđela i čoveka. U islamu je to mistična planina Qaf čiji se vrh sastoji od smaragdne stene - (od čijeg je dela isklesana čuvena Smaragdna tabla Hermesa Trismegistosa) - koja širi svoj odsjaj na čitavu planinu, kao što prosvetljeno srce, poput Sunca, zrači i osvetljava mikrokosmos. Setimo se opisa iz Apokalipse
"I gle, na nebu beše presto, a na prestolu seđaše neko. Onaj što seđaše izgledaše kao kamen jaspis i sard, a oko prestola beše duga koja izgledaše kao smaragd" (Jovanovo otkrivenja, 4:3)
Na dijagramu kabalističkog Drveta Života, staza samek vodi od lunarne sefire Jesod ka solarnom Tifaretu. Samek je stub koji od lunarne osnove, od senke, od tmina noći, vodi posvećenika ka zemlji lepote i svetlosti u susret anđelu (u tom smislu je uputno obratiti pažnju na simboliku tarot karte XVIII Mesec). To je mistična zemlja, odnosno među-Orijent, kako bi to Korbin rekao, gde dolazi do susreta između mikrokosmičkog Malog Orijenta (duša koja se uzdiže do vrhunca svoje čežnje i svesti) i makrokosmičkog Velikog Orijenta, velikog Istoka čistih inteligencija. Izraz Velikog Orijenta upravo je ta smaragdna stena na vrhu mistične psihokosmičke planine. Na simbolizam već pomenute karte XVIII Mesec, u kontekstu ezoteričnog noćnog putovanja na vrh mistične planine, jasno ukazuje i sledeći Korbinov opis (iako to nije bila njegova aluzija, ali se sličnost ne može prevideti):
"Na prilazima vrhu svetli buktinja ponoćnog sunca, primordijalna slika unutrašnjeg Svetla koje je igralo tako važnu ulogu u obredoslovlju religija misterija, svetiljka koju je nosio Hermes u središtu podzemne sobe... Kada sine cik zore, to jest kada svetlosno biće osvetli zidove hrama koji ga uokviruju (ovde se prisećamo one columna gloriae maniheizma, podizanje svetlosnih elemenata koji tvore pandan sa spuštanjem svetlosnog krsta), Hermes ugleda Zemlju u času dok se potapa, a sa njom gradovi nasilnika potopljeni u božanskoj srdžbi." (Henri Korbin, Svetlosni čovek u iranskom sufizmu, str 88.)
Tu je reč o rušenju materijalnog, čulnog sveta u umu posvećenika, a što je prikazano simbolikom velike tarot arkane XVI Kula kojom je, između ostalog, prikazana i doktrina metafizičkog Zapada kao mestu progonstva i pada u materijalnost. Prosvetljenje dolazi sa prvim zracima Sunca, kao što u tarotu karta XIX Sunce sledi odmah nakon karte XVIII Mesec (aluzija na Egipatsku knjigu mrtvih, Izlazak u dan). Metafizičko sunce koje obasjava prosvetljenog jeste Oko kojim božanstvo gleda, istovremeno bivajući okom kojim sam posvećenik posmatra onostrano. Sedam tradicionalnih nebeskih hijerarhija, sedam stupnjeva prosvetljenja, sedam nivoa inicijacije, jeste sedam božanskih očiju, nivoa svesti i sagledavanja. Njihov zajednički imenitelj je osmo oko, osmi svet, gde i sam oblik broja Osam ukazuje na beskonačnost i njenu moć fokusiranja na tačku, kao i moć posvećenika da kroz fokusnu tačku posmatra beskonačno. Anđela čuvara u tom smislu valja shvatiti kao vodiča i inicijatora koji posvećenika uvodi u Veliki Orijent. Zvezda Severnjača, kao kibla, kao fokusna tačka metafizičkog istoka, kao vidljivi aspekt Velikog Orijenta, jeste simbol fantazmičke orijentacije adepta, kao mesta obitavanja njegovog anđela čuvara u makrokosmosu. To je mesto oko kojeg se vrti čitav univerzum. Tamo obitava anđeo čuvar čitavog univerzuma, kao i anđeli čuvari svih bića. Ka tamo nas vode kćeri nevidljivog sunca.

Wednesday, August 10, 2016

Apocalyptic Sex With Antichrist (author Dorijan Nuaj)

Published in the Serbian language in "Unus Mundum" magazine, 2011 and in my book "The Doctrine of Satanism" 2013.

Many imagine Antichrist as the king of this world, as a ruler, as a virtuous carrier of hellish intelligence, as a master, a dark sage, some kind of a sophisticated aristocrat of evil, perhaps as a diabolical child represented by the movie "Omen". Those are, it would seem, romantic ideas, like the idea of the gorgeous vampire. Antichrist is anti-human, the incarnated negation of a human being. He is the feeble-minded, retarded, handicapped, and immobile thus perfect medium, one fragile and weak, grotesque and deformed body, a loathsome phenomenon. He is so retarded that he can't live without help and constant care. He has no contact with anybody because he is unable to. He is an empty warped shell without a brain, with more water than brain matter. He is completely helpless. He does not move, speak, and get excited, he is not even awake, has no consciousness or any emotions. You ask how it is then possible for such a freak to be on the top of the world as the absolute master of life and death, whose power is total and reign global? How is it possible that such an idiot be the living totem of fanatical adoration of millions of followers? His world power is inversely proportional to his personal impotence. He is precisely, just as he is, the ideal and crucial figure in the structure of the antihuman Satanist order. Even his sexual determinant is disputable because Antichrist has no defined genitalia, but I identify him with the determinant He because the word Antichrist is of the male gender.
I have seen him lying curled up in a glass sarcophagus, in some sort of a greenish gelatin mass, attached to various electrodes, tubes, and needles, which were stuck all over his degenerated body. His body was mottled with scars which were actually inscriptions of diabolical forces. The scars periodically bled and that was a sign for the intelligence in his service, various doctors and scientists, to take a sample of that purulent mass, because they would, by using these cells in the process of cloning, get a new being which represented the carrier of that force out of whose inscriptions on Antichrist’s skin he came. That is how Antichrist served as the Father of incarnated demons, also freakish beings like him. In that sense, he had the role of the value carrier, the source of cadres, or genetic material.

He was lying in a sarcophagus set on a small pyramidal elevation in the basement of a large complex which was simultaneously his royal palace, headquarters, research laboratory and a religious temple of his rule. Around him there were in liquid glass containers twelve of his apostles, also deformed brute beings generated from the inscriptions on Antichrist’s body. However, unlike his Father, who was in the role of some kind of Deus otiosus, his apostles, Beni Elohims, were not yet in the state of total hibernation, but they would periodically perform some sort of activity. This activity consisted of emitting brain signals of certain frequencies which actually represented some sorts of messages of invisible diabolical forces, which was the subject of detection and interpretation by a bunch of scientist-priests who served the Antichrist and this unique synod. After a couple of such medium emissions, the apostle would, so to speak die, that is, he would stop giving signs of life if that could even be called such. Then the servants from the inscriptions of Antichrist’s body would take fresh tissue out which they would generate a new member of the synod by cloning. That is how the supreme thirteen ruled. 
That nothingness at the top of the global system of government, as an authority source, actually presented the final metastasis of the democratic order in complete negation of the human element. These shells are the final projection of the political and ideological emptiness of today’s presidents, high commissioners, and elected examples of the so-called representative democracy drowned in extreme regulations and administration. The rule of Antichrist in that sense is nothing more but the rule of nothingness, a pseudo occult, para-democratic, and bureaucratic galimatias which actually always protects the obscure interests of diabolical groups whose social power is legitimated by a grotesque authority. Antichrist is a perfectly politically correct creature, a martyr of his own mission and purpose of existence, a perverse saint, because just as Christ died for mankind, so does Antichrist not-live for the same.

These images and thoughts occurred to me while I was standing in front of a glass sarcophagus of the blessed cardinal from the times of World War II Aloysius Stepinac, which ornamented the cathedral in Zagreb, the capital of robustly catholic Croatia, in southeast Europe. The plastic cardinal was lying in canonicals, exposed to looks, exposed to prayers, awe, but also to wonder and laughter. Completely accidentally did my visit to Zagreb match the news of the tragic death of Michael Jackson, a man who systematically destroyed himself thus became a paradigm of the modern man, an illustrative example which should be looked upon. The first thing that came to my mind, before the above-presented vision of Antichrist, was a bizarre thought of the blessed and nothing less plastic Jackson who is lying in the same sarcophagus, beatified, exposed to prayers, fixed looks of fans. Cardinal Jackson Stepinac! What a mocking thought in a sacred house. Deformed and plastic, perverted and tragic, Michael Jackson would better lie in that place, better than the cardinal, better than Lenin on the Red Square in Moscow, better than any other sacral mummy, because it would more effectively point out the spirit of time and the direction it is headed for, where it is taking us.
I was under the strong impression that worshipping a dead man has not yet reached its civilization peak. A religion that is based on worshipping a dead god, in the final stage of its decomposition and degeneration, must produce exactly what stands in its opposition like a shadow. The plastic doll of the controversial cardinal was shining with sub-Jackson-like light, which theatrically spread over tacky Christmas installations (made in China), by which the contemporary inheritors of the dead god cult have marred the sacred gothic architecture of the temple. And then one thought settled into my mind: cathedrals are like pyramids, homes of the dead…

In galimatias of all kinds of associations which were flooding into my mental screen, with a glimpse of an eye I noticed a lady whose surreal beauty corresponded more to the esthetics of the temple than the pseudo-sacral thing of jacksonite provenance which was obscenely lying on the pedestal. Of course, the blessed doll in tacky cardinal canonicals was real, while the lady has yet come from a state of dreaming. I have afforded myself the luxury to fall asleep in a sacred place, surrounded by devotees, comfortably laid back on the wooden pews which surrounded the cardinals still life like an amphitheater. Yet again, the lady was very real, more real than reality, more surreal than a dream, more powerful than life and death, senior to all antics together. Indeed, cathedrals are places for meeting gods, even devils, with temptations and peace from them. This was one of such encounters. A woman of extraordinary nature has paraded through my consciousness thoroughly shaking me up, so I lost the idea of what was the truth and what lies, what was possible and what was not.
You ask what is the connection between the mysterious lady, my dream vision over the sacred installation in the cathedral and the mere nature of the mythological phenomenon known as Antichrist? And on top of everything the tragicomic world-known figure of late Jackson? Dream vision? Lucifer’s deceptions? The lady stood like Isis over the plastic corpse of the saint, as if their dead Osiris lies, whom she will, being that she is the mistress of magic, resurrect. How to resurrect something which has never been alive nor it should have been? That exact question placed itself as the flywheel of one apprehension of the final end of the human world as we know it. In light of that purpose was the lady’s presence more than necessary.

Instead of eyes, two green pieces of ice nailed me to the wooden surface with the force of edges who nailed the dead god forever. I have instantly known that something was wrong, that something was not very usual, that it was not an ordinary woman, no matter how sophisticated she was. She had something in her of that supernatural, magical and it could be said diabolical charisma and sensuality. My first association was Asya Hotokalunginova from Gustav Meyrink’s novel The Angel of The West Window. It was some kind of a deity, obscure and mysterious, some wicked priestess, a walking luciferly concubine in the holly home. An incredibly lucid dream. Everything is the same as in reality, same faces around me, the same ambient, same Michael Jackson, only She is the only phenomenon that reminds me that what is happening to me is actually a dream. It is one of those rare dreams so attached to and intertwined with reality, a seducer dream, a dream which gives birth to fanaticism, a dream which creates wonders and dangerous aberrations which scream: “I have seen it with my own eyes!”… But what eyes? The eyes of reality or eyes of a dream? One who sees that cannot know for certain. My small advantage was that I knew. I knew that his occurrence cannot be real, but I also knew how this occurrence was more real than reality, being that is an initiation occurrence. This is a dream in which the border between this and that world is not so firm and impenetrable.
Graciously and with dignity, confidently and surreally, she took a few steps, moving her presence near my epiphany. Her fragrant, long, nourished hair. Her white complexion. Her red lips, behind which large white teeth spiked, thus the voluptuous meaty tongue of a beast. Her posture and height. Her breathtaking green-eyed look which stops thought and time. Deafening silence. Real as death, she sat by me looking me in the eyes, penetrating deep, deep into the obscurity of my soul. She told me: “We know each other”. I have spontaneously mouthed “guf ha-Satan”, without any intention to impress the mysterious and attractive stranger with such qabalistic phrase. I said that without any implications of consciousness, automatically, unaware, surprising myself with my own sound, thoughts, articulation. How did only that cross my mind, to pronounce “the body of Satan” in Hebrew? I have recognized her, beyond reason. I knew that I knew her I just couldn’t remember how I knew her even though I have seen her for the first time in my life, first time dreamt of her. She gave me her right hand turning over her palm, and then her left hand. At first, I thought she wanted to shake hands or perhaps to give me a hug, however, she has turned my attention with a look to focus on her palms. Even though I am not a palmist, I could realize that the two identical crosses on the so-called Venus mount, as well as the double line of ahead, on both her palms, were not a usual phenomenon. While I was reasoning in my head what it could mean, I felt a weak shaking which suddenly woke me up. An older lady was scolding me not to sleep in a sacred place: “Sir, you are snoring!”

In the state of perpetual decay, like a vampire in a silver coffin, the real cardinal lied a true entity whose only emanation is the monstrous Antichrist. It is the carrier of eternal damnation, the enjoyer of the infinite kiss of the Second Death, down there, at the bottom of the bottom, in the infinite hecatombs of the eleventh, as always pointed out in literature – false sphere of the qabalistic Tree of Life. Pressed by all the weight of all worlds, endless masses of Darkness, where there is no one and nothing, sealed lies the Black mummy. This I think her thoughts which as fading filthy echo poison my mental atmosphere with hideous reflections. In the sarcophagus with fourteen seals of consciousness, in the agony of eternal putrescence where each thought turns into a worm and the one rots at the drop of a hat, creating new worms which feed on their putridity, there I lie helpless and tied. I say I, and that I echo the dark and empty corridors of my skull, not further than my nose. As if that echo breeds some new echoes and so my imaginary self creates unbearable noise which dilutes final sparks of light. That dispersion of light lasts infinitely long as if I had been staked on the spear of time. There is no that inner light that can shine upon my inner sight so I could be able to create images on my mental screen. Everything is taken away from me, a sliver of light, a glow of being, everything…

Nailed to and sealed in the eternal decomposition singularity as a bared ego, I suffer the agony of utter helplessness and immobility, chaos and noise of the corruption of the soul. There I was cast and shackled, in the sarcophagus of the eternal lover of Darkness. Above me is everything existent, forever unavailable. Everything is better than me, every man, every being, everything or leftovers of everything, being, or man… The terrestrial mucus is ontologically more superior, a slug, a foot fungus. Every thought I create comes back to me with incredible force, yet in some way, it is allowed to me from that impossible to poison those who are alive, those who exist, who want. I, who want nothing because I cannot want, because I do not know of desire. What does it mean to want?
In a fleeting moment of infinite blindness, I reached some sort of infernal innocence in the form of grotesque nudity. Naked I lie under Destroyer. The only thing I could have done in the chaos of thought, tied and rejected, like a Tolkin’s Sauron who generates huge power in complete weakness, is to relieve my own monstrosity. I have decided to radiate Darkness, to darken like the Dark Sun the very matter of NOX. That dark shining is the only thing which an extinguished star can do. From my mouth, dark covetousness surged in the shape of a snake. Concentrated, thick darkness like black earth is my only projection. I am the one who the Darkness idealized and thus seated on a throne, on a Corsa, naming me Corzon, Choronzonos, the regent of the corroded throne. The Prince of Darkness, the perfect shell, perfect nothing, perfect medium and a caricature of a man! Non-human, anti-human, residue, remainder, the poison of life process, a shadow… That black derivation is the only matter I can create, the only non-thought from me which can take the path of a shining star of existence that is one whole abyss away from me.  On that weak frequency, I have built a Cult, possessed the minds of the living and fascinated, the minds restless and egotistic, minds sick and greedy, minds who serve my grotesque projection in the material world. The one who bowed to me first, the one whom God earmarked and cursed to wander the world as a shadow until the end of time, has entered the dream of a man who thinks these thoughts as his own. Entering the dream, he entered memory, entering memory he transformed into an inscription which is now being written by the man who remembers. That is how I act through people. Cain is my first and only lover. Our love is forbidden because our unification will never take place, being that I am unreachable.
I remember the scene in which the beautiful, wicked lady whom I dreamed of in the Zagreb cathedral takes of her clothes and dives into the glass sarcophagus in which in some kind of gelatin vegetates Antichrist. This incredible scene I shall never forget, not so much because of the grotesqueness of the sight of one perverse adoration of the undead or non-living invalid god, but because of the recognition who and what this fascinating deviant lady was. I was shocked at the scene in which one extremely beautiful and superhumanly sensual young woman is experiencing pleasure with some kind of rubbing onto the monstrous and hideous body which exists in the state of eternal hibernation, found in a coma, never experiencing what is the world in which this being manifested itself actually like. However, more shocking was the knowledge who actually was this unreal and obviously perverted lady. Her beloved, her chosen one, her eternal husband, grotesquely and insanely shines in the darkness. Not entirely man, but she is completely a woman. The lady is a perfect transsexual. That is a part of her punishment and curse, to be marked by the sign of God, walking on Earth forever. Born as a man, but like a predecessor of trends a long time ago in the silent biblical twilight changed his gender. “The cross is hell”, mouthed the ancient Cainita. At that moment, I caught myself in a vision of how as such glamorous diva rubs herself on the unfortunate senseless figure like Stephen Hawking. I knew the end of the world was near. I knew that that eschatological time pregnant with wonders is taking place. Insanity is taking over. Reptiles are awakening from a millennium dream. She said: “There are four types of war: natural, ideological, metaphysical and eschatological. There is also a fifth one, an inexistent one, but that is taught at higher levels of gnosis. Come, lie next to me…”

Then I died… 

To see my other posts in English, click the label "English"