Sunday, March 13, 2016

Mali terajući ritual pentagrama - jedan primer izvođenja (autor Dorijan Nuaj)Vidi prethodno: Mali terajući ritual pentagrama (teorijske pretpostavke)
Mali terajući ritual pentagrama sastoji se iz nekoliko osnovnih segmenata: 
1. Iscrtavanje kruga i priprema; 
2. Izvođenje kabalističkog krsta
3. Iscrtavanje pentagrama uz zazivanje odgovarajućih božanskih imena – tzv vibratorne formule; 
4. Prizivanje imena arhanđela; 
5. Završni kabalistički krst. 

Iscrtavanje kruga predstavlja označavanje intimnog ličnog prostora rada. Obično se ovaj ritual izvodi uz pomoć nekog od posvećenih magijskih oružja, štapa ili noža, ali generalno prsti sasvim solidno mogu zameniti bilo koje oružje, budući da su instrumenti, oružja produžeci ljudskog tela.

Dakle, stojimo okrenuti ka istoku. Radimo sa desnom rukom. Ispružimo kažiprst i srednji prst a ostala dva prsta savijemo i spoljimo sa palcem, a može se raditi i samo sa ispruženim palcem dok su ostali prsti povijeni i stegnuti u pesnicu. Vizuelno prstima iscrtamo svetlosni krug prečnika metar do metar i po, okrećući se oko svoje ose, vrativši se u početnu tačku. Zastanemo i u mislima stvorimo jasnu sliku svetlosnog kruga u čijem centru stojimo. Zatim, u sklopu priprema, odradimo osnovnu vežbu disanja uz prateći rad imaginacije koja ima za cilj da nas oslobodi „teške“ energije i zameni je „lakom“ koja dolazi odozgo. To ćemo uraditi tako što prilikom udaha zamišljamo da vazduh ulazi kroz teme a izlazi kroz tačku ki, koja se nalazi nekoliko centimerata ispod pupka. Već nakon desetak takvih udisaja-izdisaja osetićete nekakvu lakoću. Nije potrebno brojiti udisaje i izdisaje, već se jednostavno prepustite procesu dokle god vam volja.

Sledeći korak je izvođenje kabalističkog krsta koji se takođe sastoji od spuštanja gornje energije, ali ovoga puta ne u formi zamišljenog vazduha, nego kao zamišljene svetlosti, koja se posledično može pojaviti i posve autonomno na mentalnom ekranu. U pitanju je, kao i kod iscrtavanja kruga, svetlo-bela i sjajna svetlost. Naravno, ponekad se može nametnuti i neka druga nijansa ili boja, praktično i mimo vaše volje, ali u tom slučaju se ne opirite, nego se prepustite upravo toj boji koja tako silovito kulja na vaš mentalni ekran. Dakle, zamislite sjajni heksagram iznad glave. Neka se taj heksagram zavrti u pravcu kazaljke na satu formirajući oblik sjajne kružnice sa tačkom u središtu. Podignite desnu ruku u vis i zamislite kako se iz središta zamišljene kružnice projektuje svetlosni snop ka vašoj šaci. Zatim, fokusirajte tu svetlost u palac i palac spustite do čela u oblasti trećeg oka vibrirajući reč ateh (tebi). Neka svetlost preplavi vaše teme, čelo, vidno polje. Onda dodirnite srce a potom i tačku ki, spuštajući snop svetlosti ka podu, vibrirajući reč – malkut (kraljevstvo). Zamislite kako svetlosni stub, dolazeći odozgo snažno ponire ka tlu. Zadržite tu sliku neko kraće vreme, a naročito svest o prisustvu stuba svetlosti. 


Sada ispružite ruku u desno i zamislite snop svetlosti koji s desna dolazi ka vašoj šaci. Fokusirajte tu svetlost u palcu i onda je povucite ka desnom ramenu vibrirajući ve-geburah (i moć) a potom ka levom uz vibraciju ve-gedulah (i slava). Zatim stanite u pozu krsta i zamislite kako kroz vaše ruke s desna na levo, iz beskraja dolazeći te u beskraj ponirući, prolazi svetleći snop. Imajte svest o tome kako se zapravo nalazite na mestu gde se ukrštaju dve prave u matematičkom smislu, sačinjene od sjajne svetlosti. Pokušajte da stvorite osećaj izduženja vašeg tela u pravcu gore-dole i levo-desno istovremeno. Rastite u beskraj. Taj rast praćen je rotiranjem tačke ukrštanja dva snopa. To je mesto gde se projektuje ruža, odnosno svetlosna struktura nalik ruži koja intenzivnije zrači od ostatka krsta. Neka se ta ruža zarotira u pravcu kazaljke na satu. Zatim sklopite ruke na grudima, onako kako je to prikazano na skulpturama boga Ozirisa i vibrirajte le-olam-amen (za vekove – amen). Ostanite u toj pozi vaskrslog Ozirisa neko vreme zamišljajući svetlosni krst i ružu koja sada miruje te bivajući crvena, razliva svoju boju po krstu. Zamišljajte kako crvena svetlost ruže polako prelazi na horizontalni i vertikalni krak. Ta ruža je jedan od simbola mesijanstva. To je obešeni Odin, koliko i raspeti Hrist, odnosno Oziris. Upravo je Oziris subjekt vaše radne identifikacije. U trenutku formiranja raspeća identifikujete sa bogom Ozirisom. Jednostavno, u imaginaciji preuzmite njegov božanski oblik na osnovu dostupnih slika kipova ili artefakata kojima je prikazan ovaj bog. Krst je drvo života i smrti, ali i drvo znanja, čiji je mistični plod Mesija, odnosno Hrist. Takođe, dodao bih ovde još jednu temu za meditaciju nakon završnice izvođenja kabalističkog krsta. Krst je kocka, pa je otud zatvaranje krsta poput njegovog preobražaja u kocku. To znači kako da bi trebalo da sebe zatvorite u imaginarnu kocku zauzimanjem poze vaskrslog Ozirisa.

Mala napomena, kada je reč o vibriranju navedenih reči, to se radi dubokim glasom, iz stomaka, što podseća na pevanje mongolskih šamana. Taj način pevanja, kako kažu mongolski šamani, tera zle duhove, dakle deluje pročišćavajuće, pa ne bi bilo loše vežbati takav način vibriranja pomenutih formula.

Erih Nojman kaže da: „Ono što na drvetu visi, dete majke-drveta, od nje podnosi smrt ali od nje prima i besmrtnost.“ Puno i svesno izvođenje kabalističkog krsta od suštinske je važnosti za prizivanje osećaja umiranja i uskrsnuća u besmrtnosti. Kabalistički krst je živa ritualna formula Ozirisovog eona. Taj krst jeste sedište inicijacije, centar sveta koji posvećenik projektuje bivajući u tim trenucima jedino i Jedno biće u univerzumu. Naravno, ovo je moguće prevesti u termine Horusovog eona i staviti u taj kontekst, ali smatram da je pre nego što se to uradi, potrebno savladati i usvojiti ozirijansku logiku rituala ( o tim razlozima vidi: Otkrovenje i manifest). 

Svetleće senzacije na mentalnom ekranu koje će se nakon izvesnog vremena javljati tokom izvođenja ovog rituala biće znak da je preliminarni kontakt sa višom prirodom ostvaren te da je proces buđenja vaše unutrašnje svetlosti, odnosno svetlosnog čoveka unutar vas – započeo.


Sledeći potez nakon formiranja strukture svetlećeg krsta jeste iscrtavanje figura pentagrama. I dalje stojite okrenuti prema istoku. Iskoračite ispred sebe i znakom blagoslova desnom rukom iscrtajte pentagram počevši od donjeg levog kraka (na nivou levog kuka) do vrha (malo iznad nivoa glave), zatim prema donjem desnom kraku (nivo desnog kuka), onda prema levom gornjem kraku (u visini ramena), potom ka desnom kraku a zatim natrag do donjeg levog kraka. U imaginaciji popravite oblik pentagrama da bude ispravan i simetričan te ga zamišljajte u tamnoplavoj boji. U njegovom središtu možete zamisliti crveni krug. Zatim u stavu „ulazećeg“ (Horusov znak za projekciju), desna noga napravi iskorak, ispravite leđa i nagnite se malo napred pružajući ruke ispred sebe – zamislite znak sjajne zlatnožute svetlosti kako se iz vaših dlanova, kroz središte pentagrama, projektuje u beskraj. Tom prilikom vibrirajte, odnosno otpevajte božansko ime Jahve (Jeehooovaaa... ili spelovati kao jod-he-vau-he, pošto se to ime zapravo ne izgovara). Osetite kako se tamnoplavi pentagram snažno pali i menja boju u zlatnožutu. Prilikom izvođenja stava „ulazećeg“ vodite računa da nišanite pogledom tako da fokusirate zamišljeni zrak između dva palca. Neka pogled prati pravac određen prstima. Ovo je stav agresije kojim, između ostalog, napadate ono što vam predstavlja smetnju. Na primer, želite da uz pomoć rituala pentagrama otklonite strah, noćnu moru ili neku drugu smetnju, nečiji zloćudni uticaj ili prisustvo. Tada možete ovaplotiti objekat vašeg delovanja u nekom obliku (iza pentagrama, u dubini virtuelnog prostora) koji se rasprskava projektujućom silom. Važno je da dok vršite projekciju znakom „ulazećeg“, kao i dok se nalazite u znaku tišine, preuzmete na sebe obličje boga Horusa. Zamislite da imate sokolovu glavu i da ste poput predstave tog boga onako kako su ga crtali stari Egipćani, na isti način kao što ste zamišljali da ste Oziris. Tako se identifikujete sa izvorom magijske sile. Neka vas ne zbuni „preuzimanje“ obličja paganskog božanstva sa imenom monoteističkog Boga koji je grmeo protiv starih bogova. Ovde je reč o kreativnoj sintezi.  

Nakon znaka „ulazećeg“, vratite se korak nazad, kažiprst leve ruke stavite na donju usnu, kao Harpokratov znak tišine. Tom prilikom stabilizujte u imaginaciji sliku sjajnog pentagrama. Znak tišine označava prekid projekcije i povratak astralnih niti kojima ste delovali u virtuelnom prostoru iza pentagrama. Kabalistički, znak tišine predstavlja ogrtanje aure milošću jovialnog Heseda. Otud se taj znak daje levom rukom. U međuvremenu zamislite da se oko vas stvara plavičasti vodeni omotač kojim štitite sebe. 

Sledeći korak je zabadanje desne ruke u pentagram, opet u sa prstima u znaku blagoslova i tako ispružene ruke krećete se ka jugu, kao da u vazduhu iscrtavate plameni trag do mesta gde ćete potom iscrtati novi pentagram. Ponovite sve isto i na jugu uz vibriranje ili pevanje imena Adonaj. Na zapadu vibrirajte Ehejeh, a na severu Agla (akrostih od izreke: Ateh gibor le-olam Adonaj – tvoja je moć zauvek, o Gospode ili ti si zauvek moćan, moj Gospode). Dolazeći ponovo na istok, stanite u znak krsta. Recite: „Ispred mene je Rafael“ (ime Rafael takođe vibrirajte ili otpevajte) te zamislite stub svetlosti iza sjajnog pentagrama na istoku. Iz te svetlosti neka se kristališe slika sjajnog dugačkog štapa. Zatim recite: „Iza mene je Gabriel“, na isti način kao i Rafael, s tom razlikom što se umesto štapa pojavljuje sjajni pehar. Zatim kažete: „Desno od mene je Mihael“, pojavljuje se plameni mač; te naposletku: „Levo od mene je Uriel“, uz pojavu pentakla u kome je urezan sjajni pentagram. Naravno, možete prisustvo arhanđela u imaginaciji predstaviti i kao stubove svetlosti, mada u literaturi Zlatne Zore postoji detaljniji opis kako se oni mogu zamišljati. Takođe, nije nevažno za ovaj ritual, potrebno je biti svestan sledećih analogija sa strukturom Drveta života.: Rafael je arhanđeo Tifareta, što znači da imate svest o tome da je ispred vas, na istoku, središnja sefira Drveta; iza vas je Jesod / Gabriel; desno od vas je Hod / Mihael; a levo je Necah / Uriel. Dakle, vi se nalazite tačno na mestu ukrštanja staza Samek, koja povezuje Tifaret i Jesod, odnosno istok i zapad, i Pe, koja povezuje Necah i Hod, odnosno sever i jug.

Na kraju, okrenuti istoku, ponovo izvedite kabalistički krst te ostanite u pozi Horusovog znaka tišine. Dok izvodite znak tišine možete napraviti i mali eksperiment koji će poboljšati vašu sposobnost opažanja i čuvenja. Naime, svaki put kada udahnete, zamislite da kroz vaše teme ulazi vazduh i zaustavlja se na vašem gornjem mekom nepcu koje ste blago pritisli povijajući jezik unazad ka grlu. Dok izdišete zamislite da vazduh izlazi vani kroz oba vaša uha. Ovo su bile osnovne upute u taj klasični i temeljni ritual okultizma kakav se praktikuje na Zapadu, uz neke dodatne modifikacije sa moje strane. 

Dodatak:
Ovde bih izneo neka moja iskustva sticana tokom godina upornog i svakodnevnog izvođenja ovog rituala. Ono što sam prvo primetio jeste da intenzitet iskustva varira. Drugo, neke pojave teže da se iznova ponavljaju jednom kada se ustanove kao pravilo imaginacijske struje. Na primer, na mom mentalnom ekranu ustanovi se određeni oblik ili boja koja se efektnije prima od ostalih. U početku sam želeo da kontrolišem taj samostvoreni obrazac ali sam vremenom shvatio kako bi trebalo da prepustim toku dešavanja da se sam od sebe obrazuje. Konkretno, oblici koje su u mojoj mašti zauzimali arhanđeli, vremenom su se ustanovili kao obrazac i bilo mi je sve teže da formiram neku drugu sliku, naročito onu koja je bila propisana kao telezmatski izraz njihove prirode. Umesto toga, svaki od njih je zauzeo oblik posve nezavisno od moje namere i taj se oblik iznova ponavljao svaki put kada bih vibrirao njihova imena. Ispostavilo se da je taj obrazac formatiranja imaginacije koristan u smislu uživljavanja u ritual. Isto važi i za kolorit iscrtanih pentagrama i njihovih pozadina na koje se oni projektuju. To mi je pomoglo da lakše stvorim veoma živu i posve autonomnu mentalnu sliku koja vremenom biva interaktivna. Tako su vizuelne slike na neki način postale samostalne, a utisak prisustva pozvanih entiteta stvarniji, u meri da oni više nisu bili statični prikazi već su se pomerali i svaki je imao određene pokrete ili je komunicirao samnom pokazujući mi neke simbole ili radnje te na kraju inicirao posebne slike u mom umu. 

Sada bih se vratio na promenljivost intenziteta iskustva. Rekao sam da taj intenzitet varira, što zavisi od mog raspoloženja, nivoa energije ili mesečeve faze. Nekad sam imao utisak da stvari prosto otaljavam a ponekad kao da se energija otela mojoj kontroli. Na kraju, nemojte date instrukcije shvatiti linearno. Jedan pokret, vibraciju ili iscrtavanje možete ponavljati po nekoliko puta ukoliko niste zadovoljni efektom. Ako ste jednom izveli kabalistički krst i niste zadovoljni količinom pokrneute energije, niste zadovoljni količinom svetlosti koja vas je preplavila onda kada ste dotakli čelo ili srce, učinite to još nekoliko puta uzastopce sve dok efekat ne bude zadovoljavajući. Od kvaliteta izvođenja kabalističkog krsta zavisi i kvalitet svih drugih radnji. I na kraju, u određenim trenucima rada može se desiti da vidite stvari koje niste nameravali, a što se barem meni dešavalo tokom vrhunca rituala, da vidim širu scenu kao i prisustvo entiteta koji stoje u pozadini. Takve fenomene pripisao bih spontanim astralnim projekcijama, odnosno pomeranjima položaja skupne tačke percepcije. Istodobno, nisu bile retke situacije da sam upravo u tim trenucima bio izložen nekim vrstama napada, budući da isijavanje svetlosti privlači i neželjenu pažnju sila koje nisu baš prijateljski raspoložene. Tada je važno ne paničiti nego nastaviti sa radom.

Ipak, najveći izazov predstavljaju dešavanja izvan uspostavljenog kruga, za vreme ili čak nakon završtetka rituala. Na primer, dešavalo se da čujem određene zvuke, čak i glasove, da osećam nekakvo čudno prisustvo, da viđam nekakve senke ili da se u sobi iznenada pojavljuje i zatim brzo nestaje snažna svetlost, da se stvari pomeraju ili da nešto lupka. Takve pojave snažno uzbuđuju i mogu izazvati čak i fiziološke reakcije. Zato je važno biti priseban i naučiti kako se nositi sa time. Za to nema pravila. Svako iznalazi svoje metode prevazilaženja situacije, pa ipak smatram kako nema mnogo smisla opirati se tome. U tim trenucima stvari treba prepustiti njihovom prirodnom razrešenju. 

Noviji tekst: Pentagram i heksagram