Monday, March 7, 2016

Ezoterijska psihologija i pad čoveka (autor Dorijan Nuaj)

Ovaj tekst izvorno je napisan 1995. godine, više puta prerađivan i objavljivan u okviru moje knjige Božanska revolucija katastrofe / Doktrina satanizma 2008/2012, Ukronija.


Platon govori o trodelnoj duši koju čine umni deo, voljni (ili emotivni) deo i požudni deo. Zdravorazumska orijentacija bi svakako uvažila ovakvu podelu, jer i bez neke naročite metodološke preciznosti možemo ustanoviti da svako od nas u svom karakteru ima određene tendencije ili osobine za koje se može reći da su umne, voljno-emotivne i požudne. Vidimo kako ima četiri određenja, ali tradicionalni psiho-antropološki sistemi voljni i emotivni aspekt ljudskog bića često lokalizuju na istom ili približnom mestu – u predelu srca, odnosno pleksusa solarisa. Po kabali, srce kao organ saobrazan je solarnoj sefiri Tifaret. U jogi je za srce vezana solarna čakra Anahata. Požudni deo duše korespondira sa oblašću donjeg stomaka, odnosno sa lunarnom sferom, dok je glava rezervisana za umni aspekt, a što bi moglo odgovarati recimo Saturnu. Ukoliko bi želeli da damo neko objašnjenje o tome kako se desila ta duševna dinamika koja je prouzrokovala mitski pad, odnosno uzdizanje Čoveka (zavisi kako gledamo na ljudsko bitisanje na zemlji, involutivno ili evolutivno), našli bismo se u dilemi. U uslovima mitskog, rajskog ili zlatnog doba ljudske egzistencije, životne situacije ljudi toga vremena nije rešavalo apstraktno umovanje, već su se ljudi često oslanjali na intuiciju i to tzv nemo znanje. Deo duše koji odgovara nemom znanju nazvaćemo Nemim delom duše. Stanje svesti koje karakteriše dominacija Nemog dela duše (stanje u velikoj meri karakteristično za životinje) simbolički bi najbolje predstavljala drevna figura uroborosa – zmije koja držeći svoj rep u ustima tvori krug. Nemo znanje o kome govorim, dakle, može biti locirano u najdubljem kutku srca, kako to kaže Menli Palmer Hol, ali povrh toga, to nemo znanje korespondira sa čitavim telom, te je zbog toga sveobuhvatno i mobiliše čitavo biće onda kada se ispolji. U pokušaju da približim ideju o lociranju Nemog dela duše, pozvaću se na Menli Palmera Hola, koji u knjizi Tajna učenja svih epoha kaže da su sve Misterije priznavale srce kao središte duhovne svesti, ali su često namerno ignorisale taj koncept i koristile srce, u njegovom egzoteričnom smislu, kao simbol emotivne prirode. U takvom rasporedu generativni centar predstavlja fizičko telo, srce emocionalno telo, a mozak mentalno telo. Mozak je predstavnik nadređene sfere, ali nakon što bi inicijati prošli kroz niže stupnjeve, upućivani su da je mozak zastupnik duhovnog plamena koji prebiva u najdubljem kutku srca

Neodlučnost je indikator duhovne impotencije, ljudske nesposobnosti i suštinske hendikepiranosti. Neodlučnost nije samo stvar racionalne nemoći, već nesposobnosti donošenja odluka. Uzrok toj nesposobnosti je nedostatak prirodne mudrosti odnosno intuicije. U knjizi Vizija i glas, Kroli je na jednom mestu pomenuo bolesti u skladu sa svojstvom ljudskog bića. Kao bolest uma naveo je ludilo. Bolest duše je očaj, a neodlučnost je u skladu s tim simptom bolesti volje koja je nešto najgore te predstavlja sunovrat u ambis druge smrti. Prirodno, bolest tela bila bi smrt. Bio bi to najplastičniji uvod u opis lične gluposti. Ako je kod nekoga intuicija izražena onda neće biti problema da se razumevanje osloni na nju. Razumevanje se izvodi iz nemog znanja. Razumevanje je kalup za artikulaciju nemog znanja. Nemo znanje je intuicija, intuicija je mudrost. Mudrost je kao takva iznad mogućnosti da načini grešku. Zato je mudar čovek bezgrešan jer prosto ne greši. 


Uticaj neprijateljskih neljudskih sila oličen je u sužavanju ljudske svesti i - da se izrazim - u zaglupljivanju čoveka, jer izazivanjem nekontrolisanih emocija ometaju refleksiju intuicije ka razumu. A šta su te tzv neljudske sile? To su apstraktni oblici energije, svesti i entiteti koji se hrane svešću ili sjajem ljudskih bića. Uobrazimo ih kao nekakve mentalno-energetske vrtloge koji opsedaju umove raznim tzv fiks idejama i ometaju delovanje ljudskih bića putem modaliteta nemog znanja ili intuicije. Karlos Kastaneda je u tom kontekstu pominjao fenomen Letača. U kabalističkoj interpretaciji tu bi ulogu mogli imati klipoti, odnosno ljušture. Kako kažu rečnici, klipot na hebrejskom označava kurvu. Klipot jeste kurva, u smislu nemoralna žena, kako se to tumači, ali na dubljem nivou klipot je projekcija muške izopačene fantazmagorije, sukubi, ljuštura kao mračna iluzija, generisana istovremeno kad i muška svest. U tom smislu uputno je setiti se legende o Lilit. Ona je kao prva Adamova žena odbačena zbog Eve. Kao takva, Lilit je prauzor klipota, izopačena seksualna energija, derivat akta stvaranja od strane Muškog principa. Klipot je posledica nekanalisanog viška energije božanskog stvaranja. To je u tradiciji prepoznato kao zlo u metafizičkom smislu, kao božanski abortus, odbačeno dete koje je otprhnulo u noć. Od tada ona uznemirava čovečanstvo, decu Adama i Eve. Ona nije mogla biti majka, pa su zato Evina deca njena meta, budući da je upravo Eva majka svih. Za Lilit je uvrežena ideja kao o „crnoj duši sveta“. Vezuju je za tamnu stranu Meseca ili nekakav fantomski i nama nevidljivi drugi mesec ili sličan objekat. Ono što odgovara tamnoj strani Meseca u ljudskom telu jeste dvojnik. Lilit je neka vrsta potisnute dvojnosti. 

Kod Kastanede je fenomen dvojnika dosta obrađivan a deo tela koji na neki način odgovara manifestaciji dvojnika, ili koji je uključen u svesnost o dvojniku jeste koren vrata ispod potiljka. Kenet Grant pominje tačku Kof (Qoph) i smešta je u potiljak, vezujući je za pojam dvojnika. Dakle, ta zadnja i nikada vidljiva strana Meseca, baš poput naše svesnosti o dvojniku, i doslovno odgovara stražnjoj strani našeg fizičkog tela. Po mitovima, Adam je napravljen od blata i Duha Božjeg, Eva od njegovog rebra i blata, ali od čega je Lilit napravljena? Kao što sam već izneo, napravljena je od viška energije od koje je sačinjeno ljudsko biće. Ona je poput prve Adamove ljubavnice, iz vremena kada je Adam imao sva rebra, sa potpunim Adamom činila jedinstvenu ontološku strukturu. Onda je došlo do krucijalnog trenutka kada se nešto desilo. Lilit je odbila je da legne pod Adama. Odbila je dakle da se podvrgne kontroli i otišla je negde iza, tj otprhnula u sumrak.  


U suštini Lilit je deo koji, osim Eve, takođe nedostaje Adamu. Tarot arkana Ljubavnici, dobro bi poslužila u svrhu ilustracije te situacije. Imamo tri figure, jednog muškarca (Adama), jednu lepu mladu ženu (Evu) i jednu stariju (Lilit). Lilit je matora veštica, ili kakva matrona, a Eva je mlada lepa devojka. Prirodno, Adam je odabrao mlađu i lepšu, odnosno onu koju može da kontroliše i koju više želi. U drugom smislu, ljudsko biće ima dve šakti, dve moći: onu koju rabimo za vreme života i onu koju nismo ni svesni. Ta Druga, ta tamna šakti, to je Lilit i često nas pohodi u formi seksualnih derivacija, ovaploćenja, fantazmagorija i sl. U mitovima je vezana za seksualnost i za porod, ona ubija ljudski porod. Rehabilitacija Lilit i ponovno zanimanje za nju i njeno otkrivanje istorijski se poklapa sa masovno rasprostranjenom praksom vršenja abortusa, čiji magijski efekti još nisu dovoljno rasvetljeni. Kenet Grant je u knjizi Kultovi senke, pišući o svojstvima senke (čaja na sanskrtu), izvršio sledeću klasifikaciju. Apsara je oblik senke vidljiv kao blještavi purpur koji stvara bludne slike i koju prate tzv vlažni snovi. Rambha je oblik senke opisan kao tkanje odjekujućih snova koji se pretapaju jedan u drugi. Urvaši ili kurvaši (kurveštije ili hurije) jesu hurije pohote, odnosno podsvesne seksualne želje. Menaka predstavlja seksualne sanjarije. 

Ono što je, između ostalog, prouzrokovalo stvaranje pretpostavki kako za evolutivne, tako i za involutivne pomake i promene kod ljudi jeste buđenje Umnog dela duše i uzdizanje tog dela nad prvobitnim stanjem uroborosa. Međutim, gde je god na delu neki razvoj i evolutivni pomak, gde god nešto kreće napred, tu nešto krene i nazad. Kusajući plod sa Drveta poznavanja Dobra i Zla, Čovek (Muškarac i Žena) je izbačen iz Rajskog vrta.